(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Otvoren Antikvarijat Kluba knjižare Giardini 2

Tekst i fotografije B. VINCEK

18.12.2023.

Antikvarijat se vra­ća u Pulu, ponov­no na kat, a za sve je zas­luž­na nova gene­ra­ci­je Puljana, mla­da, vri­jed­na eki­pa iz Kluba- knji­ža­re Giardini 2. Oni su Lara Osman Grganja, Igor Zenzerović, Helena Vodopija i Denis Brandeis – Fiala

U Klubu-knji­ža­ri Giardini 2, u pone­dje­ljak, 18. pro­sin­ca otvo­ren je antik­va­ri­jat, a ovaj je novi urba­ni pro­jekt nadah­nut slav­nom proš­loš­ću kul­t­ne pul­ske knji­ža­re Castropola.

Naime, u povi­jes­noj memo­ri­ji gra­da 18. stu­de­ni 1990. ostat će zabi­lje­žen kao dan kada su Pula i Istra, nakon stan­ke duge 70 godi­na u Castropoli, maloj „knji­ža­ri na katu“ nado­mak sta­re pul­ske auto­bus­ne sta­ni­ce dobi­le antik­va­ri­jat. Više od deset­lje­ća u tom je kul­t­nom pros­to­ru iz kojeg je izni­kao i  pul­ski Sajam knji­ga, a kojeg su stva­ra­li Boško Obradović, Magdalena Vodopija i Zoran Vodopija, uz legen­dar­nu knji­žar­ku Terezu Pulja, dje­lo­va­la antik­var­na knji­ža­ra. U susjed­stvu, u današ­njim tune­li­ma Zerostrasse, antik­va­ri­jat je vodio i pul­ski umjet­nik Boris Nemeš.

Povijest se, čini se, ponav­lja. Opet je 18. Ali sada pro­si­nac. Godina 2023. Antikvarijat se vra­ća u Pulu, ponov­no na kat, a za sve je zas­luž­na nova gene­ra­ci­je Puljana, mla­da, vri­jed­na eki­pa iz Kluba- knji­ža­re Giardini 2. Oni su Lara Osman Grganja, Igor Zenzerović, Helena Vodopija i Denis Brandeis – Fiala. Zahvaljujući nji­ma Pula i Istra ponov­no će ima­ti antik­va­ri­jat, koji će obo­ga­ti­ti klup­ski pros­tor „knji­ža­re među kroš­nja­ma“ ponu­dom sta­rih, rijet­kih antik­var­nih knji­ga, časo­pi­sa, ali recent­nih nas­lo­va zavi­čaj­ne lite­ra­tu­re iz podru­čja Histrice. Prve knji­ge novog antik­va­ri­ja­ta Kluba-knji­ža­re Giardini 2 su iz antik­va­ri­ja­ta Tereze Pulja, a za kojim je vla­dao veli­ki inte­res na netom zavr­še­nom 29. Sajmu knji­ge u Istri, a tu su i knji­ge iz dona­ci­ja udru­ge Sa(n)jam knji­ge u Istri. U antik­va­ri­ja­tu će se moći pro­na­ći i rado­vi mla­dih ilus­tra­to­ra iz cije­le Hrvatske jer je cilj – uz bri­gu za novi život sta­re knji­ge – i pro­mo­vi­ra­ti mla­de umjet­ni­ke. Ovdje će pre­se­li­ti i pro­daj­ni dio Histrokozmosa koji je uspješ­no zaži­vio na 29. Sajmu knji­ge spo­jiv­ši vino i lite­ra­tu­ru, a tu će se moći kupi­ti i spe­ci­jal­no osmiš­lje­ni eks­klu­ziv­ni daro­vi „Litar lite­ra­tu­re“ koji u poseb­no dizaj­ni­ra­noj tor­bi sljub­lju­ju knji­gu i vino i savr­šen su blag­dan­ski poklon.

Ponosna sam na mla­du, novu gene­ra­ci­ju knji­žar­ki i knji­ža­ra koja je sta­sa­la na Sajmu, a sada stva­ra antik­va­ri­jat koji je godi­na­ma nedos­ta­jao Puli i Istri. Njihov entu­zi­ja­zam nosi zanos i ener­gi­ju iz vre­me­na kada se osni­va­la Castropola, naša „knji­ža­ra na katu“ čije su se poli­ce puni­le dona­ci­ja­ma nas osni­va­ča, ali i gra­đa­na cije­le Pule, kaza­la je Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sajma knji­ge u Istri, koja uz Terezu Pulja, poma­že mla­doj, kre­ativ­noj eki­pi Kluba-knji­ža­re Giradini 2 u otva­ra­nju antikvarijata.

Radno vri­je­me antik­va­ri­ja­ta Kluba knji­ža­re Giardini 2 bit će od pone­djelj­ka do pet­ka od 9 do 20 sati te subo­tom od 9 do 14. Iz Kluba- knji­ža­re Giradini 2 naj­av­lju­ju i da je za idu­ću godi­nu spre­man još boga­ti­ji klup­ski pro­gram, a s radom nas­tav­lja i Mala sala.

 

 

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.