Najvrjedniji posjetitelji zaslužili Povelju za spas kulture

Uspješno održan 5. Reli po galerijama

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

07.11.2023.

Đir od gale­ri­je do gale­ri­je, raz­go­vo­ri s umjet­ni­ci­ma, per­for­mans, degus­ta­ci­je vina, sve je to obi­lje­ži­lo Reli koji se 4. stu­de­nog po peti put odr­žao u Puli i pri­vu­kao goto­vo 300 posje­ti­te­lja. Družilo se, pri­ča­lo, raz­gle­da­va­lo, skup­lja­lo naljep­ni­ce za mapu s ozna­če­nim gale­ri­ja­ma, grad je taj dan živio umjet­nost. Čak 14 pul­skih gale­ri­ja sudje­lo­va­lo je u Reliju i oži­vi­lo gale­ri­ja, ali i ulice.

Šetnja je, kao i sva­ke godi­ne, poče­la u 17 sati u Galeriji HUiU gdje su se dije­li­le mape i poče­le skup­lja­ti naljep­ni­ce. U opu­šte­noj atmo­sfe­ri posje­ti­te­lji su ima­li pri­li­ku raz­go­va­ra­ti s Luanom Brhanić koja ondje izla­že dojm­lji­ve kola­že nazi­va „Rock paper sci­sorss“ u želji da ih s vre­me­nom obje­di­ni u knjizi.

Već na start­noj pozi­ci­ji vidje­lo se da će u mani­fes­ta­ci­ji sudje­lo­va­ti i rodi­te­lji s dje­com, mla­di, oni nešto sta­ri­ji, pa i mno­gi umi­rov­lje­ni­ci te da su mno­gi Puljani želj­ni kul­tu­re i kul­tur­nih manifestacija.

U HUiU je počeo per­for­mans Igora Zenzerovića, „Na mjes­to stu­di­je muškos­ti – Izlet“, hibrid­ni per­for­mans obli­ko­van kao umjet­nič­ko vod­stvo tj. izlet. Naime, izved­be­nim hodom kroz Pulu, inti­mi gra­da i lako­ći kre­ta­nja, umjet­nik je suprot­sta­vio svo­je „muške stu­di­je“ i kroz biograf­ske, doku­men­ta­ris­tič­ke i izved­be­ne toč­ke u gra­du vodio gru­pu muška­ra­ca koji­ma želi pri­bli­ži­ti vlas­ti­tu „kri­zu“ pro-femi­nis­tič­kog djelovanja.

Nova gale­ri­ja u gra­du, Novo Gallery, već se poka­za­la kao novo omi­lje­no gale­rij­sko mjes­to, ali i mjes­to okup­lja­nja i dru­že­nja pa su i ovom pri­li­kom ondje mno­gi uze­li pre­dah te sa zna­ti­že­ljom obiš­li tamoš­nji pos­tav. Radi se o mul­ti­me­di­jal­noj izlož­bi „Nestalna stvar­nost“ slo­ven­ske orga­ni­za­ci­je KIBLA, a izla­žu Nataša Berk, Alice Daeun Kim, Tadej Droljc, umjet­nik name:, Nika Erjavec, Toni Soprano Meneglejte i Valerie Wolf Gang.

U obliž­njoj gale­ri­ji Društva arhi­te­ka­ta Istre mogla se pogle­da­ti izlož­ba „Ivan Antić – Arhitektonično“ auto­ra Dijane Milašinović Marić i Igora Marića pos­tav­lje­nu u sklo­pu Dana arhi­tek­tu­re u Istri.

Arhitekt Ivan Antić jedan je od naj­z­na­čaj­ni­jih jugos­la­ven­skih i srp­skih gra­di­te­lja, čije su gra­đe­vi­ne stva­ra­ne u vre­men­skom ras­po­nu od goto­vo pede­set godi­na i pred­stav­lja­ju, u obli­kov­nom, i u kons­truk­tiv­nom i sadr­žaj­nom smis­lu, goto­vo utje­lov­lje­nje ide­ala doba u kojem je stvarao.

Galerija Makina, na čelu s vodi­te­ljem Hassanom Abdelghanijem, pred­sta­vi­la se izbo­rom rado­va iz kolek­ci­je gale­ri­je, a izlož­ba Hommage, posve­ta likov­nim umjet­ni­ci­ma koji su svo­jim živo­tom, radom i dje­li­ma oza­ri­li Istru mogla se pogle­da­ti u Cvajneru. Ondje izla­žu Quintino Bassani, Martin Bizjak, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Zora Matić, Boris Mardešić, Bruno Mascarelli, Orlando Mohorović, Ivan Obrovac, Karlo Paliska i Renato Percan.

