Tjedan suvremenog cirkusa u Puli

B. V.

14.11.2023.

U sklo­pu tjed­na suvre­me­nog cir­ku­sa 16. i 17. stu­de­nog u INK – Gradsko kaza­li­šte Pula igrat će dvi­je doma­će pred­sta­ve suvre­me­nog cir­ku­sa koja sva­ka u svom izri­ča­ju pred­stav­lja recent­na dos­tig­nu­ća hrvat­skih auto­ra (pred­sta­ve su za sta­ri­je od 8 godi­na). U nedje­lju, 19. stu­de­nog sla­vi se Noć cir­ku­sa, među­na­rod­ni doga­đaj koji se para­lel­no odr­ža­va u 10-ak europ­skih zema­lja, u orga­ni­za­ci­ji 160 orga­ni­za­ci­ja s dvjes­to­ti­njak  raz­li­či­tih pro­gra­ma. U sklo­pu Noći cir­ku­sa u Puli, u caf­fe baru La Resistence, u nedje­lju, 19. stu­de­nog u 18 sati publi­ka će moći pogle­da­ti pred­sta­vu „Trio La La La“ Triko cir­kus teatra iz Zagreba. Ulaz na ovu pred­sta­vu koja je poseb­no nami­je­nje­na dje­ci i mla­di­ma je besplatan.

Program TJEDNA SUVREMENOG CIRKUSA u Puli

Četvrtak, 16. studeni 2023. u 20h / INK – Gradsko kazalište Pula

Predstava „Moja smrt i ja” u izved­bi Petre Najman

Uzrast 8+

Ulaznice naba­vi­te onli­ne ili na bla­gaj­ni INK – Gradsko kaza­li­šte Pula.

O predstavi:

Potaknuta ozlje­dom koja ju je pri­vre­me­no zaus­ta­vi­la u radu, Petra Najman kre­ira izved­be­ni mate­ri­jal kojim istra­žu­je per­cep­ci­ju smrt­nos­ti oči­ma cir­ku­ske umjetnice.

Kroz pred­sta­vu umjet­ni­ca uspos­tav­lja vrlo pri­san odnos sa svo­jim part­ne­rom na sce­ni — smr­ću, i na taj način publi­ci poku­ša­va pre­ni­je­ti vrlo jas­nu emo­ci­ju s ciljem pri­ka­zi­va­nja smr­ti kao nuž­nos­ti — sas­tav­nog dije­la živo­ta, poigra­va­ju­ći se pri tom sa gro­te­skom, ele­men­ti­ma horo­ra, dra­me, kome­di­je i paro­di­je uz svo­ju cir­ku­sku teh­ni­ku na rek­vi­zi­tu – trapezu.

Želja za upoz­na­va­njem smr­ti, strah, strast i ljut­nja, samo su neke od emo­ci­ja koje se kroz cir­ku­sku i lut­kar­sku teh­ni­ku pre­pli­ću u pred­sta­vi gra­de­ći jedins­tve­ni izved­be­ni nara­tiv bez riječi.

Autorica i izvo­đa­či­ca: Petra Najman

Mentorica za lut­kar­ske ele­men­te: Marijana Matoković

Mentorica za akro­bat­ski pokret: Marina Cherry

Umjetnički savjet­nik, dizajn svje­tla, mani­pu­la­ci­ja kos­tu­ra: Nikola Mijatović

Produkcija: Cirkorama 2021.

Predstava gos­tu­je u sklo­pu pro­gra­ma „Opčini me novim cir­ku­som!“ kojeg sufi­nan­ci­ra Grad Pula.

Organizator: Udruga Čarobnjakov šešir u surad­nji s INK – Gradsko kaza­li­šte Pula

Petak, 17. studeni 2023. u 20h / INK – Gradsko kazalište Pula

Predstava „Obaveza“ Cirk Pozor

- never­bal­na fantazija -

Uzrast 8+

Ulaznice naba­vi­te onli­ne ili na bla­gaj­ni INK – Gradsko kaza­li­šte Pula.

O predstavi:

OBAVEZA je never­bal­na fan­ta­zi­ja koja koris­ti kla­uni­ra­nje, ples, pokret i mani­pu­la­ci­ju pred­me­ti­ma u mani­ri novog cir­ku­sa. Alegorija je to stvar­nog suko­ba koji pri­tiš­će čitav ljud­ski život.

