Predavanje Nuše Hauser “Umjetnost Antonija Smareglie kao simbol identiteta” u Vodnjanu

B. V.

15.11.2023.

Predavanje Nuše Hauser nazi­va “Umjetnost Antonija Smareglie kao sim­bol iden­ti­te­ta” (L’arte di Antonio Smareglia come sim­bo­lo dell’identità) bit će odr­ža­no u petak, 17. stu­de­no­ga u 18 sati u Sali za vjen­ča­nja u Vodnjanu. Predavanje se odr­ža­va u okvi­ru pro­gra­ma “Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano”, s ciljem pred­stav­lja­nja i popu­la­ri­za­ci­je rezul­ta­ta znans­tve­nih i struč­nih istra­ži­va­nja iz arhe­olo­gi­je, povi­jes­ti, povi­jes­ti umjet­nos­ti, etno­lo­gi­je, lin­gvis­ti­ke, biolo­gi­je te dru­gih znans­tve­nih i umjet­nič­kih polja s podru­čja Grada Vodnjana. Organizatori su Grad Vodnjan, Istarsko povi­jes­no druš­tvo i Knjižnica Vodnjan.

„Naslijeđe Antonija Smareglie u ambi­jen­tu Zajednice Talijana u Vodnjanu nadi­la­zi okvi­re povi­jes­nih vri­jed­nos­ti. Ono je, naime, u kon­kret­nom tre­nut­ku pos­lu­ži­lo kao pod­lo­ga za novo kre­ira­nje fol­k­lor­ne prak­se koji­ma se deset­lje­ći­ma pois­to­vje­ći­vao, osna­ži­vao i afir­mi­rao iden­ti­tet zajed­ni­ce koja ga je pre­poz­na­la kao svoj „kori­jen“. Glazbeni feno­me­ni koje nje­gu­ju, a upra­vo kroz fol­k­lor­nu prak­su pred­stav­lja­ju čla­no­vi zajed­ni­ca Talijana Vodnjana i Galižane u Istri uvr­šte­ni su 2009. godi­ne na Reprezentativnu lis­tu nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne čovje­čan­sva UNESCO- a kao obli­ci ele­men­ta Dvoglasje tijes­nih inter­va­la Istre i Hrvatskog pri­mor­ja. Ovim pre­da­va­njem nas­to­ji se upo­zo­ri­ti na kuri­ozan susret stva­ra­laš­tva Antonija Smareglie i pret­pos­tav­lje­nih tra­di­cij­skih glaz­be­nih obli­ka pri­pad­ni­ka tali­jan­skog govor­nog podru­čja u Vodnjanu, kao i na kon­tra­dik­tor­nos­ti u tuma­če­nju i pos­tup­ci­ma nje­go­va­nja “žive tra­di­ci­je”“, piše u opi­su predavanja.

Nuša Hauser- Dott. ssa magis­tra­le in Lettere, muzi­ko­lo­gi­nja, viša kus­to­si­ca doku­men­ta­ris­ti­ca. Fokus znans­tve­nog inte­re­sa usmje­ra­va ka glaz­be­no-antro­po­lo­škom istra­ži­va­nju tra­di­cij­skih glaz­be­nih feno­me­na Istre, (re)konstrukcije iden­ti­te­ta, odno­sa kul­tu­re i poli­tič­kih ide­olo­gi­ja, kao i tema s podru­čja muzej­ske doku­men­ta­ci­je i nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re Istre. Surađuje s Etnografskim muze­jom Istre i Istarskom župa­ni­jom na pro­ved­bi osni­va­nja Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre, gdje je zapos­le­na od 2011. do 2023. godi­ne na mjes­tu više kus­to­si­ce doku­men­ta­ris­ti­ce zadu­že­ne za osmiš­lja­va­nje i pro­ved­bu pro­gram­skih i redov­nih dje­lat­nos­ti Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre. Pri Sveučilišnoj knjiž­ni­ci Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli niz godi­na doku­men­ta­ris­tič­ki i muzi­ko­lo­ški obra­đu­je gra­đu iz ostav­šti­ne skla­da­te­lja Antonija Smareglie. Diplomirala je pri Odjelu Povijesti vizu­al­nih umjet­nos­ti i glaz­be Sveučilišta u Padovi. Autorica je niza struč­nih i znans­tve­nih publi­ka­ci­ja i rado­va, a rezul­ta­te svo­jih istra­ži­va­nja redov­no pred­stav­lja na među­na­rod­nim kon­fe­ren­ci­ja­ma u zem­lji i ino­zem­s­tvu, kao i kroz poziv­na pre­da­va­nja pri obra­zov­nim usta­no­va­ma i usta­no­va­ma u kul­tu­ri. Članica je hrvat­skih i među­na­rod­nih stru­kov­nih muzej­skih i muzi­ko­lo­ških organizacija.