Predstavljen program „Adventa u Puli“

14.11.2023.

Program „Adventa u Puli“ pred­stav­ljen je na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u uto­rak, 14. stu­de­nog u pul­skom Centru za miri i razvoj. Manifestacije će sde odr­ža­vat od 3. do 31. pro­sin­ca na pet loka­ci­ja i dono­si 30 glaz­be­nih i 30 dje­čjih programa.

„Očekuje nas raz­no­lik, dina­mi­čan i lijep pro­gram i nadam se da će nas ove godi­ne pra­ti­ti vedro vri­je­me bez pada­li­na. Donio sam odlu­ku da za vri­je­me tra­ja­nja Adventa, od 3. pro­sin­ca rad­nim dani­ma nakon 17 sati par­king bude bes­pla­tan na svim jav­nim par­ki­ra­li­šti­ma koja su pod napla­tom te viken­dom i blag­da­ni­ma cije­li dan. Ugostiteljima je omo­gu­će­no duže rad­no vri­je­me tije­kom Adventa kako bi vese­la atmo­sfe­ra potra­ja­la, izli­ci­ti­ra­ne su advent­ske kući­ce, a ujed­no duže će pro­me­to­va­ti i jav­ni pri­je­voz“, kazao je gra­do­na­čel­nik Filip Zoričić.

Također je pozvao gra­đan­ke i gra­đa­ne da pri­li­kom dola­ska na Advent koris­te upra­vo alter­na­tiv­ne nači­ne pri­je­vo­za te je zahva­lio svi­ma koji su uklju­če­ni u orga­ni­za­ci­ju manifestacije.

Pročelnica Upravnog odje­la za kul­tu­ru Emina Popović Sterpin pohva­li­la je Park gra­da Graza kao glav­nu loka­ci­ju za dje­cu koja će biti upot­pu­nje­na s novom ponu­dom luna­par­ka te veli­kom i raskoš­no ure­đe­nom kući­com Djeda i Bake Mraz. Uz Park gra­da Graza, Giardine, Portaratu i Forum vri­je­di spo­me­nu­ti i novu loka­ci­ju kli­za­li­šta, na igra­li­štu iza OŠ Centar, za koju je uvje­re­na da će mno­ge osta­vi­ti bez tek­s­ta svo­jim blje­šta­vi­lom i baj­ko­vi­toš­ću. Klizalište se otva­ra 7. pro­sin­ca u 18 sati i na dan otvo­re­nja kli­za­nje je besplatno.

Tanja Miličić, rav­na­te­lji­ca Javne usta­no­ve Pula Film Festival, istak­nu­la je kako je Advent u Puli jed­na od naj­ve­ćih i naj­du­ljih, sto­ga i naj­zah­tjev­ni­jih grad­skih mani­fes­ta­ci­ja koja se iz godi­ne u godi­nu nado­gra­đu­je, una­p­rje­đu­je i obo­ga­ću­je te gra­đa­ni­ma i posje­ti­te­lji­ma pru­ža pri­li­ku da u Puli osje­te atrak­tiv­nu božić­nu i novo­go­diš­nju atmo­sfe­ru. Na pet raz­li­či­tih loka­ci­ja ima­ju pri­li­ku kon­zu­mi­ra­ti poseb­no pri­prem­lje­ne eno i gas­tro spe­ci­ja­li­te­te te ono naj­važ­ni­je, uži­va­ti u iznim­no boga­tom i raz­no­vr­s­nom kul­tur­nom i zabav­nom pro­gra­mu za sve uzraste.