U Galeriji C8 mogla se vidje­ti popu­lar­na izlož­ba „Hugo Pratt. Naslijeđe, dje­lo, biogra­fi­ja“ posve­će­na liku Corto Malteseo. Izložba sin­tet­ski pri­ka­zu­je život­ne i umjet­nič­ke eta­pe Huga Pratta. Izloženi su pane­li stri­pa posve­će­ni juž­noj Americi, Aziji, kel­t­skom svi­je­tu, Etiopiji, Veneciji i Tihom oceanu.

Tik do C8, Rock gale­ri­ja Pula spre­mi­la je izlož­bu foto­gra­fi­ja i osta­lih vizu­al­nih mate­ri­ja­la iz Mariettovog opu­sa te orga­ni­zi­ra­la pro­da­ju LP plo­če Istarska rene­san­s­na avan­tu­ra po pro­mo­tiv­noj cije­ni. U foajeu Kina Valli publi­ka je mogla opgle­da­ti izlož­bu Green Together, seri­ju pri­ča o uspješ­noj imple­men­ta­ci­ji zele­nih rje­še­nja u našu oko­li­nu. Izložba pri­ka­zu­je 49 hrvat­skih i dan­skih rje­še­nja za bolje sutra.

Galeria Hermana tako­đer je svo­ja vra­ta otvo­ri­la izbo­rom rado­va iz stal­nog pos­ta­va, dok je Srpski kul­tur­ni cen­tar izlo­žio vrlo šare­nu i živo­pis­nu izlož­bu Pachwork – Quilt: kla­sič­no i moder­no Waltraude Eichinger o recik­li­ra­nju sta­rih mate­ri­ja­la u tek­s­til­nom i dizaj­ner­sko umjet­nič­kom stvaralaštvu.

Pulski sli­kar, ilus­tra­tor i por­tre­tist, sta­ri­je gene­ra­ci­je umjet­ni­ka, Igor Papić  pred­sta­vio se u Gradskoj Galeriji izlož­bom sli­ka i gra­fi­ka, a gale­ri­ja Studentski Centar Pula ugos­ti­la je debi­tant­sku izlož­bu mla­de pul­ske auto­ri­ce Vanne Janković “Kонекција”.

Završna pos­ta­ja ove umjet­nič­ke avan­tu­re bio je Rojc.

U Studiju na 5. katu mogla se vidje­ti izlož­ba sli­ka­ra i dizaj­ne­ra, pred­stav­ni­ka mla­đe gene­ra­ci­je istar­skih umjet­ni­ka Olega Morovića: Hvala što ste doš­li u ova­ko veli­kom bro­ju. Inače, Studiö je foto­graf­ski stu­di­jo koji će, kad nije foto­graf­ski stu­dio, biti mul­ti­me­di­jal­ni pros­tor za raz­li­či­ta kul­tur­na zbivanja.

Dnevni bora­vak Rojca i Karlo bar bile su zavr­š­ne toč­ke ovo­go­diš­njeg Relija, a tamo su se mogle pogle­da­ti dvi­je izlož­be, izlož­ba foto­gra­fi­ja „Kosi hitac“ Saše Bestulića iz arhi­va KaPule i Izložba digi­tal­nih gra­fi­ka fran­cu­skog ilus­tra­to­ra Yoanna Goasa.

U Dnevnom borav­ku mogla se pre­uze­ti Povelja za spas kul­tu­re, a mno­gi koji su obiš­li svih 14 gale­ri­ja odlu­či­li su se, uz pomoć mla­dog pul­skog gra­fi­ča­ra i umjet­ni­ka Raoula Marinija, izra­di­ti je sami.

Sudeći po bro­ju posje­ti­te­lja, kva­li­te­ti izlož­bi, atmo­sfe­ri i loka­ci­ja­ma, kul­tu­ra u Puli je, bar donek­le – spašena.

Organizator mani­fes­ta­ci­je je Udruga za poti­ca­nje kre­ativ­nos­ti Atanor, uz podr­šku Grada Pule, pul­ske Turističke zajed­ni­ce i Neon – plat­for­me, por­ta­la za kul­tu­ru i društvo.