(Ne)vidljivi – mladi u kulturi

Otvorena izložba Alexa Brajkovića „Contem.plant“ u galeriji Novo

Tekst, fotografije i video Boris VINCEK

01.12.2023.

Otvorenje izlož­be Alexa Brajkovića nazi­va „Contem.plant“ odr­ža­no je u čet­vr­tak, 30. stu­de­nog u pul­skoj gale­ri­ji Novo. „„Contem.plant“ je inte­rak­tiv­na zvuč­na ins­ta­la­ci­ja u kojoj bilj­ke svi­ra­ju uda­ralj­ke poput gon­go­va i tibe­tan­skih zdje­la, stva­ra­ju­ći umi­ru­ju­ću atmo­sfe­ru rezo­nant­nih zvukova.

Autora je na otva­ra­nju pred­sta­vio Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij koji je kazao da je Alex Brajković zvuč­ni i mul­ti­me­dij­ski umjet­nik iz Poreča s magis­te­ri­jem live elek­tro­ni­ke (Conservatorium Van Amsterdam) i diplo­mom jazz bub­nje­va (Konzervatorij u Vicenzi).

- Galerija Novo podr­ža­va mla­de auto­re koji rade u dome­ni suvre­me­ne umjet­nos­ti i novih umjet­nič­kih prak­si, a s Alexom Brajkovićem ima­li smo pri­li­ke i rani­je sura­đi­va­ti. Ovo je nje­gov novi pro­jekt o kojem će vam sam nešto više reći. Najavit ću ujed­no i slje­de­ći pro­gram gale­ri­je, pa nam je nakon Alexove izlož­be koja osta­je otvo­re­na do 6. pro­sin­ca, na pro­gra­mu izlož­ba radi­oni­ca iz pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“ koja je posve­će­na dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju, kazao je Jurcan.

 

 

Brajković je kazao da se ins­ta­la­ci­ja zove „Contem.plant“ jer je u nje­nom sre­di­štu bilj­ka, a u ovom slu­ča­ju radi se o juki (yuc­ca elep­han­ti­pes) te da ju sva­ka bilj­ka inter­pre­ti­ra na raz­li­či­ti način.

- Riječ „con­tem“ u nazi­vu izlož­be suge­ri­ra na kon­tem­pla­ci­ju – pros­tor umi­re­nja kojeg poku­ša­vam stvo­ri­ti uz pomoć tibe­tan­skih zdje­la i gon­go­va koji se čes­to koris­te za opu­šta­nje i tera­pi­ju. Na bilj­ku je prik­va­čen sen­zor koji mje­ri vod­lji­vost bilj­ke u smis­lu da kons­tant­no pra­ti podat­ke inter­nih pro­ce­sa poput foto­sin­te­ze i kre­ta­nja klo­ro­plas­ta koji se odvi­ja­ju unu­tar bilj­ke, ali i našu inte­rak­ci­ja s njom. Pri dodi­ru ili većim podra­ža­ji­ma ima ten­den­ci­ju da izba­cu­je više poda­ta­ka. Ono što je po meni naj­in­te­re­sant­ni­je je kako se ti poda­ci inter­pre­ti­ra­ju – radi se o algo­ri­tam­skoj kom­po­zi­ci­ji ili gene­ra­tiv­noj glaz­bi. Postoji set vari­ja­bli i ins­truk­ci­ja koji se daje algo­rit­mu kako bi on odre­dio koji će ele­ment odsvi­ra­ti. Za raz­li­ku od osta­lih rado­va koje stva­ram u podru­čju mul­ti­me­di­je i glaz­be gdje se veći­nom radi o zatvo­re­nim sis­te­mi­ma, ovdje je bilj­ka pro­izvo­đač tog ele­men­ta izne­na­đe­nja – poda­ci koje bilj­ka šalje direk­t­no utje­ču na glaz­be­ni ishod. Moram nagla­si­ti da su ovi pri­hva­ti koji sadr­že sole­no­ide rezul­tat više­mje­seč­nog pro­jek­ta i surad­nje s kole­gom Deanom Dekovićem koji radi u Rimac Research and Developement, kazao je Brajković i pozvao okup­lje­ne da uži­va­ju u ins­ta­la­ci­ji i pro­ve­du vri­je­me kon­tem­pli­ra­ju­ći uz juku.

- Nadam se da će vam to biti jed­no novo iskus­tvo sto­ga slo­bod­no pos­lu­šaj­te i sni­maj­te ako to želi­te jer se u ovoj zais­ta fan­tas­tič­noj novoj gale­ri­ji mogu pro­na­ći raz­li­či­te rezo­nant­ne toč­ke, kazao je Brajković.

Alex Brajković tre­nut­no stva­ra u podru­čju imer­ziv­nih mul­ti­me­dij­skih ins­ta­la­ci­ja, pro­duk­ci­je elek­tro­nič­ke glaz­be, dizaj­na zvu­ka, sur­ro­und zvu­ka, algo­ri­tam­skih sklad­bi, mul­ti­ins­tru­men­tal­nih elek­tro­akus­tič­nih solo izved­bi i umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja u jav­nim pros­to­ri­ma. Prethodno je izra­dio niz site-spe­ci­fic rado­va u podru­čju umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja i mul­ti­me­di­je (“Disperzija 0.2” XIV. Trijenale hrvat­skog kipar­stva, ” Drumming 0.3” Device_art fes­ti­val, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu, “Stillness” Galerija Umjetnina Split, “Generative Contemplation” po narudž­bi Cycling74) te nas­tu­pao na reno­mi­ra­nim fes­ti­va­li­ma i kon­cert­nim dvo­ra­na­ma (BBC Jools Holland Show, Nice Jazz Festival, London Jazz Festival, Blue Note Milano, North Sea Jazz Festival, Jazz à Sète, Amsterdam Dance Event, Bimhuis, ins­ti­tut STEIM). Dobitnik je nagra­de “Kožarić Digital” za rad “Generative Contemplation – Cellular Automata” koju je dodje­lio Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu 2022. godine.

Projekt su podr­ža­li Istarska župa­ni­ja, Grad Pula i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.