Predavanje „Tehnologija lijevanja bronce i drugih umjetničkih materijala“ u Gradskoj radionici

B. V.

15.11.2023.

Gradska radi­oni­ca u Puli pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na jav­no pre­da­va­nje na temu: „Tehnologija lije­va­nja bron­ce i dru­gih umjet­nič­kih mate­ri­ja­la“, koje će se odr­ža­ti u petak 17. stu­de­nog u 19 sati u nji­ho­vom pros­to­ru na Stoji. Predavanje će odr­ža­ti Branko Gulin, struč­njak za lje­vač­ke tehnike.

Ovo pre­da­va­nje odr­ža­va se u sklo­pu pro­gra­ma pod nazi­vom: Kiparska radi­oni­ca teori­je i prak­se umjet­nič­kog lije­va­nja bron­ce i dru­gih mate­ri­ja­la. Kako je zna­nje kipar­ske teh­ni­ke lije­va­nja u bron­ci te dru­gim mate­ri­ja­li­ma rijet­ko, a u Istri nema onih koji se time pro­fe­si­onal­no bave, usta­nov­lje­na je potre­ba da se to zna­nje oču­va. Stečena zna­nja mogla bi se upo­tri­je­bi­ti u res­ta­uri­ra­nju sta­rih spo­me­ni­ka, zvo­na, fasad­nih orna­me­na­ta, metal­nih ogra­da i dr. U sušti­ni, time se stva­ra moguć­nost spe­ci­ja­li­za­ci­je u vje­šti­ni izra­de odlje­va­ka u bron­ci i dru­gim mate­ri­ja­li­ma, što bi pos­lje­dič­no otvo­ri­lo polje za umjet­nič­ki i zanat­sko pro­fe­si­onal­ni anga­žman, a Gradska radi­oni­ca je osmis­li­la ovaj pro­gram upra­vo u tu svrhu.

Edukaciju lije­va­nja u bron­ci vodi Branko Gulin, slo­bod­ni umjet­nik koji je 17 godi­na živio i radio u SAD‑u, pri­tom deset godi­na rade­ći u lje­va­oni­ci umjet­ni­na aka­dem­skog kipa­ra Nikolasa Legerosa u Minneapolisu (Minnesota) gdje je u pot­pu­nos­ti ovla­dao teh­no­lo­gi­jom lije­va­nja bron­ce i dru­gih mate­ri­ja­la.  Polaznici pro­gra­ma će se upoz­na­ti s teorij­skim i prak­tič­nim ele­men­ti­ma teh­no­lo­gi­je lije­va­nja bron­ce, ali i dru­gih mate­ri­ja­la. Naglasak je na prak­tič­nom dije­lu, izra­di mode­la, kalu­pa, upo­tre­bi i mani­pu­la­ci­ji mate­ri­ja­li­ma, pa sve do final­nih pos­tu­pa­ka lije­va­nja i pati­ni­ra­nja. Ovim pro­gra­mom polaz­ni­ci bi se detalj­no upoz­na­li s teori­jom i teh­no­lo­gi­jom izra­de kalu­pa i lije­va­nja, a kroz prak­ti­ku­me proš­li kroz sve faze. Lijevanje rado­va u bron­ci oba­vi­lo bi se u jed­noj od pos­to­je­ćih lje­va­oni­ca u Hrvatskoj, a pla­ni­ra­no je da pro­gram zavr­ši izlož­bom rado­va svih polaznika.

Do kon­ca 2023. godi­ne odr­žat će se prva faza radi­oni­ce koja ima inten­ci­ju dati osnov­na zna­nja i prak­tič­no edu­ci­ra­ti polaz­ni­ke u rad­nja­ma i pos­tup­ci­ma do faze lije­va­nja, a ova faza se sas­to­ji od slje­de­ćih ele­me­na­ta: Izrada mode­la (skul­p­tu­ra) u raz­nim mate­ri­ja­li­ma, Izrada prvog kalu­pa u gip­su ili sili­ko­nu, Izrada vošta­nog pozi­ti­va, Priprema vošta­nog pozi­ti­va za lije­va­nje, Izrada pos­ljed­njeg kalu­pa pred lije­va­nje. Druga faza do goto­vog pro­izvo­da odr­ža­la bi se tije­kom 2024. godi­ne, a sas­to­ji se od slje­de­ćih ele­me­na­ta: Pečenje kalu­pa s vošta­nim pozi­ti­vom, Lijevanje bron­ce ili dru­gih mate­ri­ja­la, Obrada odli­je­va­ka, Varenje, Cizeliranje, Obrada povr­ši­ne i pri­pre­ma za pati­ni­ra­nje, Patiniranje i ins­ta­li­ra­nje skulpture.

Nakon pre­da­va­nja svi zain­te­re­si­ra­ni će se moći pri­ja­vi­ti na radi­oni­cu koja je bes­plat­na, a pri­ma se ogra­ni­če­ni broj polaz­ni­ka na osno­vu pret­hod­nog inter­v­jua s pri­jav­lje­ni­ma. Ovu pro­gram­sku aktiv­nost Gradske radi­oni­ce podr­ža­va Grad Pula, a ulaz je otvo­ren i bes­pla­tan za sve.