Inspirirana vizi­onar­skom dra­mom Jeana Giraudouxa “Luđakinja iz Chaillota”, OBAVEZA pos­tav­lja jed­nu usam­lje­nu ženu pro­tiv masov­nog zla. Naša je juna­ki­nja utje­lov­lje­nje nevi­nos­ti: krh­ka, naopa­ka, dje­ti­njas­ta, čis­ta. Ona čini sve što je mogu­će ne bi li pobje­gla vanj­skoj sili koja je poči­nje pro­go­ni­ti, ruše­ći pola­ko ali sigur­no dije­lo­ve svi­je­ta koji je sebi stvo­ri­la i u kojem je dotad sret­no živje­la. Bori se s neumo­lji­vom silom bez ijed­ne izgo­vo­re­ne rije­či – pokret je njen jezik i nje­no oruž­je. Sukob je to koji se s vanj­skog pla­na pre­no­si i na unu­tar­nji život ljudski.

“Vidite i sami – ništa lak­še! Sve što je bilo potreb­no da bi ovo svjet­sko ludi­lo slo­mi­lo svo­je očnja­ke bila je samo jed­na razum­na žena. ” (Iz “Luđakinje iz Chaillota”)

Predstava “Obaveza” je autor­ski pro­jekt Lee Delong i Nikoline Majdak

Produkcija: Cirk Pozor

Redateljica: Lee Delong

Izvodi: Nikolina Majdak

Glazba: Lucija Stanojević

Čovjek u odi­je­lu: Mario Miličić

Dizajn svje­tla: Andrija Santro

Ton maj­stor: Tomica Kraljić

Tjedan suvre­me­nog cir­ku­sa odr­ža­va se u sklo­pu pro­gra­ma „Opčini me novim cir­ku­som!“ kojeg sufi­nan­ci­ra Grad Pula.

Organizator: Udruga Čarobnjakov šešir u surad­nji s INK – Gradsko kaza­li­šte Pula

NOĆ CIRKUSA U PULI

Nedjelja, 19.11. u 18h, Caffe bar La Resistence (iznad arene)

Ulaz bes­pla­tan

Za sve uzraste

Predstava „Trio La La La“ Triko Cirkus Teatar

“Veseli putu­ju­ći cir­ku­ski caba­ret na skla­pa­nje i ras­kla­pa­nje, za dje­cu i odras­le. Uigrani, zaigra­ni i pre­igra­ni trio nudi svo­joj miloj publi­ci pre­gršt vra­to­lo­mi­ja, akro­ba­ci­ja, žon­gli­ra­nja, muzi­ci­ra­nja, ple­sa i pre­tum­ba­ci­ja, nudi joj smi­jeh i vese­lje, i boje slav­lja i rados­ti. Tu ima­mo Spretnu, Nespretnu i Smotanog; Sretnu, Veselu i Pametnog, te Žutu, Zelenu i Crvenog. Naravno, ima tu pone­kad i kom­pli­ka­ci­ja, no nji­ma je kom­pli­ka­ci­ja voka­ci­ja – tru­de se da se u sve­mu dobro sla­žu i da nikad jed­no dru­go­ga ne lažu. Jer Triole se vole!”

Autori i izvo­de: Iva Peter Dragan, Nikolina Majdak, Mario Miličić

Predstava gos­tu­je u sklo­pu pro­gra­ma „Noć cir­ku­sa u Puli 2023.“ kojeg sufi­nan­ci­ra Grad Pula.

Organizator: Udruga Čarobnjakov šešir u suradnji

Noć cir­ku­sa u Hrvatskoj odvi­ja se u sklo­pu aktiv­nos­ti Nacionalne cir­ku­ske plat­for­me. Događaj u Puli orga­ni­zi­ra udru­ga Čarobnjakov šešir.

Predstava gos­tu­je u sklo­pu pro­gra­ma „Opčini me novim cir­ku­som!“ kojeg sufi­nan­ci­ra Grad Pula. Organizator: Udruga Čarobnjakov šešir u surad­nji s INK – Gradsko kaza­li­šte Pula.