Okrugli stol u povodu 70. obljetnice Knjižnice Vodnjan

B. V.

11.12.2023.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i Grad Vodnjan-Dignano u povo­du 70. obljet­ni­ce osni­va­nja Knjižnice Vodnjan orga­ni­zi­ra­ju okru­gli stol koji će biti odr­žan u uto­rak, 12. pro­sin­ca u 18 sati u Sali za vjen­ča­nja u Vodnjanu.

Sudionici okru­glog sto­la su Marin Pekica, koji će govo­ri­ti o razvo­ju Vodnjana u XIX. i počet­kom XX. st., Nikola Pajić dat će foto­graf­ski pogled u proš­lost Vodnjanštine, Carla Rotta odr­žat će izla­ga­nje nas­lov­lje­no Kava s knji­gom / Caffelibro, Vanesa Begić ispri­čat će više o knji­žev­nim susre­ti­ma i nji­ho­vom zna­ča­ju, dok će Gianna Delton Knjižnicu Vodnjan pred­sta­vi­ti kao mjes­to susre­ta. U lite­rar­nom inter­me­zzu nas­tu­pi će pjes­ni­ki­nje Živka Kancijanić i Jasna Bulić.

Knjižnica Vodnjan osno­va­na je 1953. godi­ne, a u sas­ta­vu Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula je sas­ta­vu od 1978. godi­ne kao knjiž­nič­ni ogra­nak. Od trav­nja 2018. smje­šte­na je u suvre­me­no ure­đe­nom pros­to­ru u Trgovačkoj uli­ci. Korisnicima knjiž­nič­nih uslu­ga na ras­po­la­ga­nju je 12.700 jedi­ni­ca knjiž­nič­ne gra­đe na hrvat­skom i tali­jan­skom jezi­ku, a knjiž­ni fond obu­hva­ća bele­tris­ti­ku, publi­cis­ti­ku, struč­nu lite­ra­tu­ru i dje­čju knji­žev­nost na hrvat­skom i tali­jan­skom jezi­ku za dje­cu i odrasle.

U Knjižnici Vodnjan orga­ni­zi­ra­ju se pro­gra­mi nami­je­nje­ni svim dob­nim i inte­res­nim sku­pi­na­ma – knji­žev­ne veče­ri, radi­oni­ce, pre­da­va­nja, pro­mo­ci­je knji­ga, edu­ka­ci­je i osta­li pro­gra­mi. Svojom pro­gram­skom dje­lat­noš­ću Knjižnica Vodnjan razvi­ja i jača svo­ju funk­ci­ju kul­tur­nog, infor­ma­cij­skog, obra­zov­nog i mul­ti­me­di­jal­nog sre­di­šta lokal­ne zajed­ni­ce, osi­gu­ra­va kva­li­te­tan pris­tup zna­nju, infor­ma­ci­ja­ma i kul­tur­nim sadr­ža­ji­ma za potre­be obra­zo­va­nja, struč­nog i znans­tve­nog rada, cje­lo­ži­vot­nog uče­nja, infor­mi­ra­nja i kva­li­tet­nog pro­vo­đe­nja slo­bod­nog vremena.