DANI ARHITEKTURE U ISTRI 2023

Otvorena Godišnja izložba projekata i realizacija članova DAI – SAI‑a i gostiju

Tekst Boris VINCEK • Fotografije B. V. i Neva BIZJAK iz arhiva DAI-SAI

13.11.2023.

Otvorenje Godišnje izlož­be pro­je­ka­ta i reali­za­ci­ja čla­no­va DAI – SAI‑a i gos­ti­ju bit će odr­ža­na u petak, 10. stu­de­nog u 19 sati u pul­skoj gale­ri­ji DAI-SAI. Izložba osta­je otvo­re­na do pet­ka, 1. pro­sin­ca, sva­kim rad­nim danom od 17 do 20 sati.

- Kao i sva­ke godi­ne ima­mo zajed­nič­ku izlož­bu pro­je­ka­ta i ostva­re­nja čla­no­va Društva arhi­te­ka­ta Istre i gos­tu­ju­ćih izla­ga­ča te me vese­li da je i ove godi­ne dobar broj čla­no­va odlu­čio izla­ga­ti u našim pros­to­ri­ma i podi­je­li­ti s jav­noš­ću nji­ho­vu dje­lat­nost, kaza­la je Breda Bizjak i pred­sta­vi­la izlo­že­ne radove.

Izložba je reali­zi­ra­na u sklo­pu tra­di­ci­onal­ne mani­fes­ta­ci­je Dani arhi­tek­tu­re u Istri, a ove godi­ne sa svo­jim su se rado­vi­ma pred­sta­vi­li: Jasmina Bašić, Karin Blažina, Aleksandar Ćelović, Berislav Iskra, Edna Strenja Jurcan, Marko Hajdarević, Dino Krizmanić, Igor Levak, Matija Luk, Kristijan Mamić, Vjekoslav Moscatello, Marko Perčić, Ivana Debeljuh, Dean Peteh, Zvonimir Prusina, Božidar Pustijanac, Iris Roce, Petra Rukavina, Dean Skira, Lina Stepančić, Helena Sterpin te Leonid Zuban.

Na izlož­bi su pred­stav­lje­ni i rezul­ta­ti radi­oni­ce suho­zi­da na Kamenjaku u orga­ni­za­ci­ji Društva arhi­te­ka­ta Istre i Javne usta­no­ve Kamenjak koja se odr­ža­la kra­jem kolo­vo­za ove godi­ne pod men­tor­stvom Alena Čikade iz udru­ge Kallokva.

Prikazana su i dva autor­ska fil­ma: „The Sound that Remains“ (8:40), auto­ra Joaquina More i „Timecapsule“ (10:18), auto­ri­ce Rebeke Bratoš Gornik, oba u pro­duk­ci­ji pro­gra­ma DAI-SAI‑a From Care to Cure koji se odr­ža­va u okvi­ru europ­ske arhi­tek­ton­ske plat­for­me LINA.

Organizacija: Društvo arhi­te­ka­ta Istre (DAI-SAI) – Breda Bizjak, Tihana Nalić. Grafičko obli­ko­va­nje: Tihana Nalić, Bobula. Projekt finan­cij­ski podr­ža­va­ju: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Istarska župa­ni­ja, Grad Pula.