Predstavljanje istraživanja o kulturnim potrebama, navikama i potrošnji stanovnika IŽ

B. V.

15.11.2023.

Tijekom 2022. i 2023. g. IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja pro­ve­la je istra­ži­va­nje o kul­tur­nim potre­ba­ma, navi­ka­ma i potroš­nji sta­nov­ni­ka Istarske župa­ni­je. Istraživanje je pro­ve­de­no uz struč­nu pomoć izv.prof.dr.sc. Krešimira Krola i izv.prof.dr.sc. Željke Tonković.

Širi cilj pro­jek­t­nih aktiv­nos­ti uklju­či­vao je ana­li­zu potre­ba publi­ke u kul­tu­ri kroz anket­ni upit­nik i fokus-gru­pe s cilja­nim uzor­kom, kao i eks­pert­ne inter­v­jue s vodi­te­lji­ma izva­nins­ti­tu­ci­onal­nih i ins­ti­tu­ci­onal­nih kul­tur­nih usta­no­va i orga­ni­za­ci­ja. Ovo izvješ­će saži­ma naj­važ­ni­je podat­ke i zaključ­ke iz pro­ve­de­nih istra­ži­va­nja uz pre­po­ru­ke i smjer­ni­ce za dalj­nje jav­ne poli­ti­ke i programe.

U sklo­pu pro­jek­ta, udru­ga Metamedij pro­ve­la je kva­li­ta­tiv­no istra­ži­va­nje meto­dom fokus-gru­pe u kojoj su sudje­lo­va­le oso­be s inva­li­di­te­tom i pred­stav­ni­ci udru­ga koje ih zas­tu­pa­ju na podru­čju Istarske župa­ni­je te će se pose­ban nagla­sak dati i na pred­stav­lja­nje zaklju­ča­ka nave­de­nog istraživanja.

Rezultate istra­ži­va­nja „Publika, akte­ri, poli­ti­ke: izvješ­će o pro­ve­de­nim kvan­ti­ta­tiv­nim i kva­li­ta­tiv­nim istra­ži­va­nji­ma u Istarskoj župa­ni­ji“ pred­sta­vit će auto­ri, izv.prof.dr.sc. Krešimir Krolo i izv.prof.dr.sc. Željka Tonković, pre­ma slje­de­ćem ras­po­re­du: u Puli u pone­dje­ljak, 20. stu­de­nog u Velikoj dvo­ra­ni Zajednice Talijana (Carrarina 1), od 15.30 do 16 sati; u Labinu u uto­rak, 21. stu­de­nog u Gradskoj knjiž­ni­ci Labin (Rudarska 1), od 10 do 11.30 sati; u Pazinu u uto­rak, 21. stu­de­nog u Dvorani „Istra“ u Spomen domu (Šetalište Pazinske gim­na­zi­je 3), od 14 do 15.30 sati.

Organizatori mole zain­te­re­si­ra­ne da svoj dola­zak pri­ja­ve putem ovog obras­ca.