Počeli upisi u 19. Školu filma Pulske filmske tvornice

B. V.

28.11.2023.

Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na 19. Školu fil­ma nami­je­nje­nu svi­ma kre­ativ­ci­ma koji se žele izra­zi­ti putem fil­ma. Na ovoj bes­plat­noj dvo­mje­seč­noj radi­oni­ci polaz­ni­ci pod vod­stvom broj­nih men­to­ra i pre­da­va­ča stje­ču zna­nja i vje­šti­ne iz svih faza stva­ra­nja fil­ma te reali­zi­ra­ju svoj autor­ski film.

Zainteresirani se mogu pri­ja­vi­ti putem pri­jav­ni­ce, a upi­si tra­ju do pet­ka, 1. pro­sin­ca u podne.

Škola poči­nje pre­da­va­njem reda­te­lji­ce i sce­na­ris­ti­ce Katarine Radetić o razvo­ju ide­je i film­skom sce­na­ri­ju u Klubu PFT‑a u petak 1. pro­sin­ca u 18 sati. Slijedi vikend radi­oni­ca izra­de sce­na­ri­ja u kojoj će polaz­ni­ci s men­to­ri­com radi­ti u jutar­njem ili u pos­li­je­pod­nev­nom ter­mi­nu, s obzi­rom na dru­ge obve­ze i slo­bod­no vri­je­me. Nakon vikend radi­oni­ce polaz­ni­ci s men­to­ri­com nas­tav­lja­ju radi­ti pre­ma dogo­vo­ru do fina­li­za­ci­je sinop­si­sa, sce­na­ri­ja i reda­telj­skog kon­cep­ta ovis­no o pri­ro­di pro­jek­ta. Prvi dio Škole fil­ma zavr­ša­va izra­dom pro­duk­cij­skog pla­na i predprodukcije.

U dru­gom dije­lu radi­oni­ce polaz­ni­ci uz men­tor­sko vod­stvo pro­du­ce­na­ta, sni­ma­te­lja i mon­ta­že­ra Pulske film­ske tvor­ni­ce reali­zi­ra­ju svoj film.

Na kra­ju 19. Škole fil­ma sve čeka pisme­ni i usme­ni ispit nakon kojeg polaz­ni­ci pos­ta­ju čla­no­vi Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce, što omo­gu­ću­je bes­plat­no kori­šte­nje svih logis­tič­ko-teh­nič­kih resur­sa udru­ge poput film­ske opre­me, mon­ta­že, pros­to­ra, kon­zul­ta­ci­ja i pomo­ći pri fes­ti­val­skoj dis­tri­bu­ci­ji filmova.

Dodatne infor­ma­ci­je mogu­će je dobi­ti putem maila pulskafilmskatvornica@gmail.com ili bro­ja mobi­te­la 095 55 818 53.

Katarina Radetić je reda­te­lji­ca i sce­na­ris­ti­ca rođe­na 1993. godi­ne u Puli. Nakon zavr­še­ne sred­nje ško­le odla­zi stu­di­ra­ti u Zagreb gdje je diplo­mi­ra­la film­sku i tele­vi­zij­sku reži­ju na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti, Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godi­ni. Dobila je deka­no­vu nagra­du za krat­ko­me­traž­ni doku­men­tar­ni film Cile.

Njezini su se krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi i glaz­be­ni spo­to­vi naš­li u kon­ku­ren­ci­ji na važ­nim naci­onal­nim film­skim fes­ti­va­li­ma kao što su Pula film fes­ti­val, Dani Hrvatskog fil­ma te Liburnia Film Festival.

Od 2019. godi­ne radi u MedVid pro­duk­ci­ji gdje reži­ra dugo­me­traž­ne doku­men­tar­ne fil­mo­ve, glaz­be­ne spo­to­ve i namjen­ske fil­mo­ve. Kao sce­na­ris­ti­ca i dra­ma­tur­gi­nja ostva­ri­la se do sada u dese­tak pro­je­ka­ta. Kao asis­ten­ti­ca reži­je radi­la je na neza­vis­nim, ali i veli­kim pro­jek­ti­ma uklju­ču­ju­ći kon­cer­te u Areni Zagreb i ino­zem­s­tvu te doku­men­tar­ne i glaz­be­ne pro­gra­me HRT – a. Kao asis­ten­ti­ca pro­duk­ci­je radi­la je na pet­na­est pro­je­ka­ta; kon­ce­ra­ta, rek­la­ma i glaz­be­nih spo­to­va te pro­mo­tiv­nih filmova.

U 2020. godi­ni radi­la je kao edu­ka­tor u Pulskoj film­skoj tvor­ni­ci drže­ći pre­da­va­nja o dra­ma­tur­gi­ji i film­skoj reži­ji. na ljet­nom roku Hrvatskog audio vizu­al­nog cen­tra dobi­la je sred­stva za razvoj sce­na­ri­ja dugo­me­traž­nog igra­nog fil­ma pod rad­nim nas­lo­vom Sezona.

Partneri 19. Škole fil­ma su MedVid pro­duk­ci­ja i Hrvatski film­ski savez. 19. Škola fil­ma Pulske film­ske tvor­ni­ce orga­ni­zi­ra­na je uz finan­cij­sku pomoć Grada Pule, Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra te Zaklade Kultura nova.