Ciklus koncerata Nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.4

PROCESS ISpainT(H)ING!?_0.6 u Dnevnom boravku

B. V.

07.12.2023.

Udruga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca pred­stav­lja­ju doga­đaj u sklo­pu Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4: PROCESS ISpainT(H)ING!?_0.6 koji će biti odr­žan u nedje­lju, 10. pro­sin­ca u 19 sati u Dnevnom borav­ku pul­skog DC‑a Rojc.

Nastupaju: Luka Čapeta (el. guitar, noise box,electronics), Marko Grbac Knapić (meta-midi keybo­ar­ds, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing), Marco Quarantotto (drums & objec­ts) i Neven Radaković (Midi-syn­th, voice, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing). Dizajn zvu­ka i svje­tla: Dean Pavletić. Tehnička pot­po­ra: AudioLab d.o.o..

Projekt „PROCESS ISpainT(H)ING?!“ usmje­ren je na pro­ce­su­al­nost – umjet­nič­ko-istra­ži­vač­ki pro­ces kao ključ­no – nepre­dvi­di­vo, otkri­va­ju­će i (poten­ci­jal­no) tran­sfor­mi­ra­ju­će iskustvo.

Konceptualno i teorij­ski osla­nja se na Soundpainting, mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni zna­kov­ni jezik za skla­da­nje u real­nom vre­me­nu (auto­ra Waltera Thompsona) – s ciljem stva­ra­nja i razvi­ja­nja novog, autor­skog „isPAINTING“ zna­kov­nog jezi­ka (IStrian soundpainting).

Process_ISpainT(H)ING_0.6 okup­lja glaz­be­ni­ke, skla­da­te­lje i soun­dart umjet­ni­ke koji dje­lu­ju na polju ekpe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glaz­be, te inter­me­di­jal­ne i hibrid­ne umjet­nos­ti, a koji su na ovaj ili onaj način veza­ni i/ili pove­za­ni sa Istrom.

U izved­be­nom aspek­tu pro­jekt „PROCESS ISpainT(H)ING?!“ kre­će se na sje­ci­štu kon­kret­ne glaz­be, soun­dar­ta, per­for­mans arta i glaz­be­nog teatra, sa sva­kom izved­bom mje­nja­ju­ći for­mu i izvo­đač­ke for­ma­ci­je, ali uvi­jek zadr­ža­va­ju­ći zajed­nič­ki naziv­nik u eks­pe­ri­men­tal­noj i impro­vi­zi­ra­noj kom­po­zi­ci­ji, otva­ra­ju­ći tako per­for­ma­ti­vi pros­tor za susret i pro­ži­ma­nje ino­va­tiv­nih i radi­kal­nih autor­skih este­ti­ka, sen­zi­bi­li­te­ta i kon­ce­pa­ta umjet­ni­ka koji u datom tre­nut­ku čine autor­sko-izvo­đač­ki korpus.

Svaka nova izved­ba, meto­do­lo­ški i orga­ni­za­cij­ski nave­za­na je na umjet­nič­ko istra­ži­va­nje i umjet­nič­ku rezi­den­ci­ju kroz koje se sva­ka nova event kom­po­zi­ci­ja konceptualizira.

Tako će ovom kon­cert­nom per­for­man­su pret­ho­di­ti dvi­je meto­do­lo­ške faze: umjet­nič­ka istra­ži­va­nja “MetaMIDI_0.2” i “isPAINTING_0.5”, te umjet­nič­ka rezi­den­ci­ja “PROCESS ISpainT(H)ING!?_0.6”, u sklo­pu koje će u Dnevnom borav­ku Rojca od 10. – 12.12.2023. biti odr­ža­na isPAINTING radionica.

U sre­di­štu pozor­nos­ti umjet­nič­kog istra­ži­va­nja “MetaMIDI_0.2 je razvoj midi ins­tru­men­ta koji se teme­lji na autor­skim zvu­ko­vi­ma akus­tič­ne, elek­trič­ne, elek­tro-akus­tič­ne i sin­tet­ske pro­ve­ni­jen­ci­je, a koji suana­log­no i digi­tal­no manipulirani.

Rezultat tak­vog pro­ce­sa je pale­ta kon­kret­nih zvu­ko­va (“musique con­cre­te”), koja u svo­joj ukup­nos­ti čini novi. ins­tru­ment. Taj midi ins­tru­ment (u ovom slu­ča­ju klavijatura/sintetizator zvu­ka) na neki “uvr­nu­ti” način funk­ci­oni­ra kao veli­ki mje­šo­vi­ti (meta) orkestar.

“isPAINTING_0.5” je umjet­nič­ko istra­ži­va­nje koje na teme­lju istra­ži­va­nja pos­to­je­ćih, razvi­ja novi autor­ski zna­kov­ni jezik za skla­da­nje u real­nom vremenu.

isPAINTING omo­gu­ća­va pri­la­god­bu sva­ko­ja­kim ins­tru­men­ti­ma, sve­ko­li­kim raz­li­či­tim autor­sko-umjet­nič­kim este­ti­ka­ma i sen­zi­bi­li­te­ti­ma, per­so­na­li­zi­ra­ju­ći pos­to­je­će kon­cep­te i sam zna­kov­ni jezik obzi­rom na vrstu i flek­si­bil­nost ins­tru­me­na­ta, ali i sam pris­tup auto­ra-umjet­ni­ka-izvo­đa­ča zvu­ku, odnos­no, svom instrumentu.

Na taj način omo­gu­ća­va ale­ato­rič­ne i para­lel­ne per­for­ma­tiv­ne zvuč­ne rad­nje, u jed­na­koj mje­ri kao i one sin­hro­ni­zi­ra­ne – rezul­ti­ra­ju­ći uvi­jek novim kom­po­zi­ci­ja­ma koje se, daka­ko, obli­ku­ju isklju­či­vo u tre­nut­ku izvedbe.

Za raz­li­ku od Soundpaintinga i dru­gih slič­nih zna­kov­nih jezi­ka za skla­da­nje („Conduction“ auto­ra Lawrence D. „Butch“ Morrisa, „Ritmo y per­cu­ssi­on con senas“ auto­ra Santiaga Vazqueza itd.) isPAINTING omo­gu­ća­va skla­da­te­lju-diri­gen­tu isto­vre­me­no obli­ko­va­nje, vođe­nje i sudje­lo­va­nje u izvedbi.

isPAINTING zna­kov­ni jezik koris­ti samo jed­nu ruku u zna­kov­noj komu­ni­ka­ci­ji, te ostav­lja pros­to­ra da oso­ba, ili, u onom nekom zamiš­lje­nom ide­alu pre­ma kojem stre­mi, OSOBE koje obli­ku­ju izved­bu, ujed­no u njoj sudje­lu­ju svi­rač­ki kao dio ansambla.

Organizator: Soundpainting plat­for­ma Pula i udru­ga Rondo Histriae u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca. Autori pla­ka­ta i pro­mo­tiv­nog mate­ri­ja­la: Goran Velić & Neven Radaković. Događaj je orga­ni­zi­ran u sklo­pu pro­gra­ma “Ciklus kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4” i „Ciklusa umjet­nič­kih istra­ži­va­nja“ Soundpainting plat­for­me Pula kojeg orga­ni­zi­ra udru­ga RONDO HISTRIAE uz finan­cij­sku pot­po­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva gra­da Pule i Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.