Središnja tema je „Život u oblacima“ a u fokusu je strip

U petak počinje 29. Sa(n)jam knjige u Istri

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije Boris VINCEK

21.11.2023.

Na pos­ljed­njoj kon­fe­ren­ci­ji za medi­je uoči 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri, 21. stu­de­nog, u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, naj­av­lje­ne su novos­ti Sajma i pro­gram sve­ča­nog otvo­re­nja koji će se odr­ža­ti 24. stu­de­nog u 12 sati ispred DHB‑a. Sajam će do 3. pro­sin­ca doni­je­ti mnoš­tvo pro­gra­ma i pre­ko 300 izda­va­ča koji će po sni­že­nim cije­na­ma nudi­ti svo­je naslove.

Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sajma, nave­la je broj­nu eki­pu bez koje se Sajam ne bi mogao orga­ni­zi­ra­ti. Istaknula je Zagrebačku ban­ki i Arena hos­pi­ta­lity gro­oup bez kojih Sajam ne bi bio moguć.

„Ono što me u ovom tre­nut­ku nosi to je je moja eki­pa Sajma. Tu su vete­ra­ni i vete­ran­ke Sajma pre­dvo­đe­ni Slavicom Ćurković, glav­nom pro­du­cen­ti­com, koja je i kre­ato­ri­ca pro­gra­ma za dje­cu i mla­de, a tu su i dizaj­ner Matko Plovanić autor ovo­go­diš­njeg vizu­al­nog iden­ti­te­ta Sajma, Mauricio Ferlin, osmis­lio je ime i dizaj­ni­rao pla­kat Histrokozmosa, s nama su Tanja Draškić Savić, foto­graf­ki­nja, Tereza Pulja, suos­ni­va­či­ca Sajma, Dean Pavletić-Tone, naš dugo­go­diš­nji tonac, Vibor Juhas, autor video-spo­ta saj­ma. Tu su i naši novi surad­ni­ci Boran Kalčić, ini­ci­ja­tor Histrokozmosa i Bojana Ćustić Juraga, PR-saj­ma. Ono što me poseb­no odu­šev­lja­va je mla­da gene­ra­ci­ja: 29-godiš­nja Lara Osman Grganja, vodi­te­lji­ca  pro­da­je, koja uz svo­je asis­ten­te Igora Zenzerovića i Denisa Brandeisa Fialu, vodi sku­pi­nu od 35 stu­de­na­ta koji gra­de Sajam. Tu su Nicol Rodić, izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca, Ana Bačić, koor­di­na­to­ri­ca pro­gra­ma, Doris Blašković, vodi­te­lji­ca Ureda za gos­te, Helena Vodopija zadu­že­na za Odnose s jav­noš­ću i kre­ato­ri­ca nove web stra­ni­ce Sajma, Tea Vujić, koor­di­na­to­ri­ca ure­da, Matija Šćulac, naš foto­graf. Imala sam čast vodit ovu eki­pu i osje­ćam da dola­ze nas­ljed­ni­ci koji će vodi­ti Sajam u buduć­nos­ti“, kaza­la je Magdalena Vodopija.

Nives Pelko Mrvčić, direk­to­ri­ca Regionalnog cen­tra Sjeverni Jadran Zagrebačke ban­ke rek­la je kako u ulo­zi gene­ral­nog pokro­vi­te­lja Sajma nas­tav­lja­ju surad­nju koja tra­je više od deset godi­na. „Suradnja je dio je našeg druš­tve­no odgo­vor­nog pos­lo­va­nja u kojem pot­po­ra vrhun­skim kul­tur­nim doga­đa­ji­ma ima važ­no mjes­to. Sa(n)jam knji­ge u Istri pre­poz­nat je u Istri, Hrvatskoj, ali i pozi­ci­oni­ran na europ­skoj kar­ti doga­đa­ja koje vri­je­di posje­ti­ti“, doda­la je.

Ruel Slonim, pred­sjed­nik Uprave Arena Hospitality Group, glav­nog spon­zo­ra Sajma istak­nuo je veli­ko zado­volj­stvo što mogu podr­ža­ti Sa(n)jam knji­ge u Istri. „Pripadam gene­ra­ci­ji koja je odras­ta­la uz knji­gu i poseb­no me vese­li kada na Sajmu vidim nove nara­šta­je čita­te­lja koji se okup­lja­ju uz knji­gu. Arena Hospitality Group veli­ku važ­nost pri­da­je podr­š­ci kul­tur­nih doga­đa­ja Pule i vidi­mo veli­ku siner­gi­ju izme­đu Pule, nje­nih kul­tur­nih doga­đa­ja i turiz­ma. Pula je pre­div­no mjes­to i dat ćemo sve od sebe da nas­ta­vi­mo pru­ža­ti podr­šku Sajmu. Dok god bude­te dono­si­li knji­ge i dovo­di­li auto­re u Pulu mi ćemo vas podr­ža­va­ti“, istak­nuo je Slonim.

