Predstavljanje godišnjaka “Jurina i Franina 2024” u Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

22.11.2023.

Istarski godiš­njak Jurina i Franina 2024 bit će pred­stav­ljen u čet­vr­tak, 23. stu­de­nog u 12 sati, u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

Urednik nado­la­ze­ćeg bro­ja je Robert Buršić, a sa svo­jim pri­lo­zi­ma u izda­nju pojav­lju­ju se emi­nent­ni knji­žev­ni­ci, novi­na­ri, povjes­ni­ča­ri i gos­po­dar­stve­ni­ci koji su na bilo koji način veza­ni za Istru koji dono­se niz zna­čaj­nih tema.

Kalendar podr­ža­va Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, a ove godi­ne poseb­no poglav­lje posve­će­no je upra­vo obi­lje­ža­va­nju 30. godiš­nji­ce Istarske županije.

Prvi broj Jurine i Franine tiskan je 1922. za 1923. godi­nu u Trstu.