“Odlazak u… tišinu…”

Pino Ivančić obilježava 50 godina stvaralaštva u INK‑u

B. V.

21.11.2023.

“Odlazak u… tiši­nu…” naziv je pro­gra­ma s kojim će Josip Pino Ivančić obi­lje­ži­ti 50 godi­na stva­ra­laš­tva i koji će biti odr­žan u uto­rak, 21. stu­de­nog u 20 sati u Istarskom narod­nom kaza­li­štu – Gradskom kaza­li­štu Pula.

„Mozak for­mi­ra sadr­ža­je više mogu­ćih rje­še­nja upi­ja­ju­ći dru­ga­či­je stra­te­gi­je komu­ni­ka­ci­je. Ondje sadr­ži pohra­nje­na sje­ća­nja, titra­je i spa­ja s ciljem zašti­te, ali je to zakaš­nje­li čin. Istovremena komu­ni­ka­ci­ja mate­ri­je i memo­ri­je, para­dok­sal­no, afir­mi­ra život, ali i pro­laz­nost, blje­di­lo sje­ća­nja. Ta dva sje­di­nje­na nara­ti­va uspos­tav­lja­ju komu­ni­ka­ci­ju odba­če­nog u odno­su na trend koji odba­cu­je pro­izvolj­nim kri­te­ri­ji­ma, upit­ne prak­se mar­gi­na­li­za­ci­je, podre­đi­va­nja jed­nom nje­go­vom aspek­tu sus­tav­nog zane­ma­ri­va­nja… fizič­ka poezi­ja tije­la i nepra­vi­lan ritam vibra­ci­ja…“, piše u naj­a­vi programa.