Autori u gostima: Erik Jelčić i David Kumpare u Klubu Pulske filmske tvornice

B. V.

06.12.2023.

Dva mla­da pul­ska reda­te­lja, Erik Jelčić i David Kumpare gos­tu­ju ovog čet­vrt­ka, 7. pro­sin­ca u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce. Jelčić će se pred­sta­vi­ti sa svo­jim hibrid­no doku­men­tar­nim video dnev­ni­ci­ma, a David Kumpare s krat­kim doku­men­tar­nim filmovima.

Prije pro­jek­ci­je s auto­ri­ma o nji­ho­vom film­skim uzo­ri­ma i poeti­ka­ma, dosa­daš­njem iskus­tvu i moti­va­ci­ji, japan­skom novom valu i nje­mač­kom eks­pre­si­oniz­mu te o nji­ho­vom viđe­nju kinok­lu­ba­ške sce­ne raz­go­va­rat će pro­du­cent i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac.

David Kumpare pul­ski je glaz­be­nik, peda­gog i umjet­nik. Diplomirao je kla­ri­net na Muzičkoj aka­de­mi­ji u Zagrebu, a usa­vr­ša­vao se u Italiji na polju komor­ne glaz­be u Accademia musi­ca­le Santa Cecilia Bergamo i Accademia Perosi Biella. Ljubav pre­ma fil­mu otkri­va kao stu­dent, gdje hos­pi­ti­ra film­ske kole­gi­je na ADU. Nastavlja čita­ti lite­ra­tu­ru, posje­ći­va­ti fes­ti­va­le, gle­da­ti video ese­je. Prve film­ske kora­ke u prak­si ste­kao je u Novoj ško­li doku­men­tar­nog fil­ma u Rijeci (udru­ga Filmaktiv), gdje sni­ma svo­je prve krat­ko­me­traž­ne fil­mo­ve. Film “Flora” pri­ka­zan je na Liburnija film fes­ti­va­lu u Opatiji 2022., STIFFu 2022. i Film svi­ma 2022. u Rijeci.

Erik Jelčić rođen je 1997. godi­ne u Puli, gdje je ove godi­ne zavr­šio diplom­ski stu­dij japa­no­lo­gi­je. Neke od nje­go­vih dru­gih zani­ma­ci­ja uklju­ču­ju ihti­olo­gi­ju te povi­jest fil­ma, što ga je dove­lo do Pulske Filmske Tvornice i nje­nih radi­oni­ca putem kojih je u pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na reali­zi­rao par fil­mo­va pod (nes­vjes­nim?) utje­ca­jem Franca Piavolija, japan­skog novog vala i nekih ame­rič­kih eks­pe­ri­men­tal­nih reda­te­lja. Osim toga, u slo­bod­no vri­je­me bavi se i jedre­njem, odnos­no pro­mi­ca­njem tra­di­ci­onal­nih drve­nih plovila.

Program:

David Kumpare: Zeleni puhači

2021., doku­men­tar­ni, 2 min

Prostor puhač­kog orkes­tra, čija je zele­na boja zaštit­ni znak, a pri­ka­zan u crno-bije­loj tehnici.

David Kumpare: Uvala

2021., doku­men­tar­ni, 2 min

Uvala koja poka­zu­je unu­tar­nji kon­flikt protagonista.

David Kumpare: Flora

2022., doku­men­tar­ni, 9 min

Konzervatorij, izlas­ci, vino­grad. Flora je poput flo­re – otkri­va pra­vu sebe.

Erik Jelčić: Kraj povijesti

2022., hibrid­no – doku­men­tar­ni, 7 min

Pula zale­đe­na u vre­me­nu. Tragovi reži­ma i ide­olo­gi­ja koje su nekoć vla­da­le Pulom danas žive u tajans­tve­nom među­sob­nom odnosu.

Erik Jelčić: Nijemi glasovi

2022., hibrid­no – doku­men­tar­ni, 5 min

Razgovor s otis­ci­ma upri­zo­re­nja ili upri­zo­re­nje oti­sa­ka raz­go­vo­ra dra­gih kao i manje dra­gih mjes­ta u gra­du. Sjećanja na zna­ne i i nez­na­ne lju­de i pretke.

Erik Jelčić: Naslov nepoznat

2023., eks­pe­ri­men­tal­ni, 10 min

Film stru­je svi­jes­ti s moti­vi­ma sta­ros­ti, podvod­nog svi­je­ta, avan­gard­nog jazza…

Erik Jelčić: Ljetni prizori

2023., hibrid­no – doku­men­tar­ni, 9 min

Impresionistički puto­pis po Puli, Veneciji, Mošćeničkoj Dragi, Rovinju, Trstu…

 

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.