Milo Manara svečano otvorio 29. Sa(n)jam knjige u istri

Prostor pun knjiga je prostor mira

Tekst i fotografije Boris VINCEK

24.11.2023.

- Skoro pa i ne tre­bam reći koli­ko sam počaš­ćen, sre­tan i zahva­lan što sam pozvan na ovaj sajam. Ovo je sajam knji­ga, a posve­ćen je stri­pu i zato se zahva­lju­jem u ime svih stri­pa­ša i stri­pa opće­ni­to, kazao je tali­jan­ski maes­tro Milo Manara na otvo­re­nju 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri, odr­ža­nom u petak, 24. stu­de­nog u pul­skom Domu hrvat­skih branitelja.

- Pozvan sam i da pred­sta­vim svo­ju strip ver­zi­ju roma­na „Ime ruže“ Umberta Eca. Tu su ver­zi­ju od mene naru­či­li Umbertova dje­ca i Elisabetta Sgarbi, direk­to­ri­ca izda­vač­ke kuće La nave di Teseo koju je Eco osno­vao. Ovdje pred­stav­ljam prvi dio tog rada, a ono što bih ovom pri­li­kom htio istak­nu­ti je citat kojeg Eco pri­da­je Tomi Kempencu, ali sve mi se čini da ga je izmis­lio: „Tražio sam mir posvu­da, a pro­na­šao sam ga samo u jed­nom uglu, s knji­gom u ruci“. Ako se mir može pro­na­ći samo u tom uglu s knji­gom, a ovdje smo okru­že­ni nji­ma, onda je ovo pros­tor mira, kazao je Manara i s tim rije­či­ma služ­be­no otvo­rio 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri.

Svečanost otva­ra­nja reži­rao je Matija Ferlin, vodi­te­lji  su bili Livio Badurina i Dijana Vidušin, a ritam im je davao Marco Quarantotto za bub­nje­vi­ma koji se pobri­nuo da ovo bude jedan od naj­br­žih otva­ra­nja u povi­jes­ti sajma.

Direktorica saj­ma Magdalena Vodopija pod­sje­ti­la je broj­ne okup­ljen lju­bi­te­lje knji­ga i auto­ra da je ovo­go­diš­nja tema „Život u obla­ci­ma“, koja je zbog kre­ativ­ne eki­pe i nje­nog stva­ra­lač­kog zano­sa, kao i auten­tič­nog i sanjar­skog pla­ka­ta Matka Plovanića, vra­ti­la atmo­sfe­ru stva­ra­nja pro­gra­ma na same počet­ke Sajma.

- Ne može­te se pope­ti na obla­ke, u njih se pada ili hoda u nji­ma, a to je doka­za­la i ova mla­da eki­pa koja je stva­ra­la 29. Sajam. Moj otac je bio maj­stor obla­ka, koji je i plo­vio iznad, ali i izme­đu obla­ka, a takav kakav jest sve nas je pogu­rao da nala­zi­mo meko­ću obla­ka izme­đu sebe i kre­ira­mo ova­kav Sajam, kao i mali ‘sajam u saj­mu’ Histrokozmos, kaza­la je Magdalena Vodopija.

29 Sajam posve­ćen je pro­fe­so­ru Miroslavu Bertoši, veli­kom povjes­ni­ča­ru, ali i veli­kom čita­te­lju, koji je tako­đer nadah­nuo 29. Sajam. Vodopija je na kra­ju poručila:

- Veliki čita­te­lji zara­nja­ju u knji­ge kao u obla­ke. Želim svi­ma Vama da uro­ni­te u oblake.

Nevena Tudor Perković, rav­na­te­lji­ca Uprave za razvoj kul­tu­re i umjet­nos­ti Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, kao izas­la­ni­ca minis­tri­ce Nine Obuljen Koržinek, kaza­la je da je Sajam knji­ge u Istri bogat­stvom i kva­li­te­tom svo­jih pro­gra­ma iznim­no zna­ča­jan i za širi kul­tur­ni kon­tekst. Posebno je uka­za­la na važ­nost pro­gra­ma za dje­cu i mla­de koje Sajam njeguje.

U ime Istarske župa­ni­je i župa­na Borisa Miletića, čes­tit­ke orga­ni­za­to­ri­ma izre­kao je Vladimir Torbica, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

- Milo Manara, veli­ki umjet­nik koji je danas s nama zapra­vo je i sušti­na ovog Sajma: Sajam knji­ge u Istri uvi­jek uka­zu­je na naše poseb­nos­ti i vri­jed­nos­ti, ove godi­ne oda­ju­ći počast prof. Bertoši i Istri kroz Histrokozmos, a s dru­ge stra­ne dovo­de­ći veli­ke umjet­ni­ke i auto­re, kazao je Vladimir Torbica. On je dodao da je Istarska župa­ni­ja već 29. godi­na part­ner saj­ma i da je to otvo­ren odnos u kojem se kri­ti­zi­ra s obje stra­ne, ali uvi­jek s ciljem boljeg isho­da koji će zado­vo­lji­ti sve.

Filip Zoričić, gra­do­na­čel­nik Grada Pule, tako­đer je čes­ti­tao je Sajmu na 29 godi­na pos­to­ja­nja i izra­zio zado­volj­stvo što je posve­ćen prof. Miroslavu Bertoši, koji je osta­vio vječ­ni trag u našem gra­du i zavičaju.“

Tijekom deset sajam­skih dana do 3. pro­sin­ca više od 250 gos­ti­ju, knji­žev­ni­ka, umjet­ni­ka, filo­zo­fa, znans­tve­ni­ka sudje­lo­vat će u sto­ti­njak pro­gra­ma 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri – Pulskog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra, a uz pre­mi­jer­na knji­žev­na pred­stav­lja­nja bogat je i pro­gram izvan sajam­ske pozor­ni­ce: u pul­skim gale­rij­skim pros­to­ri­ma odr­žat će se tri izlož­be, a Istarskom narod­nom kaza­li­štu mul­ti­me­di­jal­ni performans.

U prvom ovo­go­diš­njem pro­gra­mu – danas u 18 sati u Crvenom salo­nu bit će pred­stav­lje­na knji­ga Miroslava Bertoše „Trošenje živo­ta: Gdje li je život što ga izgu­bih žive­ći“ koju je pos­t­hum­no obja­vi­la Hrvatska sve­uči­liš­na nak­la­da. U pro­gra­mu sudje­lu­ju Slaven Bertoša, Anita Šikić, Vlaho Bogišić, Aljoša Pužar i Andrea Matošević.

Još jed­na pre­mi­je­ra oče­ku­je sajam­sku publi­ku u Sutonu uz knji­gu u 19 sati u Crvenom salo­nu Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja: na pro­gra­mu je pred­stav­lja­nje roma­na Kristiana Novaka „Slučaj vlas­ti­te pogi­be­lji“ (OceanMore). Sudjeluju: Kristian Novak, Kruno Lokotar i Emir Imamović Pirke.

Veliki fina­le prvog dana 29. Sajma ozna­čit će pred­stav­lja­nje stri­pa Mila Manare i Umberta Eca „Il nome del­la rosa / Ime ruže“ (Oblomov Edizioni). Knjiga će biti pred­stav­lje­na u pro­gra­mu Storie ita­li­ane / Život u obla­ci­ma, koji poči­nje u 20.00 sati u Crvenom salo­nu DHB‑a, a sudje­lu­ju Milo Manara, Claudio Curcio i Andrea Matošević.