Vladimir Torbica, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je rekao je kako Županija ima tek godi­nu manje od Sajma istak­nuv­ši kako ga od samih poče­ta­ka pra­te. „To nije slu­čaj­no, a dva su osnov­na raz­lo­ga za to – Sajam je dubo­ko uko­ri­je­njen u svo­ju zajed­ni­cu, a ima vrlo viso­ko izra­že­ne estet­ske kri­te­ri­je i nikad nije išao niz dla­ku i zato ga iznim­no cije­ni­mo. Drago nam je da se u pro­gra­mu Sajam vra­ća mikro­koz­mo­su Istre i kad god je potreb­no i kad god može­mo – mi smo tu“, poru­čio je Torbica.

Pročelnica za kul­tu­ru Grada Pule, Emina Popović Sterpin odu­šev­lje­na je fan­tas­tič­nim pro­gra­mom ovo­go­diš­njeg Sajma. Najavila je pot­po­ru Grada i ubu­du­će, ako bude mogu­će i veću.

U pro­daj­nom dije­lu Sajma ove godi­ne oče­ku­je nas više od 20 tisu­ća nas­lo­va 300 izda­va­ča, a popus­ti su od 20 do 70 pos­to. Naravno, tu su izda­nja veli­kih izda­va­ča koje već svi pre­poz­na­ju i tra­že, a pose­ban nagla­sak je na malim izda­va­či­ma, koji kao i sva­ke godi­ne ima­ju važ­no mjes­to na našem Sajmu. Scena je jaka u svim seg­men­ti­ma od dje­čje knji­ge pre­ko publi­cis­ti­ke do romana.

„Sukladno našoj ovo­go­diš­njoj temi nagla­sak je prvens­tve­no na stri­pu gdje je izlo­že­no 15-tak hrvat­skih i regi­onal­nih izda­va­ča stri­pa, a među auto­ri­ma to su stri­po­vi broj­nih auto­ra – od slav­nog Mila Manare sve do mla­dih samos­tal­nih hrvat­skih umjet­ni­ka. Zato smo oku­pi­li veli­ki broj regi­onal­nih izda­va­ča; tu je štand tali­jan­skih nak­lad­ni­ka s oko 600-tinjak nas­lo­va za dje­cu i odras­le, štand izda­va­ča iz Srbije na kojem će se s više od 300 novih nas­lo­va pred­sta­vi­ti 40-tak nak­lad­ni­ka od kla­si­ka, pre­ko stri­pa do publi­cis­ti­ke. Ove godi­ne poseb­no smo se potru­di­li pove­ća­ti izbor knji­ga na engle­skom jezi­ku, svih žan­ro­va, a poseb­no knji­ga za mla­de. Tu su i crno­gor­ski izda­va­či s 600 nas­lo­va te neko­li­ko bosan­sko­her­ce­go­va­čih izda­va­ča“, naj­a­vi­la je Lara Osman Grganja, vodi­te­lji­ca pro­da­je Sa(n)jam knji­ge u Istri.

Istaknula je i da je poseb­nost ovog Sajma Histrokozmos, čiji pro­daj­ni dio na pozor­ni­ci cen­tral­ne dvo­ra­ne dono­si jedan novi mikro­koz­mos upot­pu­njen Sagom o vinu. U surad­nji s Vinistrom na pozor­ni­ci svo­ja vina izla­žu 24 istar­ska vina­ra, čija će se vina moći kupi­ti po pro­mo­tiv­nim cijenama.

„Uz vino smo odlu­či­li slju­bi­ti Histricu koja će ove godi­ne napo­kon zasja­ti u punom sja­ju, s više od 50 istar­skih nak­lad­ni­ka s izda­nji­ma – od mono­gra­fi­ja do lite­ra­tu­re i časo­pi­sa. Histrica obje­di­nju­je sve po čemu je Istra pre­poz­nat­lji­va, ali i neke skri­ve­ne, a već poma­lo zabo­rav­lje­ne seg­men­te istar­ske povi­jes­ti. Po prvi put je ove godi­ne s nama i legen­dar­na pul­ska knji­žar­ka od koje smo svi uči­li, suos­ni­va­či­ca Sajma Tereza Pulja, koja dola­zi prvi put sa svo­jim antik­va­ri­ja­tom za koji smo sigur­ni da će pro­bu­di­ti kod kupa­ca i posje­ti­te­lja sje­ća­nja i nos­tal­gi­ju ali i rados­ti zbog pro­na­la­ska knji­ga kojih drug­dje više nema u pro­da­ji, ali su obi­lje­ži­le veli­ki dio živo­ta neka­daš­njih gene­ra­ci­ja. Vikendom će tu s nama biti i som­me­li­eri Hrvatskog som­me­li­er klu­ba, a tije­kom tjed­na će Ana Cvitić demons­tri­ra­ti ruč­nu izra­du papi­ra“, rek­la je..

