Otvorena putujuća izložba “U istom filmu – korak dalje” udruge Metamedij u Zaboku

13.11.2023.

Putujuća izlož­ba “U istom fil­mu – korak dalje” otvo­re­na je u petak, 10 stu­de­nog u Knjižnici „Ksaver Šandor Gjalski“ u Zaboku, a može se raz­gle­da­ti do 30. stu­de­nog 2023. godine.

Izložbu čine rado­vi nas­ta­li na pri­la­go­đe­nim i struč­nim kadrom vođe­nim kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma foto­gra­fi­je i ani­ma­ci­je za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju. Voditelji radi­oni­ca bili su Franka Tretinjak, Dina Milovčić te Ivan Idžojtić.

Cilj pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” jest omo­gu­ći­ti dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja koji su sadr­žaj­no i sen­zor­no pri­mje­re­ni dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju. Sadržajna i sen­zor­na nepri­mje­re­nost te nedos­tup­nost uobi­ča­je­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju glav­ni su pro­ble­mi koji­ma se bavi­mo u ovom pro­jek­tu. Senzorne raz­li­či­tos­ti mogu ote­ža­ti sudje­lo­va­nje u soci­jal­nim inte­rak­ci­ja­ma, druš­tve­nim doga­đa­ji­ma i kino pro­jek­ci­ja­ma, zbog čega je neo­p­hod­no pri­la­go­di­ti sadr­ža­je nji­ho­vim potre­ba­ma i specifičnostima.

Nositelj pro­jek­ta je pul­ska udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

Izložba je zapo­če­la s uvod­nim govo­rom rav­na­te­lji­ce knjiž­ni­ce Branke Tuđa Kanceljak koja je pre­da­la riječ Marinu Jurcanu iz udru­ge Metamedij kako bi pred­sta­vio pro­jekt te rav­na­te­lju Centra za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice Antunu Zupancu. Zatim se Zvjezdana Novina Repovečki, dje­lat­ni­ca COO Krapinske Toplice dotak­la sen­zor­nih pro­jek­ci­ja koje se tako­đer odr­ža­va­ju u sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje”. Voditelji radi­oni­ce Franka Tretinjak, Dina Milovčić i Ivan Idžojtić su govo­ri­li o samom pro­ce­su radi­oni­ca. Istaknuto je kako će putu­ju­ća izlož­ba pos­lu­ži­ti kao dobra pri­li­ka za isko­rak u našem druš­tvu za šire­nje kul­tu­re koja bi svi­ma bila jed­na­ko dos­tup­na te kao ide­alan poče­tak za dalj­nje aktiv­nos­ti u ško­la­ma i cen­tri­ma za odgoj i obra­zo­va­nje koji su uklju­če­ni u sam projekt.

Sljedeća eta­pa putu­ju­će izlož­be je Rovinj s otvo­re­njem u čet­vr­tak, 16. stu­de­nog, a potom sli­je­de Buzet, Pula i Labinu.

Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“ sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Provedba pro­jek­ta poče­la je prvog dana ruj­na 2022., a tra­jat će do 31. pro­sin­ca 2023. godine.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Izvor