29. Sa(n)jam knjige u Istri

„Juft!“ Dubravka Matakovića

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

01.12.2023.

Nakon što je u lis­to­pa­du u gale­ri­ji C8 otvo­re­na izlož­ba Huga Pratta, odnos­no nje­go­vog strip-juna­ka Corta Maltesea, zahva­lju­ju­ći 29. Sa(n)jmu knji­ga u Istri – čija je glav­na tema – strip je ovih dana zav­la­dao i mno­gim dru­gim pul­skim gale­ri­ja­ma. Od sri­je­de im se s izlož­bom „Juft!“ Dubravka Matakovića pri­dru­ži­la i Gradska gale­ri­ja Pula u Kandlerovoj uli­ci. Juft! (ina­če usklik zgra­nu­tos­ti jed­ne od mno­go­broj­nih Matakovićevih bla­go reče­no „pomak­nu­tih“ liko­va) dono­si pre­sjek rado­va tog u nas kul­t­nog strip-auto­ra, ilus­tra­to­ra, pro­fe­so­ra i roke­ra (čla­na vin­ko­vač­kog ban­da „Septica“) nas­ta­lih u pro­tek­lih 40-ak godina.

Sa(n)jam je, pored te izlož­be, pri­re­dio i dva pred­stav­lja­nja nje­go­ve nedav­no objav­lje­ne masiv­ne mono­gra­fi­je u nak­la­di “Silentia“ Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Đakovo. Prvo, pred samo otvo­re­nje izlož­be, vodio je Andrea Matošević, a pored samog auto­ra gost je bio Hrvoje Duvnjak. On je (uz Lea Rafolta) ured­nik te gra­fič­ki obli­ko­va­telj ovog luk­suz­nog izda­nja. Kao Matakovićev kole­ga s osječ­ke Akademije za umjet­nost i kul­tu­ru (gdje je Dubravko od 2017. docent na diplom­skom stu­di­ju „Ilustracija“), Duvnjak je ujed­no i glav­ni ini­ci­ja­tor nas­tan­ka mono­gra­fi­je. Zapravo mu je još Miro Gavran jed­nom suge­ri­rao da mora napra­vi­ti mono­gra­fi­ju, ali je on odgo­vo­rio „Šta će mi to?“ i tek ga je Duvnjak uspio nago­vo­ri­ti da to odra­de – pojas­nio je samo­za­taj­no autor naj­lu­đih strip tabli s ovih naših pros­to­ra, koje svjet­sku sla­vu ne mogu pos­ti­ći iz samo jed­nog jed­nos­tav­nog raz­lo­ga – nepre­ve­di­vos­ti jezič­nih vra­to­lo­mi­ja i loka­li­za­ma koji­ma svi nje­go­vi strip „obla­ci“ obiluju.

Nakana je, pri­ča­lo se dalje, bila napra­vi­ti sve­obu­hva­tan uvid u Matakovićevo stva­ra­laš­tvo (una­toč činje­ni­ci da su mno­gi rado­vi kroz vri­je­me izgub­lje­ni, a neri­jet­ko su biva­li i ukra­de­ni, što je tako­đer svo­je­vr­stan kuri­ozi­tet). Prikupljenog mate­ri­ja­la bilo je i za 850 stra­ni­ca, ali iz teh­nič­kih raz­lo­ga to se mora­lo „sre­za­ti“ na konač­nu ver­zi­ju koja ih bro­ji 650, tj. teška je čak tri i pol kilo­gra­ma. Tu impre­siv­nu pro­duk­tiv­nost i naiz­gled neis­cr­p­nu ins­pi­ra­ci­ju Mataković tuma­či svo­jom navi­kom da rano usta­je i napros­to kre­ne crta­ti, doda­ju­ći da se već nakon sve­ga dva dana „odmo­ra“ osje­ća loše i mora nas­ta­vi­ti radi­ti. Osim samog auto­ra, tek­s­to­ve za ovo izda­nje pisa­li su još: Marta Banić, Boris Beck, Leo Rafolt te supruž­ni­ci Goran Rem i Paula Rem, iz čijeg opsež­nog ese­ja izdva­ja­mo neko­li­ko pasu­sa koji­ma može­mo saže­ti ovaj ogrom­ni opus i potak­nu­ti one „u nez­na­nju“ da se s nji­me poč­nu upoznavati:

„Matakovićevi stri­po­vi pred­stav­lja­ju soci­olo­šku stu­di­ju razvit­ka druš­tva: kirur­škom pre­ciz­noš­ću osli­ka­va­ju egzis­ten­ci­ju malog čovje­ka i utje­caj silo­vi­tih poli­tič­ko-eko­nom­skih pro­mje­na na obi­telj… vidi se da Mataković sis­te­ma­tič­no ana­li­zi­ra razvoj men­ta­li­te­ta širo­kih masa, te utje­caj sis­tem­skog nasi­lja na inter­per­so­nal­no nasilje.“

„U Matakovićevom kadru uvi­jek je mnoš­tvo zbi­va­nja, pri čita­nju valja biti veoma pozo­ran, jer pored makro­na­ra­ti­ve pos­to­ji obi­lje deta­lja koje nepo­zor­ni čita­telj može pro­pus­ti­ti.“ (uzgred, sam ovi­tak mono­gra­fi­je naj­bo­lje pot­vr­đu­je ovu tvrd­nju, a Duvnjak je tu iznim­nu crtač­ku vje­šti­nu uspo­re­dio s onom Hieronymusa Boscha, na čemu mu se Mataković zahvalio.)