Ovogodišnja poseb­nost je i Litar Literature, eks­klu­ziv­ni, limi­ti­ra­ni paket koji spa­ja knji­gu i vino u poseb­no dizaj­ni­ra­noj plat­ne­noj tor­bi. Odabrali smo 20-ak nas­lo­va i spa­ja­li ih s vini­ma, a kup­ci će, narav­no, moći slo­ži­ti paket pre­ma vlas­ti­tom izbo­ru, kaza­la je Lara Osman Grganja te poseb­no zahva­li­la stu­den­ti­ma pul­skog Sveučilišta Jurja Dobrile koji već dani­ma posve­će­no rade s knji­gom i kroz čije ruke je proš­la sva­ka knji­ga koja je doš­la na Sajam. Posebnu zahva­lu upu­ti­la je svo­jim kole­ga­ma iz pro­da­je Denisu Brandeisu Fiali i Igoru Zenzeroviću, Mariji Zlatunić i Mirti Kožar.

Najavljujući sve­ča­nost otva­ra­nja 29. Sajma, koje će se dogo­di­ti u petak, 24. pro­sin­ca u 12 sati, Vodopija je istak­nu­la da je otvo­re­nje pote­zom maes­tra reži­rao Matija Ferlin, vodi­telj­ski par su poz­na­ti glum­ci Livio Badurina i Dijana Vidušin a nas­tu­pit će poz­na­ti pul­ski glaz­be­nik Marco Quarantotto. Otvaranje će pra­ti­ti i nas­tup jazz kvin­te­ta Sterptet pod vod­stvom Branka Sterpina. U pro­to­ko­lar­nom dije­lu sve­ča­nos­ti otva­ra­nja sudje­lo­vat će Nevena Tudor Perković, rav­na­te­lji­ca Uprave za razvoj kul­tu­re i umjet­nos­ti Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, kao izas­la­ni­ca minis­tri­ce Nine Obuljen Koržinek, Boris Miletić, župan Istarske župa­ni­je i Filip Zoričić, gra­do­na­čel­nik Grada Pule i Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sajma, a Sajam će sve­ča­no otvo­ri­ti naj­ve­ći strip autor današ­nji­ce Milo Manara.

„Velika mi je čast da će Sajam otvo­ri­ti veli­ki Milo Manara, jedan od naj­ve­ćih auto­ra stri­pa na svi­je­tu. On nam na Sajam vra­ća onaj zanos po kojem pam­ti­mo i veli­kog Umberta Eca, kaza­la je Magdalena Vodopija. Istaknula je da će već prvog dana Sajma biti pred­stav­ljen strip Mila Manare „Il nome del­la rosa /Ime ruže“ nas­tao pre­ma dje­lu Umberta Eca“, nagla­si­la je.

U subo­tu se otva­ra izlož­bu Mila Manare „Između stri­pa, lite­ra­tu­re i fil­ma“ u Svetim srci­ma, koja je, rek­la je Vodopija, jedan od kul­tur­nih doga­đa­ja godi­ne na našim pros­to­ri­ma – a na čemu zahva­lju­ju part­ne­ri­ma iz Arheološkog muze­ja Istre, Talijanskog ins­ti­tu­ta za kul­tu­ru i pul­ske Zajednice Talijana. Milo Manara će u nedje­lju, 26. stu­de­nog biti gost Doručka s autorom.

Istaknula je da je ovo­go­diš­nji Sajam posve­ćen pro­fe­so­ru Miroslavu Bertoši, zasi­gur­no naj­ve­ćem povjes­ni­ča­ru Istre, a u prvom ovo­go­diš­njem pro­gra­mu – u petak u 18 sati u Crvenom salo­nu bit će pred­stav­lje­na nje­go­va knji­ga „Trošenje živo­ta: Gdje li je život što ga izgu­bih žive­ći“ koju je pos­t­hum­no obja­vi­la Hrvatska sve­uči­liš­na nak­la­da. Još jedan veli­ki doga­đaj ozna­čit će prvi dan Sajma: pre­mi­je­ra novog roma­na  Kristiana Novaka „Slučaj vlas­ti­te pogi­be­lji“ u izda­nju OceanMore, a kojeg želj­no oče­ku­je cije­la Hrvatska.

Na sto­ti­njak pro­gra­ma Pulskog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra u deset dana sudje­lo­vat će više od 250 gos­ti­ju iz Hrvatske i inozemstva.