Otvorena izložba Boris Ljubičić: Slike vremena – dizajn i politika u HUiU galeriji

Tekst i fotografije Boris VINCEK

24.11.2023.

Izložba Boris Ljubičić: Slike vre­me­na – dizajn i poli­ti­ka bit će otvo­re­na je u čet­vr­tak 23. stu­de­nog u pul­skoj HUiU gale­ri­ji. Izložba obu­hva­ća dizaj­ner­ske rado­ve nas­ta­le od 1970-ih do 2000-ih godi­na koje pove­zu­je tema poli­ti­ke, u ras­po­nu od pla­ka­ta, pre­ko vizu­al­nih iden­ti­te­ta, kam­pa­nja i obje­ka­ta u jav­nom pros­to­ru, do samo­ini­ci­ra­nih pro­je­ka­ta i novin­skih tekstova.

„Izložba Slike vre­me­na – Dizajn i poli­ti­ka nas­ta­vak je pos­tup­nog pro­ce­sa obra­de gole­mog i zna­čaj­nog opu­sa dizaj­ne­ra Borisa Ljubičića od ranih 1970-ih do danas, putem seri­je izlož­bi i publi­ka­ci­ja koje su dosad tema­ti­zi­ra­le vizu­al­ne iden­ti­te­te (izlož­ba Simbol, znak, logo, brend, 2018; i knji­ga Logo pro­tiv kaosa – Identitetski dizajn Borisa Ljubičića, 2019.), dizaj­ner­ski pro­jekt VIII. Mediteranskih iga­ra (Dizajn pro­jekt: VIII Mediteranske igre, Split 1979., 2013.) i cje­lo­vi­ti vizu­al­ni iden­ti­tet drža­ve (izlož­ba New Look Croatia, 2013.). Ova, čet­vr­ta izlož­ba po redu dola­zi upra­vo u godi­ni kada će Ljubičić pri­mi­ti Nagradu Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva za život­no dje­lo, a dono­si kri­tič­ku reflek­si­ju na rado­ve koji su od ranih godi­na Ljubičićeve kari­je­re više ili manje eks­pli­cit­no doti­ca­li poli­tič­ka i druš­tve­na pita­nja, koja su jed­na od sre­diš­njih u nje­go­vom dizaj­ner­skom radu.

„Izložba okup­lja pla­ka­te, vizu­al­ne iden­ti­te­te, pole­mič­ke tek­s­to­ve, doku­men­ta­ci­ju o raz­li­či­tim kam­pa­nja­ma i inter­ven­ci­ja­ma u jav­nom i medij­skom pros­to­ru, pred­me­te poput maji­ca i šali­ca s otis­nu­tim pro­vo­ka­tiv­nim slo­ga­ni­ma, nas­ta­le od prve polo­vi­ce 1970-ih do 2000-ih godi­na za raz­li­či­te pri­li­ke i kon­tek­s­te, a mogu­će ih je gru­pi­ra­ti u pet cje­li­na. Prvu čine pla­ka­ti i vizu­al­ni iden­ti­te­ti za veli­ke poli­tič­ke mani­fes­ta­ci­je, pri­mje­ri­ce 10. i 11. Kongres Saveza komu­nis­ta Hrvatske, kao i natje­čaj­ni rad za dizajn 9. kon­gre­sa SKH, nas­ta­li u ras­po­nu od 1980. do 1989. godi­na, u koji­ma Ljubičić tema­ti­zi­ra odnos pre­ma poli­tič­kim sim­bo­li­ma soci­ja­liz­ma s ide­jom da ih pro­pi­ta, sagle­da iz novog rakur­sa i sta­vi u neo­če­ki­va­ne odno­se. U dru­goj pra­ti­mo pre­diz­bor­ne pla­ka­te nas­ta­le tije­kom 1990-ih godi­na za raz­li­či­te hrvat­ske poli­tič­ke stran­ke (Koalicija, HNS i dru­gi) koje karak­te­ri­zi­ra sna­žan kon­fron­ta­cij­ski naboj u eri načel­nog višestranačja.

„Treća cje­li­na dono­si neke od naj­poz­na­ti­jih i naj­na­gra­đi­va­ni­jih Ljubičićevih rado­va, anti­rat­ne pla­ka­te iz ranih 1990-ih, kao što su Krvatska, Read Between the Lines, logo Vukovar, Dubrovnik – To be or not to be, ali i neko­li­ko manje poz­na­tih s istom temom.

„Četvrta cje­li­na uka­zu­je nam na kon­ti­nu­itet Ljubičićevog zago­va­ra­nja redi­zaj­na vizu­al­nog iden­ti­te­ta drža­ve, odnos­no na činje­ni­cu da nje­go­vi poče­ci sežu u raz­dob­lje pri­je 1990. godi­ne i jugos­la­ven­ski peri­od nje­go­ve dizaj­ner­ske kari­je­re – hrvat­skom vizu­al­nom kodu pret­ho­dio je redi­zajn zvi­jez­de, kako gla­si nas­lov jed­nog od nje­go­vih tek­s­to­va na stra­ni­ca­ma ono­dob­ne struč­ne peri­odi­ke, a na slič­nim pola­zi­šti­ma nas­ta­je i niz rado­va na temu iden­ti­te­ta Europe i Europske Unije koji su kul­mi­ni­ra­li nje­go­vim idej­nim pro­jek­tom Europa 2020.

„Posljednja cje­li­na dono­si niz rado­va u koji­ma Ljubičić reagi­ra na aktu­al­na druš­tve­no­po­li­tič­ka zbi­va­nja, ili daje nova čita­nja važ­nim zbi­va­nji­ma iz naše proš­los­ti, poput pla­ka­ta 1941 – 1981. kojim usta­nak i soci­ja­lis­tič­ku revo­lu­ci­ju u Hrvatskoj dovo­di u zajed­nič­ki kon­tekst s ono­vre­me­nom poja­vom pun­ka, pla­ka­ta Vrč ide na vodu dok se ne raz­bi­je (objav­lje­nog kao pla­kat Međunarodnog dana muze­ja 1990, ali nas­ta­log godi­nu dana rani­je) kojim komen­ti­ra pres­la­gi­va­nje svi­je­ta nakon pada Berlinskog zida i nago­vje­šta­ja zavr­šet­ka hlad­no­ga rata, kao i broj­nih samo­ini­ci­ra­nih rado­va i kam­pa­nja koji­ma brzo reagi­ra na dina­mič­nu poli­tič­ku atmo­sfe­ru u Hrvatskoj od kas­nih 1990-ih naova­mo“, piše Marko Golub u kata­lo­gu izložbe

Izložba je finan­ci­ra­na sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Gradskog ure­da za kul­tu­ru, među­grad­sku i među­na­rod­nu surad­nju i civil­no druš­tvo Grada Zagreba, Grada Pule – odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva, Istarske župa­ni­je – odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, te sred­stvi­ma Zaklade Kultura nova.