„U tom svi­je­tu, poli­tič­ki i druš­tve­ni doga­đa­ji redu­ci­ra­ni su na svo­je osnov­ne karak­te­ris­ti­ke… sva­ki veo uljep­ša­va­nja druš­tve­no-poli­tič­kih odno­sa je strg­nut, oni su pri­ka­za­ni suho­par­no i natu­ra­lis­tič­ki, goto­vo realis­tič­ki, a isto­vre­me­no kari­ka­tu­ral­no. Humor ozna­ča­va svo­je­vr­s­ni odmak od situ­acij­skog kon­tek­s­ta, koji bi se ina­če činio  veoma crn, čak i bez­na­dan“, pišu tako supruž­ni­ci Rem i tu ćemo sta­ti s nji­ho­vim cita­ti­ma, ne žele­ći vam kva­ri­ti gušt ura­nja­nja u mono­gra­fi­ju. Dodajmo samo još da im je naj­pri­bliž­ni­ja uspo­red­ba tog tako spe­ci­fič­nog Matakovićevog humo­ra i sati­re ona s popu­lar­nom crta­nom seri­jom „South park“ (koja se, ne zabo­ra­vi­mo, poja­vi­la tek 20-ak godi­na nakon prvih Matakovićevih tabli!)

Drugoga dana, na Doručku s auto­rom, Emir Imamović Pirke imao je teži zada­tak, jer je (među poz­na­va­te­lji­ma i što­va­te­lji­ma) legen­dar­nog auto­ra imao pred­sta­vi­ti mahom mla­đoj publi­ci. Crveni salon je, naime, bio ispu­njen sred­njo­škol­ci­ma, veći­nom iz pul­skog ŠPUD‑a, koji o veli­kom Dubravku na žalost zna­ju malo ili ništa. Rijetki su digli ruku i na pita­nje čita­ju li uop­će stri­po­ve, ali je zato veći­na odgo­vo­ri­la da igra igri­ce, pa im je Pirke pos­ta­vio i reto­rič­ko pod-pita­nje: „A što mis­li­te, bi li bilo igri­ca bez stri­po­va?“ Nisu čuli ni za prvog i naj­slav­ni­jeg Matakovićevog juna­ka – Malog Ivicu, a kamo­li za nje­go­vu „jedi­nu samo­hra­nu maj­ku nerot­ki­nju iz dru­gog bra­ka“, Veresiju, ins­pek­to­ra Danu, Tetka Trinaestog, obi­telj Gmižić i mno­ge dru­ge liko­ve čije su dogo­dov­šti­ne guta­le i nji­ma se guši­le (od smi­je­ha) rani­je gene­ra­ci­je, koje i danas rado pra­te sati­rič­ki seri­jal Ovekloking na por­ta­lu Net.hr. Njega je Mataković zapo­čeo tjed­no objav­lji­va­ti 2004. i danas je već pre­ma­šio broj od tisu­ću objav­lje­nih tabli.

Lampica se neki­ma od pri­sut­nih uče­ni­ka upa­li­la tek na spo­men Super Di, juna­ki­nje dje­čjeg stri­pa kojeg Mataković za časo­pis Smib kon­ti­nu­ira­no do danas crta već sko­ro tri deset­lje­ća (kao i seri­jal Desmozgenes u maga­zi­nu OK!). On im je sto­ga prvo pri­čao kako je to bilo kad se tek kre­nuo upoz­na­va­ti sa stri­pom (u to su vri­je­me, rekao je, stri­po­vi bili u modi i nazi­va­li su ih „crta­nim roma­ni­ma“, skup­lja­li i među­sob­no raz­mje­nji­va­li), pri­uštiv­ši im usput i spon­ta­no saže­to pre­da­va­nje o povi­jes­ti stri­pa i nje­go­vih eks­pan­zi­ja u broj­ne žan­ro­ve i sti­lo­ve koje je danas i nemo­gu­će sve pra­ti­ti. „Trebate samo malo pro­ba­ti da vas strip uhva­ti“, kazao im je, upoz­nav­ši ih zatim i s Malim Ivicom, „dje­ča­kom s mno­gim pro­ble­mi­ma – od ško­le i obi­te­lji do alko­ho­la, ciga­ra i dro­ga“, kojeg im je i nacr­tao. Potom je dje­cu iz publi­ke pozvao da nacr­ta­ju nešto svo­je, uz Pirkeov poti­caj: „Hajde, kad ćete opet ima­ti pri­li­ku da vam Dubravko pogle­da rad i podi­je­li koji koris­tan savjet?“

Dubravko Mataković (1959) diplo­mi­rao je 1983. godi­ne na Grafičkom odsje­ku Akademije likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu u kla­si pro­fe­so­ra Ante Kuduza. Stripom se pro­fe­si­onal­no bavi od 1984. godi­ne, kada mu prvi stri­po­vi izla­ze u Studentskome lis­tu, a zatim i u Poletu, te potom u Mladosti, osječ­ko­me TEN‑u, ljub­ljan­skoj Tribuni, Patku, Večernjem lis­tu, Nedjeljnoj Dalmaciji, zagre­bač­koj Panorami i dru­gim časopisima.

Do sada je obja­vio 13 albu­ma stri­pa. Napisao je tekst za dvi­je kome­di­je po moti­vi­ma vlas­ti­tih stri­po­va: Iz Kabula s lju­bav­lju, 2007. i Iz Kabula s lju­bav­lju TU 2012., koje su se izvo­di­le u pro­duk­ci­ji Gradskog kaza­li­šta ‘Joza Ivakić’ Vinkovci. Likovno je obli­ko­vao i izra­dio ilus­tra­ci­je za deset­ke knji­ga i udž­be­ni­ka. Autor je 12-minut­nog ani­mi­ra­nog fil­ma ‘Cigla’ u pro­duk­ci­ji Zagreb fil­ma (2012.).