Projekcija filma „Jugo“ u Kinu Valli

B. V.

06.12.2023.

Premijera krat­ko­me­traž­nog ples­nog fil­ma “Jugo” na pro­gra­mu je u sri­je­du, 6. pro­sin­ca u 20.40  sati u kinu Valli. Radi se o fil­mu autor­skog troj­ca (Ivona Medić Nikolić, Matej Đuzel, Marko Kalčić) koji su od 2020. godi­ne na raz­nim loka­ci­ja­ma juž­ne Istre, istra­ži­va­li moguć­nos­ti ples­nog tije­la u audio- vizu­al­noj umjet­nos­ti. Plesačica, koja gle­da­te­lja vodi kroz rad­nju fil­ma, osli­ka­va unu­tar­nje svje­to­ve nas­ta­le kao ins­tin­k­tiv­ni odgo­vor čovje­ka na otu­đe­nje i izo­la­ci­ju, a na povr­ši­nu izno­si ide­je o poima­nju intim­nog pros­to­ra te pro­pi­tu­je pojam „pri­rod­no­ga“.

„Utonuvši u san, mla­da dje­voj­ka pro­živ­lja­va meta­mor­fo­zu koja je vodi kroz retro­fu­tu­ris­tič­ke labo­ra­to­ri­je, zago­net­ne tune­le i dubo­ku pla­vu tiši­nu. Njeno ples­no tije­lo zapo­či­nje potra­gu za zna­če­njem u svi­je­tu stal­nih pro­mje­na“, piše u sinop­si­su filma.

Ivona Medić Nikolić je diplo­mi­ra­la 2019. godi­ne pri Akademiji za suvre­me­ni ples u Budimpešti. Od 2016. pro­du­ci­ra i izvo­di autor­ske rado­ve ino­zem­no. Od 2018. godi­ne dje­lu­je u sklo­pu ples­ne prak­se Melting Pot u Briselu kao izvo­đa­či­ca, asis­ten­ti­ca u kore­ograf­skom radu te pro­jek­t­ni asis­tent, sudje­lu­ju­ći u pro­jek­ti­ma i izved­be­nim aktiv­nos­ti­ma diljem Europe. Povratkom u Hrvatsku, svo­je obra­zo­va­nje nas­tav­lja na Filozofskom fakul­te­tu u Osijeku kroz pro­gram Psihološko- peda­go­ške izo­braz­be u svr­hu pro­vo­đe­nja vlas­ti­tih edu­ka­cij­skih pro­gra­ma u Hrvatskoj. Osnivačica je Soul Flow pros­to­ra za ples i pokret u Vodnjanu u sklo­pu kojeg odr­ža­va redov­ne sate suvre­me­nog ple­sa za samo­uke i polu­pro­fe­si­onal­ne ple­sa­če te ples­ne ama­te­re, dje­cu, mla­de i odras­le, a pro­vo­di i vlas­ti­te pro­fe­si­onal­ne pro­jek­te i surad­nje na široj kul­tur­noj sce­ni RH.

Matej Đuzel je rođen u Puli 1987. godi­ne gdje zavr­ša­va osnov­nu i sred­nju ško­lu. Matej odlu­ču­je fakul­tet­sko obra­zo­va­nje nas­ta­vi­ti u Zagrebu, a nakon diplo­me radi na film­skim fes­ti­va­li­ma gdje dola­zi do novih kon­ta­ka­ta i pozi­va da se pri­klju­či radu na Televiziji Student koja dje­lu­je u sklo­pu Fakulteta poli­tič­kih zna­nos­ti u Zagrebu. Kroz godi­ne rada na Televiziji pro­šao je sve film­ske i TV for­me. Autor je mno­go­broj­nih nagra­đi­va­nih doku­men­tar­nih repor­ta­ža i fil­mo­va, a tre­nut­no vodi vjež­be sni­ma­nja i mon­ta­že za stu­den­te TV novi­nar­stva. Osim toga, vodi svo­ju pro­duk­cij­sku kuću Adria Visio d.o.o. , radi kao kre­ativ­ni pro­du­cent u udru­zi PANK iz Pule i povre­me­no kao men­tor na film­skim radi­oni­ca­ma Pulske film­ske tvornice.

Marko Kalčić je rođen u Puli 1989. godi­ne. Diplomirao fran­cu­ski jezik i etno­lo­gi­ju na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu. Dugogodišnji hobi­ji su mu glaz­ba, foto­gra­fi­ja i film. S ben­dom Snovi pro­du­ci­rao je dva albu­ma (Snovi, 2011.) i Ciklus (2014.) te 3 EP izda­nja kao Worlds Upon The Land (2015. – 2017.). Sudjelovao je kao autor na više izda­nja pro­jek­ta Remiks iden­ti­te­ta (udru­ga Metamedij). Trenutno radi kao pro­fe­sor u Gimnaziji Pula gdje tako­đer pokre­će broj­ne medij­ske i glaz­be­ne pro­jek­te. U zad­njih neko­li­ko godi­na okre­će se inten­ziv­ni­je samos­tal­noj autor­skoj glaz­bi i film­skim pro­jek­ti­ma s raz­nim suradnicima.