Okrugli stol Arhivi odozdo: Organizacijsko pamćenje u Puli

B. V.

02.11.2023.

Kurziv – Platforma za pita­nja kul­tu­re, medi­ja i druš­tva u surad­nji s Centrom za doku­men­ti­ra­nje neza­vis­ne kul­tu­re orga­ni­zi­ra okru­gli stol Arhivi odoz­do: Organizacijsko pam­će­nje u Puli. Ovaj jav­ni forum dio je šireg pro­jek­ta, Arhivi odoz­do – orga­ni­za­cij­sko pam­će­nje kao ele­ment odr­ži­vos­ti civil­nog druš­tva, a odr­žat će se u petak, 3. stu­de­nog, s počet­kom u 12 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

S mode­ra­to­ri­com Matijom Mrakovčić raz­go­va­rat će Zuzana Hoti-Radolović iz Društva oso­ba s tje­les­nim inva­li­di­te­tom juž­ne Istre i Marino Jurcan iz Udruge za razvoj audio-vizu­al­ne umjet­nos­ti-Metamedij, uz pozva­ne pred­stav­ni­ke orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva, usta­no­va i ins­ti­tu­ci­ja, Državnog arhi­va i Grada Pule.

Posljednjih godi­na orga­ni­zi­ra­no civil­no druš­tvo u Hrvatskoj pre­poz­na­je potre­bu za oču­va­njem orga­ni­za­cij­skog pam­će­nja i sis­te­ma­ti­zi­ra­njem zna­nja. Riječ je o kva­li­ta­tiv­no novoj potre­bi nas­ta­loj tri­de­se­to­go­diš­njim dje­lo­va­njem orga­ni­zi­ra­nog civil­nog druš­tva. Potreba za sus­tav­nim doku­men­ti­ra­njem, pri­kup­lja­njem, čuva­njem, digi­ta­li­zi­ra­njem i kori­šte­njem arhiv­ske gra­đe o dje­lo­va­nju civil­nog druš­tva, među­tim, nije pre­poz­na­ta ni u prav­no-ins­ti­tu­ci­onal­nom okvi­ru arhiv­ske dje­lat­nos­ti niti u prav­no-ins­ti­tu­ci­onal­nom okvi­ru razvo­ja civil­nog društva.

Organizacijsko pam­će­nje odno­si se na mate­ri­jal­no i nema­te­ri­jal­no gra­di­vo koju odre­đe­na orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva pri­kup­lja tije­kom svog rada, ne kao zakon­sku obve­zu (admi­nis­tra­tiv­na i finan­cij­ska doku­men­ta­ci­ja), već kao dokaz nje­nog rada te pos­lje­dič­no utje­ca­ja na razvoj raz­li­či­tih zajed­ni­ca iz podru­čja nji­ho­va dje­lo­va­nja. Radi se o arhi­vi­ra­nju prak­si i zna­nja aku­mu­li­ra­nih tije­kom godi­na dje­lo­va­nja, repre­zen­ti­ra­nih u raz­li­či­tim for­ma­ti­ma te tije­kom aktiv­nos­ti pro­izve­de­nih mate­ri­ja­la koji odgo­va­ra­ju na potre­be zajed­ni­ce koja je čes­to sudje­lo­va­la u nji­ho­voj izradi.