1968. godina je početak novog svijeta

Održano javno predavanje povjesničara Hrvoja Klasića u Sveučilišnoj knjižnici

Tekst i fotografije Tajana ILIĆ

17.11.2023.

Predavanje povjes­ni­ča­ra dr.sc. Hrvoja Klasića pod nazi­vom „Budimo real­ni – tra­ži­mo nemo­gu­će. Studentski pokre­ti 1968.“ odr­ža­no je u sri­je­du, 15. stu­de­nog u glav­noj čita­oni­ci Sveučilišne knjiž­ni­ce u Puli. Organizatori su ovog doga­đa­ja Klub stu­de­na­ta povi­jes­ti – ISHA Pula u surad­nji sa Studentskim zbo­rom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Istarskim povi­jes­nim druš­tvom – Società Storica Istriana. Klasića je u ulo­zi mode­ra­to­ra u glav­noj čita­oni­ci pred­sta­vio Zlatko Nikolić, stu­dent na diplom­skom stu­di­ju povi­jes­ti Filozofskog fakul­te­ta u Puli i pred­sjed­nik klu­ba studenata.

Zašto baš ’68. godi­na? Klasić pre­da­va­nje otva­ra s kono­ta­ci­jom da je u 20. sto­lje­ću zasi­gur­no bilo i poli­tič­ki i druš­tve­no zna­čaj­ni­jih godi­na, među­tim navo­di da je ’68. godi­na poče­tak novog doba: ono­ga u kojem mla­di lju­di poči­nju igra­ti važ­nu ulo­gu u svi­je­tu i druš­tvu u kojem žive. Generacijski jaz izme­đu mla­dih i nji­ho­vih rodi­te­lja bio je pove­lik, neus­po­re­div s današ­njim raz­li­ka­ma, a porast bro­ja stu­de­na­ta, loši uvje­ti stu­di­ra­nja i stva­ra­nje crve­ne bur­žo­azi­je nemi­nov­no tje­ra­ju stu­den­te na ulice.

Uz jasan pre­sjek glo­bal­nih doga­đa­ja šez­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća, Klasić izvr­s­no pov­la­či važ­nu para­le­lu i uspo­re­đu­je stu­dent­ske pro­tes­te ono­mad i one koji se mahom doga­đa­ju danas, tzv. „men­za­ški nemi­ri“, pro­tes­ti koji buk­nu radi jed­nos­tav­nih, pa i infan­til­nih, goto­vo banal­nih pobu­da. Napominje da su mla­di lju­di uka­zi­va­li na klas­nu neprav­du i nerav­no­prav­nost u druš­tvu te poka­zi­va­li aktiv­nu želju da dopri­ne­su ide­ji pra­ved­ni­jeg i boljeg druš­tva za sve – jer se pro­ble­mi jed­ne ugro­že­ne sku­pi­ne tiču svih. Klasić se povo­dom toga pita bi li se stu­den­ti danas buni­li pro­tiv, pri­mje­ri­ce: zatva­ra­nja želje­za­re ili ugro­ža­va­nja pra­va radnika.

Publika je pozor­no slu­ša­la izvr­s­nog i čes­to duho­vi­tog Klasića, koji je pul­skoj publi­ci neumor­no držao paž­nju punih sat vre­me­na, a pita­nja nakon pre­da­va­nja nisu zaostala.

Hrvoje Klasić, hrvat­ski povjes­ni­čar. Zaposlen kao izvan­red­ni pro­fe­sor na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu gdje dje­lu­je na Odsjeku za povi­jest u sklo­pu Katedre za suvre­me­nu povi­jest. Napisao je tri autor­ske his­to­ri­ograf­ske knji­ge: Hrvatsko pro­lje­će u Sisku (2006), Mika Špiljak – revo­lu­ci­onar i držav­nik (2019) i Jugoslavija i svi­jet 1968. (2012). Autor je i broj­nih struč­nih i znans­tve­nih rado­va. Poznati je kolum­nist i poli­tič­ki komen­ta­tor te povre­me­ni surad­nik Hrvatske radi­ote­le­vi­zi­je kao autor emi­si­ja i seri­ja­la s tema­ma iz suvre­me­ne hrvat­ske povijesti.