Prva izložba 29. Sa(n)jam knjige u Istri

Otvorena izložba Milo Manara: Između stripa, literature i filma u Svetim srcima

Tekst i fotografije Boris VINCEK

26.11.2023.

Izložba „Između stri­pa, lite­ra­tu­re i fil­ma“ Mila Manare, otvo­re­na je u subo­tu, 25. stu­de­nog u Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca, a u sklo­pu izlož­be­nog pro­gra­ma 29. Sa(n)jam knji­ge u Istre.

- Nije lako orga­ni­zi­ra­ti ovak­vu vrstu izlož­be, ali nije lako ni biti izla­gač. Ovdje izlo­že­ni crte­ži rađe­ni su za štam­pa­nje, dak­le nisu pre­dvi­đe­ni da ih se vidi u ovom for­ma­tu. Ja tako­đer volim ići na izlož­be dru­gih kole­ga stri­pa­ša jer želim vidje­ti pogre­ške. Nadam se samo da sam uspio svo­je pogre­ške vje­što sakri­ti te da ih neće­te uoči­ti, kazao je Manara na otvo­re­nju izložbe.

Autorica izlož­be Paola Bristót je napo­me­nu­la da je ovo vrlo važ­na izlož­ba jed­nog od naj­ve­ćih maj­sto­ra stri­pa današnjice.

- Radi se o auto­ru koji je uspio stvo­ri­ti rado­ve koji su ušli u popu­lar­ni ima­gi­na­rij, a ovdje su izlo­že­na samo neka od broj­nih izda­nja koja je obja­vio. Možete vidje­ti i izvan­red­ne rado­ve koji su pove­za­ni s vizu­al­nom umjet­noš­ću poput onih posve­će­nih Caravaggiju, odno­su s Fellinijem, a cen­tral­no mjes­to zauzi­ma nje­gov rad na stre­ipov­skoj obra­di „Imena ruže“ Umberta Eca, kaza­la je Bristót i doda­la da se radi remek­dje­lu u povi­jes­ti stripa.

Postav, kus­to­si­ce Paole Bristót, pre­zen­ti­ra raz­li­či­te vido­ve umjet­nič­ke osob­nos­ti Mila Manare: izlož­ba pred­stav­lja nje­go­ve veze sa svje­to­vi­ma fil­ma, knji­žev­nos­ti, stri­pa i, opće­ni­to, vizu­al­nih umjetnosti.

Izložba je podi­je­lje­na na tri glav­na seg­men­ta koji isti­ču gra­fič­ki stil Mila Manare. U prvom seg­men­tu izlož­be pred­stav­lje­na je nje­go­va veza s knji­žev­noš­ću, kroz ori­gi­nal­ne crno-bije­le table iz prvog toma knji­ge Il nome del­la rosa (Ime ruže, 2023.) popra­će­ne Manarinim repro­duk­ci­ja­ma u boji. Time se uspos­tav­lja i povi­jes­na veza s gra­dom Pulom, gdje je Umberto Eco gos­to­vao na Sajmu knji­ge u Istri 2006. godine.

U foku­su dru­gog seg­men­ta izlož­be je Manarina surad­nja s reda­te­ljem Federicom Fellinijem, odnos­no nje­go­va dubo­ka veza s fil­mom. Ona se oči­tu­je u navo­di­ma glu­ma­ca i u Fellinijevom nepo­sred­nom obli­ko­va­nju storybo­ar­d­sa za pri­če u stri­po­vi­ma Viaggio a Tulum (Put u Tulum) i Il viag­gio di G.Mastorna, det­to Fernet (Putovanje G. Mastorne zva­nog Fernet). U tim se oni­rič­kim i psi­ho­de­lič­kim pri­ča­ma glu­mac Marcello Mastroianni isti­če kao glav­ni lik i kao Fellinijev alter ego.

U tre­ćem seg­men­tu izlož­be se veza izme­đu stri­pa i umjet­nos­ti prek­la­pa, a pone­kad i podva­ja u igri ogle­da­la koja oča­ra­va čita­te­lja. Iznimno vjer­ne repro­duk­ci­je djelâ Michelangela Merisija zva­nog Caravaggio pri rekons­truk­ci­ji sli­ka­re­va bur­nog živo­ta poseb­no su uvjer­lji­ve, a poseb­no je dojm­ljiv način na koji Manara vjer­no pri­ka­zu­je povi­jes­ne deta­lje i pros­to­re ondaš­njeg deka­dent­nog i pod­log Rima.

Postav uklju­ču­je i seg­ment posve­ćen Memorabilijama gdje se može vidje­ti tek malen dio Manarinih objav­lje­nih rado­va, pla­ka­ta, kalen­da­ra, pred­me­ta koji svje­do­če o popu­lar­nos­ti i pri­sut­nos­ti nje­go­va dje­la ne samo u oblas­ti stri­pa. Ti eks­po­na­ti pri­do­no­se nje­go­voj vrlo pre­poz­nat­lji­voj mito­lo­gi­za­ci­ji zbog sen­zu­al­nog i erot­skog karak­te­ra, naj­češ­će, žen­skih likova.

Izložba Između stri­pa, lite­ra­tu­re i fil­ma Mila Manare dio je sajam­skog pro­gra­ma Storie ita­li­ane, čiji su pokro­vi­te­lji Talijanski ins­ti­tut za kul­tu­ru iz Zagreba, Zajednica Talijana Pula, Talijanska uni­ja, a glav­ni part­ner je Arheološki  muzej Istre iz Pule.