Održana četvrta konferencija Izazovi galerija u razvoju publike

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

13.11.2023.

4. Konferencija “Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke” odr­ža­na je 10. stu­de­nog u Arheološkom muze­ju Istre.

Konferencija se odr­ža­va u okvi­ru pro­jek­ta Jačanje kapa­ci­te­ta hrvat­skih gale­ri­ja za razvoj publi­ke, a orga­ni­zi­ra ju Udruga Atanor u part­ner­stvu s IKA-om – Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom i Arheološkim muze­jom Istre, uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Pule i Arena Hospitality Groupe. Tema ovo­go­diš­nje kon­fe­ren­ci­je je važ­nost surad­nje i umre­ža­va­nja galerija.

Prisutne je poz­dra­vio rav­na­telj Arheološkog muze­ja Istre, Darko Komšo rekav­ši kako i ins­ti­tu­ci­je u kul­tu­ri i van ins­ti­tu­ci­onal­nom sek­to­ru tra­že publi­ku, a iako je ona raz­li­či­ta, način na koji se tre­ba dopre­mi­ti i kana­li koji se tre­ba­ju koris­ti­ti mora­ju biti isti.

„I jed­ne i dru­ge ins­ti­tu­ci­je tra­že zajed­nič­ki način kako pro­na­la­zi­ti publi­ku, kako razvi­ja­ti publi­ku i kako im se obra­ća­ti“, zaklju­čio je Komšo.

Pročelnik Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Vladimir Torbica, tom je pri­li­kom rekao kako će se u idu­ćem raz­dob­lju sta­vi­ti ne samo na publi­ku, nego i na este­ti­ku i mno­ge dru­ge vri­jed­nos­ti koje su bile zane­ma­ri­va­ne nauš­trb onog da tre­ba pro­izvo­di­ti i zarađivati.

„Kultura je uvi­jek bila kul­tu­ra u zajed­ni­ci, a publi­ka je ta kul­tu­ra. Prema tome, sve što uči­ni­mo zajed­no, ins­ti­tu­ci­onal­no i van ins­ti­tu­ci­onal­no, to je dobro za sve nas, ali pri­je sve­ga za našu zajed­ni­cu“, napo­me­nuo je.

Nela Simić iz Udruge Atanor pred­sta­vi­la je „Mapu gale­ri­ja izlož­be­nih pros­to­ra Istre“ koja je pos­tav­lje­na na digi­tal­nu platformu.

Rekla je kako je “Mapa gale­ri­ja i izlož­be­nih pros­to­ra Istre” pro­jekt mapi­ra­nja istar­skih gale­ri­je koji u surad­nji pro­vo­de Udruga Atanor i IKA – Istarska kul­tur­na agencija.

Nakon mapi­ra­nja koje je pro­ve­de­no 2021. godi­ne, pro­jekt je doži­vio nas­ta­vak izra­dom digi­tal­ne plat­for­me i tiska­nja mape u ogra­ni­če­nom bro­ju pri­mje­ra­ka koji je predstavljen.

„Ne može­mo reći da je to prvo tak­vo mapi­ra­nje, ali sva­ka­ko je u ovom tre­nut­ku naj­sve­obu­hvat­ni­je i jedi­no aktu­al­no i ažu­ri­ra­no. Nakon samog mapi­ra­nja je usli­je­dio logi­čan razvoj doga­đa­ja – digi­ta­li­za­ci­ja te mape. Internetska stra­ni­ca je mapagalerija.net i na njoj može­te vidje­ti mapu i dodat­ke, na pri­mjer rubri­ku Dijalozi u kojoj se pokre­ću dija­lo­zi s akte­ri­ma sa sce­ne, poz­na­tim kus­to­si­ma, umjet­ni­ci­ma i slič­no“, rek­la je Simić.

Najavila je kako će ove mape u ažu­ri­ra­noj ver­zi­ji stal­no obnav­lja­ti, rekav­ši kako su gale­ri­je živo tki­vo, naime, od kad nas­ta­la ova mapa otvo­re­ne su čak tri nove galerije.

„Dinamična je to sce­na, gale­ri­je nas­ta­ju i nes­ta­ju sto­ga mora­mo vodi­ti bri­gu o tome da sve to arhi­vi­ra­mo, doku­men­ti­ra­mo i zabi­lje­ži­mo“, zaklju­či­la je Simić.

Četvrta kon­fe­ren­ci­ja Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke nas­ta­vi­la je otva­ra­ti aktu­al­ne teme sa struč­nim pre­da­va­či­ma i surad­ni­ci­ma koji dje­lu­ju u lokal­nom i među­na­rod­nom kon­tek­s­tu. Tematizirali su mode­le gale­rij­skog dje­lo­va­nja koji se teme­lje na među­sob­noj surad­nji, dije­lje­nju zna­nja i resur­sa, poten­ci­ja­lu udru­ži­va­nja, stra­te­škog dje­lo­va­nja i zajed­nič­ke pre­zen­ta­ci­je, s poseb­nim foku­som na moguć­nos­ti regi­onal­ne suradnje.