U istom filmu – korak dalje

Izložba GIF animacije i digitalne fotografije u galeriji Novo

B. V.

04.12.2023.

Otvorenje putu­ju­će izlož­be GIF ani­ma­ci­je i digi­tal­ne foto­gra­fi­je izra­đe­ne u sklo­pu pro­jek­ta ”U istom fil­mu – korak dalje” udru­ge Metamedij koje bit će odr­ža­no u sri­je­du, 6. pro­sin­ca u 10.30 sati u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Nositelj pro­jek­ta je pul­ska udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

U sklo­pu pro­jek­ta odr­ža­ne su struč­nim kadrom vođe­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce foto­gra­fi­je i ani­ma­ci­je, pri­la­go­đe­ne cilja­noj sku­pi­ni te su nas­ta­li rado­vi polaz­ni­ka dio pos­ta­va putu­ju­će izlož­be diljem Istre i u Zaboku.

Sadržajna i sen­zor­na nepri­mje­re­nost te nedos­tup­nost uobi­ča­je­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju glav­ni su pro­ble­mi koji­ma se bavi­mo u pro­jek­tu “U istom fil­mu – korak dalje”. Senzorne raz­li­či­tos­ti mogu ote­ža­ti sudje­lo­va­nje u soci­jal­nim inte­rak­ci­ja­ma, druš­tve­nim doga­đa­ji­ma i kino pro­jek­ci­ja­ma, zbog čega je neo­p­hod­no pri­la­go­di­ti sadr­ža­je nji­ho­vim potre­ba­ma i specifičnostima.

Radionicu su vodi­li Franka Tretinjak, Dina Milovčić i Ivan Idžojtić.

Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“, čiji je nosi­telj udru­ga Metamedij, sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj.