Radionica kamere i snimanja u Pulskoj filmskoj tvornici

B. V.

14.11.2023.

Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na bes­plat­nu radi­oni­cu Tehnički aspek­ti stva­ra­nja fil­ma nami­je­nje­nu svi­ma koji se žele sav­la­da­ti osnov­ne sni­ma­nja i mon­ti­ra­nja. Polaznici pod men­tor­skim vod­stvom pro­la­ze kroz niz pre­da­va­nja i prak­ti­ku­ma te nakon zavr­šet­ka pos­ta­ju čla­no­vi Filmskog klu­ba mla­dih Pulske film­ske tvornice.

U prvom dije­lu dije­lu kroz vikend radi­oni­cu Kamera i sni­ma­nje koju vodi sni­ma­telj i film­skog peda­gog Michele Bulešić polaz­ni­ci uče osno­ve o sni­ma­telj­skoj opre­mi i eks­po­zi­ci­ji kame­re (odnos blenda/iris, brzi­na zatva­ra­ča, ISO).  Slijedi vikend prak­ti­kum na kojem polaz­ni­ci kroz vjež­be uče o pla­no­vi­ma, sta­nji­ma kame­re, kom­po­zi­ci­ji te osno­ve ras­vje­te. Radionica poči­nje u petak, 17. stu­de­nog u 16 sati jav­nim pre­da­va­njem u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce, Stiglicheva 12.

U dru­gom dije­lu kroz vikend radi­oni­cu Montaža i pos­t­pro­duk­ci­ja koju vodi mon­ta­žer i pro­du­cent Davor Vuković polaz­ni­ci kroz prak­tič­ni rad na svom mate­ri­ja­lu nas­ta­lom na pret­hod­noj radi­oni­ci sav­la­da­va­ju osnov­ne mon­ta­že te obra­de sli­ke i zvu­ka. Ova radi­oni­ca tako­đer poči­nje jav­nim pre­da­va­njem u petak, 25. stu­de­nog u 17 satu u Klubu Pulske film­ske tvornice

Na kra­ju sve čeka krat­ki pisme­ni i usme­ni ispit nakon kojeg polaz­ni­ci radi­oni­ce pos­ta­ju čla­no­vi Filmskog klu­ba mla­dih PFT‑a, što omo­gu­ću­je bes­plat­no kori­šte­nje svih logis­tič­ko-teh­nič­kih resur­sa udru­ge poput film­ske opre­me, mon­ta­že, pros­to­ra, kon­zul­ta­ci­ja i pomo­ći pri obli­ko­va­nju, pro­duk­ci­ji i dis­tri­bu­ci­ji filmova.

Zainteresirani se mogu pri­ja­vi­ti putem pri­jav­ni­ce koja se nala­zi ovdje, a upi­si tra­ju do pet­ka, 17. stu­de­nog u pod­ne. Sve dodat­ne infor­ma­ci­je mogu se dobi­ti upi­tom pre­ko maila pulskafilmskatvornica@gmail.com i mobi­te­lom 095 55 818 53.

Radionice Tehnički aspek­ti stva­ra­nja fil­ma reali­zi­ra­ne su unu­tar pro­jek­ta Filmskog klu­ba mla­dih FeKaeM kojeg finan­cij­ski podr­ža­va Istarska Županija.

Michele Bulešić rođen u Puli 1992. godi­ne. Diplomirao je na Sveučilištu u Trstu stu­dij Ekonomije, među­na­rod­ne trgo­vi­ne i finan­cij­skih trži­šta. Za vri­je­me stu­di­ja poči­nje pro­du­ci­ra­ti, sni­ma­ti i mon­ti­ra­ti lon­g­bo­ard i ska­te fil­mo­ve. Godine 2016. na 12. Školi fil­ma PFT‑a po prvi puta pos­ta­je autor krat­ko­me­traž­nog fil­ma “Gorenje”. U sklo­pu 10. Škole doku­men­tar­nog fil­ma Restart reali­zi­ra niz vjež­bi i krat­kih fil­mo­va, a zavr­š­ni film Kunac osva­ja dru­gu nagra­du na 54. Reviji hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva. U Pulskoj film­skoj tvor­ni­ci član je edu­ka­cij­skog tima te kao men­tor sni­ma­telj i mon­ta­žer sudje­lu­je u broj­nim radi­oni­ca­ma. Snimatelj je i koautor doku­men­tar­nog film ‘Knjižnica’ i krat­kog igra­nog ‘Bazen’, te sni­ma film ‘Hejana heja’ iz doku­men­tar­nog cik­lu­sa Istarske što­ri­je, krat­ki igra­ni film ‘Prsnut’ i čet­vr­tu sezo­nu ‘Medionauta’ TV emi­si­ju o gra­đan­skom odgo­ju i medij­skoj pisme­nos­ti. Surađuje sa Zorkom Sirotićem i Ines Pletikos na nizu pro­jek­ta, te sni­ma broj­ne namjen­ske fil­mo­ve i spo­to­ve. 2022. godi­ne sni­ma sred­nje­me­traž­ni igra­ni film “La Predstava” koji osva­ja nagra­du publi­ke na 32. Danima hrvat­skog fil­ma u Zagrebu te dobi­va nagra­du ZTK Pula za izni­man dopri­nos razvit­ku i pro­mi­ca­nju teh­nič­ke kul­tu­re u 2022. godi­ni. 2003. upi­su­je diplom­ski stu­di­ji Snimanja na  Akademiji dram­skih umjet­nos­ti u Zagrebu.

Davor Vuković rođen je 1986. Voditelj Kluba te asis­tent na broj­nim pro­jek­ti­ma Pulske film­ske tvor­ni­ce od 2010. do 2013, a s Deanom Cukonom osni­vač i dugo­go­diš­nji orga­ni­za­tor 17. izda­nja AntiFa Festivala u Puli. Ima sed­mo­go­diš­nje  sni­ma­telj­sko, mon­ta­žer­sko i pro­du­cent­sko pro­fe­si­onal­no iskus­tvo u ogla­ši­vač­koj indus­tri­ji te namjen­skim doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma. Posebnog izdva­ja­nja vri­jed­ni su pro­jek­ti poput „Medijsko obra­zo­va­nje je važ­no. MOV” kojeg Gong elo­ka­cij­skog mena­dže­ra na bri­tan­skoj seri­ji u BBC pro­duk­ci­ji „SAS Rouge Heroes 2“, uz broj­na pro­duk­cij­ska iskus­tva na rek­la­ma­ma svjet­ski poz­na­tih bren­do­va. Autor je dva krat­ka fil­ma u pro­duk­ci­ji Pulske film­ske tvor­ni­ce od kojih je film „Noćni lep­tir“ osvo­jio prvo mjes­to na „In-video Portarol“ fes­ti­va­lu, a prvi­je­nac „Balkonske mis­li“ pri­ka­zan je u poprat­nom pro­gra­mu Pula film fes­ti­va­la te na raz­nim fes­ti­va­li­ma krat­ko­me­traž­nog fil­ma.  Kao foto­graf radio je za raz­ne news, kul­tur­ne i glaz­be­ne por­ta­le te ostva­rio tri samos­tal­ne izlož­be – „Ljudi kao ja“, „Vlastita“ i „8/5“.