Otvoren poziv za prijave na 30. Međunarodni kazališni festival PUF

B. V.

22.12.2023.

Međunarodni kaza­liš­ni fes­ti­val PUF otvo­rio je pri­ja­ve za sudje­lo­va­nje izved­be­nih umjet­ni­ka iz Hrvatske i ino­zem­s­tva za svo­je jubi­lar­no 30. izda­nje, koje će biti odr­ža­no u Puli od 2. do 6. lis­to­pa­da 2024. godine.

PUF je nisko­bu­džet­ni fes­ti­val koji pro­mo­vi­ra suvre­me­no izva­nins­ti­tu­ci­onal­no, anga­ži­ra­no, pro­gre­siv­no i istra­ži­vač­ko kaza­li­šte s nagla­skom na inter­di­ci­pli­nar­nost i eks­pe­ri­men­ti­ra­nje. Predstavlja naj­no­vi­je doma­će i ino­zem­ne izved­be koje obra­đu­ju aktu­al­na pita­nja te okup­lja raz­li­či­te kaza­liš­ne poeti­ke, este­ti­ke i svje­to­na­zo­re. Osim što se odr­ža­va u pul­skim kaza­li­šti­ma, nji­me se ujed­no oživ­lja­va­ju uobi­ča­je­ne ali i zabo­rav­lje­ne loka­ci­je u Puli: od kame­no­lo­ma, utvr­da, trgo­va, trž­ni­ca, spo­red­nih uli­ca, par­ko­va, neka­daš­njih pro­izvod­nih pogo­na, biv­ših voj­nih zona, brodogradilišta…

U sklo­pu sva­kog petod­nev­nog PUF‑a odr­ža­va se zanim­ljiv, svjež i pro­vo­ka­tiv­ni pro­gram. On se sas­to­ji od 10-ak izved­bi pre­tež­no never­bal­nog i ulič­nog kaza­li­šta, te suvre­me­nog ple­sa i per­for­man­sa, ali i boga­tog poprat­nog pro­gra­ma. Tako pos­ta­je mjes­to susre­ta i komu­ni­ka­ci­je, te raz­mi­je­ne zna­nja, iskus­tva i kon­ta­ka­ta izme­đu izvo­đa­ča, publi­ke, kaza­liš­nih struč­nja­ka, kri­ti­ča­ra i novinara.

O PUF‑u

PUF je nas­tao 1995. godi­ne kao mjes­to susre­ta umjet­ni­ka koji su alter­na­tiv­ni po svom svje­to­na­zo­ru i unu­tar­njoj potre­bi, te posje­du­ju izra­že­nu spo­sob­nost za snaž­nu kaza­liš­nu komu­ni­ka­ci­ju i uoča­va­nje suvre­me­nog svjet­skog i doma­ćeg kaza­liš­nog tre­nut­ka. Osnovali su ga vodi­te­lji četi­ri­ju naj­bo­ljih izva­nins­ti­tu­ci­onal­nih hrvat­skih kaza­li­šta: Branko Sušac iz pul­sko­ga Dr. Inata, Davor Mojaš iz dubro­vač­ko­ga Lera, Nebojša Borojevič iz sisač­ke Daske i Romano Bogdan iz čako­več­ko­ga Pinkleca. U to rat­no doba odlu­či­li su da se odr­ža­va u Puli, gra­du pošte­đe­nom izrav­nih rat­nih raza­ra­nja. Nastao je kao komen­tar hrvat­ske kaza­liš­ne i izvan-kaza­liš­ne stvar­nos­ti, i pos­tao mjes­to dija­lo­ga i pole­mi­ke, odnos­no komu­ni­ka­cij­ski kanal koji nudi svi­jet iz novog rakur­sa – ne mono­log i pasiv­nu komu­ni­ka­ci­ju, nego raz­mje­nu, otva­ra­nje, pre­poz­na­va­nje i sudjelovanje.

Kome je poziv namijenjen?

Poziv je nami­je­njen hrvat­skim i ino­zem­nim dru­ži­na­ma koje se prvens­tve­no bave never­bal­nim i eks­pe­ri­men­tal­nim kaza­li­štem, suvre­me­nim ple­som i performansom.

Organizator, SAKUD Pula, pru­ža teh­nič­ku podr­šku te pokri­va tro­ško­ve smje­šta­ja, puto­va­nja i lokal­nog pri­je­vo­za. Za dodat­ne infor­ma­ci­je može­te se obra­ti­ti na mail puf.sakud@gmail.com.

Postupak prijave

Za pri­ja­vu je potreb­no popu­ni­ti obra­zac do 28. velja­če 2024. godi­ne u 23:59 sati. Dodatna doku­men­ta­ci­ja (foto­gra­fi­je, teh­nič­ka lis­ta i plan ras­vje­te) mogu biti pos­la­ni na mail puf.sakud@gmail.com.

Odabrani umjet­ni­ci će o isho­du natje­ča­ja biti oba­vi­je­šte­ni e‑poštom do 30. trav­nja 2023. godine.