Gay priča na Divljem zapadu

Tekst Elvis LENIĆ

01.12.2023.

KINO: ČUDAN NAČIN ŽIVOTA, reda­te­lja Pedra Almodovara

U hrvat­skim kini­ma upra­vo se pri­ka­zu­je „Čudan način živo­ta“ (Strange Way of Life), novi film Pedra Almodovara koji je dvos­tru­ko neo­bi­čan u kon­tek­s­tu opu­sa tog slav­nog špa­njol­skog reda­te­lja. Prvo, riječ je o krat­kom fil­mu, a uobi­ča­je­na duži­na Almodovarovih fil­mo­va je izme­đu 90 i 120 minu­ta. Drugo, Almodovar je ovdje napra­vio žan­rov­ski izlet u ves­tern, dok su goto­vo svi nje­go­vi fil­mo­vi melo­dra­me koje se odvi­ja­ju u suvre­me­nom špa­njol­skom društvu.

Ipak, u ovom krat­kom fil­mu pos­to­ji jed­na povez­ni­ca s Almodovarovim temat­skim inte­re­si­ma i pri­vat­nim živo­tom, a to su homo­erot­ski moti­vi. Bolji poz­na­va­te­lji fil­ma odmah će se sje­ti­ti „Planine Brokeback“, iako to zapra­vo nije ves­tern, a navod­no je baš Almodovar tre­bao reži­ra­ti taj film pa je naj­zad odus­tao i pre­pus­tio reži­ju Angu Leeju.

Na počet­ku „Čudnog nači­na živo­ta“ usam­lje­ni jahač (Pedro Pascal) uli­je­će u kan­ce­la­ri­ju lokal­nog šeri­fa (Ethan Hawke), koji je zapra­vo nje­gov dav­ni lju­bav­nik i nakon toga zajed­no pro­ve­du još jed­nu bur­nu noć. Ujutro šerif shva­ća da taj susret ipak nije bio tako spon­tan, nego je lju­bav­nik došao inter­ve­ni­ra­ti za svo­jeg sina osum­nji­če­nog za uboj­stvo, što dav­ne lju­bav­ni­ke nemi­nov­no pos­tav­lja u suprot­stav­lje­ne pozicije.

Naravno, Almodovar nije reda­telj koje­mu je prvens­tve­no cilj šoki­ra­ti gle­da­te­lja, u ovom slu­ča­ju izrav­nom homo­sek­su­al­nom tema­ti­kom. Ovaj film poka­zu­je sve odli­ke nje­go­vog reda­telj­skog sti­la, počev­ši od foto­gra­fi­je i sce­no­gra­fi­je do nači­na razvo­ja pri­če, kre­ira­nja liko­va i stva­ra­nja ugo­đa­ja. Jedini pro­blem je izne­nad­ni zavr­še­tak fil­ma, jer gle­da­telj u tom tre­nut­ku ima dojam da se je pri­ča tek tre­ba­la zahuktati.

Svakom reda­te­lju koji je nor­mi­ran na dugo­me­traž­ni igra­ni film veli­ki je iza­zov pri­je­ći na krat­ki, jer izi­sku­je pot­pu­no dru­ga­či­ji nara­tiv­ni ritam i pris­tup film­skoj pri­či. Očito ni reda­telj­ske veli­či­ne poput Almodovara nisu imu­ne na taj problem.