Između osta­lo­ga, pred­sta­vi­la je raz­no­lik glaz­be­ni pro­gram pomo­ću koje­ga će se pred­sta­vi­ti lokal­ni, regi­onal­ni, ali i hrvat­ski izvo­đa­či, a 3. pro­sin­ca na Portarati otva­ra­ju ga Gustafi. Nakon njih kroz Advent publi­ku će vodi­ti Dogma, Matija Cvek & The Funkensteins, Veja, Edo Maajka, Monarh, ABBA Ring, Medea & Tedi Grubica, Miach, Goran Karan, Goran Bare & Majke, Svemirko i Detour. Tradicionalni glaz­be­ni pro­gram odr­žat će se viken­dom na trž­ni­ci, a 31. pro­sin­ca pri­li­kom prav­lje­nja fri­ta­je od 2024 jaja atmo­sfe­ru će upot­pu­ni­ti Vesna Nežić Ružić & Magnolija. Na Portarati će se odr­ža­ti Doček u pod­ne s Lukom Nižetićem dok će za večer­nji doček biti zadu­žen Vojko V i na Forumu Indira Forza. Posebni glaz­be­ni pro­gram odvi­jat će se u Katedrali, 8. pro­sin­ca, kada će nas­tu­pi­ti Bruno Krajcar & Klapa Luka te spe­ci­jal­ni gost Edin Karamazov, a na Portarati, 23. pro­sin­ca, huma­ni­tar­ni kon­cert Klape Rišpet.

Kao i dosad, poseb­na paž­nja posve­će­na je naj­mla­đi­ma za koje je pri­prem­lje­no više od 30 dje­čjih pro­gra­ma upot­pu­nje­nih kaza­liš­nim pred­sta­va­ma, radi­oni­ca­ma, luna­par­kom, slas­ti­ca­ma i vile­nja­ci­ma. Doček Sv. Nikole odvit će se 6. pro­sin­ca na novoj loka­ci­ji, Riječkom gatu, a Doček Djeda Mraza odvi­ja se tra­di­ci­onal­no u orga­ni­za­ci­ji s Twin Hornom, 16. pro­sin­ca. Naglasila je kako se ove godi­ne nas­to­ji obo­ga­ti­ti gor­nji dio Giardina s gas­tro ponu­dom i nas­tu­pi­ma DJ-eva. Od 21. do 30. pro­sin­ca gra­dom će pro­me­to­va­ti bes­plat­ni vla­kić čija ruta obu­hva­ća svih pet advent­skih loka­ci­ja. Ostvarena je zna­čaj­na surad­nja s Pula Prometom jer se ove godi­ne ponov­no vra­ća Veseli auto­bus s pred­sta­vom. Ujedno, Tanja Miličić se nada da će kao i pret­hod­nih godi­na grad pro­že­ti poseb­na čaro­li­ja s nasmi­ja­nim, zado­volj­nim i rados­nim posje­ti­te­lji­ma. Veliku zahva­lu upu­ti­la je glav­nom pokro­vi­te­lju, Gradu Puli, orga­ni­za­to­ri­ma i spon­zo­ri­ma Adventa, pose­bi­ce Jamnici i Zagrebačkoj banci.

Direktorica Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, nado­ve­za­la se kako Advent tra­di­ci­onal­no nudi velik broj doga­đa­nja kako za dje­cu tako i za odras­le. Od već spo­me­nu­tih kon­ce­ra­ta, kući­ca s ugos­ti­telj­skom ponu­dom pa sve do Parka gra­da Graza s boga­tim pro­gra­mom i zaba­vom za dje­cu. Zahvalna je na dugo­go­diš­njoj surad­nju grad­skih ins­ti­tu­ci­ja, udru­ga i poje­di­na­ca, koji dopri­no­se pre­poz­nat­lji­vos­ti mani­fes­ta­ci­je i gra­da svo­jim kre­ativ­nim programima.

Ovogodišnji vizu­al­ni iden­ti­tet pot­pi­su­je dizaj­ne­ri­ca Gordana Brborović, a cje­lo­kup­ni pro­gram mani­fes­ta­ci­je može­te pro­na­ći na web stra­ni­ci www.adventupuli.hr.

Izvor