Odlazak Pere Kvesića

Tekst Elvis LENIĆ

12.11.2023.

Ovih dana napus­tio nas je Pero Kvesić (rođen 1950.), čovjek koji je svo­jim višes­tru­kim dje­lo­va­njem osta­vio pri­li­čan trag u hrvat­skoj kul­tu­ri pri kra­ju 20. i počet­kom 21. stoljeća.

Kvesić se ponaj­pri­je afir­mi­rao kao novi­nar, ured­nik časo­pi­sa i pisac, a ujed­no je bio sukre­ator liko­va poz­na­te crta­ne seri­je „Mali lete­ći med­vje­di­ći“. U svo­jim zre­lim godi­na­ma Kvesić se afir­mi­rao i kao cije­nje­ni autor dugo­me­traž­nih doku­men­tar­nih fil­mo­va, iako je tije­kom živo­ta uspio reži­ra­ti samo dva.

U fil­mu „Dum spi­ro spe­ro“ iz 2016. bavio se svo­jim zdrav­s­tve­nim tego­ba­ma (Kvesić je imao veli­kih pro­ble­ma s plu­ći­ma), dok je u proš­lo­go­diš­njem doku­men­tar­cu „Kuća na Kraljevcu“ obra­dio temu kuće koja je nekad bila kul­tur­no okup­lja­li­šte zagre­bač­ke mla­de­ži, a godi­na­ma nakon toga pos­ta­la je nje­gov dom. Kvesićevi fil­mo­vi naprav­lje­ni su iz osob­ne per­s­pek­ti­ve, čak je i sam nara­tor tih fil­mo­va, a oba se tiču doga­đa­ja iz nje­go­vog vlas­ti­tog živo­ta, kako je rani­je nave­de­no, i sadr­že obi­lje intim­nh detalja.

U vizu­al­nom smis­lu Kvesić nije bio oso­bi­ti sti­list, kadro­vi su mu čes­to nemir­ni i polu­ama­ter­ski snim­lje­ni, a sve adu­te pola­gao je na auten­tič­nost, zanim­lji­vost i duho­vi­tost pri­če. Iako su mu doku­men­tar­ci bili vrlo osob­ni, isto­dob­no su pru­ža­li i svo­je­vr­s­ne druš­tve­ne por­tre­te raz­dob­lja u koji­ma su nas­ta­ja­li. Šteta za hrvat­ski doku­men­ta­ri­zam da nije uspio reži­ra­ti još koji film.