Otvorena putujuća izložba “U istom filmu – korak dalje” u Buzetu

23.11.2023.

U Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Augustin Vivoda u Buzetu, u čet­vr­tak, 23. stu­de­nog sve­ča­no je otvo­re­na putu­ju­ća izlož­ba “U istom fil­mu – korak dalje” koja se može raz­gle­da­ti do 28. stu­de­nog 2023. godine.

Putujuću izlož­bu čine rado­vi nas­ta­li na pri­la­go­đe­nim i struč­nim kadrom vođe­nim kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma foto­gra­fi­je i ani­ma­ci­je za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju. Voditelji radi­oni­ca bili su Franka Tretinjak, Dina Milovčić te Ivan Idžojtić.

Izložba je otvo­re­na govo­rom rav­na­te­lji­ce Dijane Kolaković Prodan: ”Izuzetno nam je dra­go biti doma­ćin ove zanim­lji­ve izlož­be te sudje­lo­va­ti u ova­ko hva­le­vri­jed­nom pro­jek­tu” te je zatim upu­ti­la jav­nost da raz­gle­da­ju pos­tav putu­ju­će izlož­be. Nakon toga, pozva­la je i publi­ku na sen­zor­nu pro­jek­ci­ju koja se odr­ža­la nepo­sred­no nakon otvo­re­nja izložbe.

Cilj pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” jest omo­gu­ći­ti dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja  koji su sadr­žaj­no i sen­zor­no pri­mje­re­ni dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju. Sadržajna i sen­zor­na nepri­mje­re­nost te nedos­tup­nost uobi­ča­je­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju glav­ni su pro­ble­mi koji­ma se bavi­mo u ovom pro­jek­tu. Senzorne raz­li­či­tos­ti mogu ote­ža­ti sudje­lo­va­nje u soci­jal­nim inte­rak­ci­ja­ma, druš­tve­nim doga­đa­ji­ma i kino pro­jek­ci­ja­ma, zbog čega je neo­p­hod­no pri­la­go­di­ti sadr­ža­je nji­ho­vim potre­ba­ma i specifičnostima.

Nositelj pro­jek­ta je pul­ska udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

Nastavak putu­ju­će izlož­be biti će u Puli, 06.prosinca i pos­ljed­nja u Labinu.

Nakon pred­stav­lja­nja putu­ju­će izlož­be odr­ža­na je i sen­zor­na pro­jek­ci­ja sin­kro­ni­zi­ra­nog, ani­mi­ra­nog fil­ma “Gordon i Paddy”.

Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“ sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Provedba pro­jek­ta poče­la je prvog dana ruj­na 2022., a tra­jat će do 31.prosinca 2023. Godine.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Izvor