Mjesec hrvatske knjige

Prevoditeljica u gostima: Vanesa Begić

B. V.

13.11.2023.

Ovogodišnju mani­fes­ta­ci­ju Mjesec hrvat­ske knji­ge, koja je posve­će­na knji­žev­nim pri­je­vo­di­ma i pre­vo­di­te­lji­ma, Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula zavr­ša­va s poseb­nom goš­ćom: u sri­je­du, 15. stu­de­no­ga u 18 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula pred­sta­vit će pre­vo­di­te­lji­cu, novi­nar­ku i knji­žev­nu kri­ti­čar­ku Vanesu Begić.

Vanesa Begić diplo­mi­ra­la je tali­jan­ski jezik i knji­žev­nost na Pedagoškom fakul­te­tu u Puli, a magis­tri­ra­la knji­žev­nost na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu, na temu “Žensko pjes­niš­tvo tali­jan­ske naci­onal­ne zajed­ni­ce u dru­goj polo­vi­ni XX. sto­lje­ća”. Završila je pos­li­je­di­plom­ski spe­ci­ja­lis­tič­ki stu­dij pre­vo­đe­nja u okvi­ru hrvat­sko-tali­jan­ske dvo­je­zič­nos­ti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Autorica je knji­ga Quelle dei ver­si – La poesia fem­mi­ni­le del grup­po nazi­ona­le ita­li­ano nel­la secon­da metà del XX seco­lo (2002.), Suvremena knji­žev­nost za dje­cu u Istri (2012.), Quo vadis, pro­miš­lja­nja o sva­kod­ne­vi­ci (2015.), Rijeke pri­je­vo­da – Fiumi di tra­du­zi­oni (2017.) i Quo vadis, pro­miš­lja­nja o sva­kod­ne­vi­ci (2020.)

Bavi se knji­žev­nom kri­ti­kom, peda­go­škim radom, pre­vo­đe­njem i pro­gra­mi­ma veza­nim uz kul­tu­re u doti­ca­ju. Dugogodišnja novi­nar­ka i ured­ni­ca u u dnev­ni­ku Glas Istre. Objavljivala u časo­pi­si­ma Nova Istra, La Battana, Književna Rijeka, Kaj, Nagnuća, Riječi (Sisak), Kruh i ruže, Most/The Bridge, Sapho, Republika, Riječi (Distrikt Brčko), Dubrovnik i drugima.

Do sada je pre­ve­la 42 knji­ge, samos­tal­no i kao jedan od pre­vo­di­te­lja izda­nja (Antonio Fogazzaro Malombra, Luigi Pirandello I quader­ni di Serafino Gubbio ope­ra­to­re – Snima se, Riječko-istar­ske pri­če Diega Zandela, Mi, dje­voj­či­ce iz Auschwitza, Antonio Smareglia: Život i skla­da­telj­ski opus, Grisignana – L’albo vari­opin­to dal­la Citta’ degli artis­ti Daniela Načinovića, Od mora do mora, iza­bra­ne pje­sme Giacoma Scottija, A bor­do di un gus­cio di noce/Ploveći u ora­ho­voj ljus­ci Corrada Premude i dru­ge. Za pri­je­vod na hrvat­ski poz­na­tog dje­la Itala Sveva Senilità, pod nas­lo­vom Mlada sta­rost, dobi­la je poseb­no priz­na­nje na među­na­rod­no­me natje­ča­ju “Umberto Saba” u Trstu 2006. godi­ne, gdje je dvi­je godi­ne kas­ni­je dobi­la i nagra­du za pri­je­vod na tali­jan­ski knji­ge pje­sa­ma Diane Rosandić Golubica mira zajed­no s Giacomom Scottijem.