Klub Pulske filmske tvornice 

Skate protiv fašizma: Palestina i Ukrajina

B. V.

09.11.2023.

Besplatna pro­jek­ci­ja dva doku­men­tar­na fil­ma koja govo­re o ska­te­bo­ard kul­tu­ri mla­dih Palestinaca i Ukrajinaca kao bor­bi za slo­bo­du i mir te kul­tu­ri otpo­ra domi­nant­nim poli­ti­ka­ma bit će odr­ž­naa u čet­vr­tak, 9. stu­de­nog s počet­kom u 20 sati povo­dom Međunarodnog dana bor­be pro­tiv fašiz­ma u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Program je orga­ni­zi­ran u surad­nji s Vladimir Film Festivalom, jedins­tve­nim europ­skim fes­ti­va­lom foku­si­ra­nim na under­gro­und ska­te video pro­duk­ci­ju i samos­tal­ne DIY pro­jek­te koji se već dva­na­est godi­na odr­ža­va u Fažani.

Gosti veče­ri su osni­va­či fes­ti­va­la, nje­go­vi umjet­nič­ki vodi­te­lji i selek­to­ri Nikola Racan i Marko Zubak koji će s publi­kom govo­ri­ti o fil­mo­vi­ma i ska­te kul­tu­ri, a raz­go­vor će mode­ri­ra­ti vodi­telj Kluba Marko Zdravković-Kunac.

Program:

Epicly Palestine’d: The Birth of Skateboarding in the West Bank

Režija: Theo Krish i Phil Joa

Palestina, 2015., 27 minuta

Od Qalqilye do Betlehema pre­ko Ramallaha, film pra­ti šest ska­te­bo­ar­de­ra dok sli­je­de svo­ju strast pre­ma skej­ta­nju una­toč ogra­ni­če­noj infras­truk­tu­ri, opre­mi i puto­va­nji­ma, kao i suoča­va­nju s iza­zo­vi­ma živo­ta pod voj­nom okupacijom.

Revolutions on Granite

Režija: Brendan Gilliam i Peter Dayton Conopask

Ukrajina, 2021., 45 minuta

Granitni trg Maidan u Kijevu poz­na­to je mjes­to broj­nih poli­tič­kih revo­lu­ci­ja, ali i rod­nom mjes­tu kul­tur­ne revo­lu­ci­je nakon pada Željezne zavje­se. Film baca pogled na ras­tu­ću sce­nu skej­t­bor­da na Maidanu ranih 1990-ih i istra­žu­je ide­ju kon­tra­kul­tu­re koja se stva­ra na mjes­tu strik­t­ne uni­for­m­nos­ti. Kako je ukra­jin­sko druš­tvo pos­ta­ja­lo slo­bod­ni­je i odmi­ca­lo se od auto­ri­tar­nos­ti svog ruskog susje­da, ska­te­bo­ar­ding je pos­ta­jao popu­lar­ni­ji, a nje­go­va zajed­ni­ca rasla.

Nikola Racan živi u Fažani, tre­nut­no radi u Kanfanaru kao skla­diš­no tran­s­port­ni rad­nik. Završio je sred­nju elek­tro­me­ha­ni­čar­sku ško­lu u Puli te na nago­vor rodi­te­lja kre­nuo na fakul­tet, potom ga zamr­zio te napus­tio. 2008. godi­ne osno­vao je Skateboard klub August Šenoa te pokre­nuo Vladimir film fes­ti­val. 2016. godi­ne sni­mio je svoj prvi dugo­me­traž­ni film “Solsticij“, ukrao goto­vo cije­li “soun­d­track“ fil­ma te za isti bio nagra­đen u Rio De Janeiru.

Marko Zubak rođen je 1979. godi­ne u Zagrebu, Hrvatska, u umjet­nič­kom okru­že­nju, a ubr­zo je počeo stva­ra­ti, svi­ra­ju­ći u obi­telj­skoj gale­ri­ji na oto­ku Rabu. Počinje stu­di­ra­ti sli­kar­stvo na “Accademia del­le bel­le arti di Bologna”, Italija 1999. Nakon tri godi­ne stu­di­ja seli se u Barcelonu gdje zavr­ša­va diplo­mu na “Facultad de Bellas Artes de Barcelona”, 2006. Iste godi­ne, zapo­či­nje tečaj mul­ti­me­di­je u ško­li CIPSA i zavr­ša­va ga 2008. godi­ne. Trenutno radi i pro­du­ci­ra u svo­jim stu­di­ji­ma u Zagrebu i Rovinju.

Vladimir Film Festival neo­vis­no je doga­đa­nje usre­do­to­če­no na kul­tu­ru ska­te­bo­ar­din­ga. Osnovan je 2011. godi­ne od stra­ne ska­te­bo­ard klu­ba August Šenoa u Fažani (Hrvatska) i jedins­tven je doga­đaj u Europi s glav­nim foku­som na under­gro­und ska­te video pro­duk­ci­ju i samos­tal­ne DIY pro­jek­te. Svake godi­ne VFF pred­stav­lja nove fil­mo­ve i videa, kao i izlož­be foto­gra­fi­ja broj­nih auto­ra iz cije­log svi­je­ta. Do sada je na doga­đa­ju sudje­lo­va­lo neko­li­ko poz­na­tih ime­na europ­ske, ali i svjet­ske ska­te­bo­ar­ding scene.

August Šenoa prvi je ska­te­bo­ard klub osno­van u Istri i jedan od rijet­kih koji dje­lu­je na ovom podru­čju. Više od deset godi­na orga­ni­zi­ra Fažanski ska­te con­test koji je s vre­me­nom pos­tao naj­du­go­vječ­ni­ji ska­te natje­ca­nje u regi­ji. Osim natje­ča­ja i raz­nih manjih aktiv­nos­ti tije­kom godi­ne, klub je osni­vač i orga­ni­za­tor Vladimira na kojem se pred­stav­lja­ju doma­ći i stra­ni likov­ni umjet­ni­ci čiji su medi­ji (film i foto­gra­fi­ja) usko veza­ni uz svi­jet ska­te­bo­ar­din­ga. Postala je plat­for­ma koja omo­gu­ća­va pris­tup svim rele­vant­nim aktu­al­nos­ti­ma ska­te­bo­ar­ding sce­ne, te mjes­to za raz­mje­nu infor­ma­ci­ja i skla­pa­nje novih poz­nans­ta­va. Klub ima više od 200 članova.

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.