Otvoren natječaj HDS‑a “Tradicional”

B. V.

10.11.2023.

Hrvatsko druš­tvo skla­da­te­lja ras­pi­sa­lo je natje­čaj za sti­mu­la­ci­ju glaz­be­nih mani­fes­ta­ci­ja i glaz­be­nog stva­ra­laš­tva s podru­čja tra­di­cij­ske glaz­be iz fon­da sred­sta­va pri­kup­lje­nih od nak­na­da za tra­di­cij­sku glazbu.

Cilj natje­ča­ja je podu­pri­je­ti i pro­mo­vi­ra­ti glaz­be­no stva­ra­laš­tvo u podru­čju tra­di­cij­ske i narod­ne glaz­be, te podu­pri­je­ti fes­ti­va­le, smo­tre, natje­ca­nja ili kon­cer­te nave­de­nih vrsti glaz­be na način kojim se sti­mu­li­ra kva­li­te­ta i izvrsnost.

Navedeni cilj će se ostva­ri­ti: sufi­nan­ci­ra­njem pos­to­je­ćih, umjet­nič­ki rele­vant­nih fes­ti­va­la, smo­tri i natje­ca­nja koji pro­mo­vi­ra­ju glaz­bu koja je pred­met ovo­ga natje­ča­ja; sufi­nan­ci­ra­njem znans­tve­nih i znans­tve­no-popu­lar­nih pro­je­ka­ta (istra­ži­va­nja, teren­ski rad, publi­ka­ci­je, obja­ve knji­ških izda­nja ili nosa­ča sli­ke, zvu­ka i slič­no); orga­ni­za­ci­jom smo­tri ili natje­ca­nja s dodje­lom nagra­da i/ili obja­vom nosa­ča zvu­ka za mla­de glaz­be­ni­ke, pose­bi­ce u glaz­be­nim podru­čji­ma gdje tak­va natje­ca­nja ne postoje.

Propozicije natje­ča­ja i infor­ma­ci­je o pri­ja­vi pro­či­taj­te na ovoj povez­ni­ci.