Odjeci 29. Sa(n)jam knjige u Istri

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Razgovor s autoricom Rene Karabaš

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva Sa(n)jam knjige u Istri

08.12.2023.

Rene Karabaš gos­to­va­la je na Sajmu knji­ge u Istri gdje je pro­mo­vi­ra­la svoj debi­tant­ski roman „Ona koja osta­je“. Karabaš je nagra­đi­va­na glu­mi­ca, sce­na­ris­ti­ca, reda­te­lji­ca i pjes­ni­ki­nja, a prvi roman joj je polu­čio velik uspjeh. Govori o tzv. vir­dži­na­ma ili ostaj­ni­ca­ma, toba­li­ja­ma, žena­ma koje se odga­ja­ju i pona­ša­ju kao muškar­ci te tako i nas­tav­lja­ju živje­ti. O tome, borav­ku u Puli i nje­nom radu raz­go­va­ra­li smo s ovom sves­tra­nom autoricom.

Kakve su reakcije na vaš prvi roman?

Ovaj je roman iza­šao pri­je šest godi­na i ne pres­ta­je pli­je­ni­ti paž­nju publi­ke. Sad je pre­ve­den na hrvat­ski, egi­pat­ski, fran­cu­ski, polj­ski, make­don­ski te je u pri­pre­mi pri­je­vod na još neke jezi­ke. Nevjerojatno je da, iako debi­tant­ski, nije dobio nagra­de samo za debi­tan­te. Do sad sam već izda­la neke zbir­ke pje­sa­ma, ali ovo mi je je prva pro­za. Roman je pisan kao duga pje­sma, pisan je stru­jom svi­jes­ti, to je način na koji raz­miš­ljam i pišem, ali sve­jed­no je riječ o pro­zi koja je melo­dič­na i vrlo rit­mič­na. Poezija i pro­za ne dola­ze s istog mjes­ta. Poezija je više pod­s­vjes­na i meta­fi­zič­ka, a ja je volim uba­ci­ti u pro­zu, time i nju činim metafizičkom.

Odakle ideja za temu romana?

Htjela sam ispri­ča­ti svo­ju pri­ču, tra­ži­la sam stva­ri i liko­ve o koji­ma bi mogla pisa­ti pa sam naiš­la na infor­ma­ci­ju o tzv. vir­dži­na­ma i odlu­či­la pisa­ti o nji­ma jer je nji­ho­va soci­jal­na pro­mje­na spo­la za mene vrlo važ­na. Naime, unu­traš­njost je stav­lje­na vani tako da stva­ri koje su se unu­tra dogo­di­le, muška i žen­ska ener­gi­ja, izla­ze izvan tije­la. To je pri­ča o dje­voj­ci koja pos­ta­je muška­rac zbog pra­vi­la u Albaniji i iza­bra­la sam je jer je vrlo radi­kal­na. Kad čita­te­lji­ma poka­žeš nešto što je radi­kal­no, lak­še im je razu­mje­ti. U Bugarskoj kao uos­ta­lom na čita­vom Balkanu ima­mo patri­jar­hat koji je još vrlo jak. Tiho tamo sto­ji i nit­ko o tome ne pri­ča. O jed­na­kos­ti tj. nejed­na­kos­ti izme­đu muška­ra­ca i žena se ne govori.

Ja sam odras­la u jed­noj sasvim nor­mal­noj bugar­skoj obi­te­lji. Ali moj djed je htio unu­ka kao i moj otac sina, no nije to nikad priz­nao. Na kra­ju su dobi­li dvi­je unu­ke, dvi­je kće­ri. Kad su u obi­te­lji gdje su želje­ni sino­vi rođe­ne dvi­je kće­ri, poče­li su gura­ti u stra­nu tu žen­sku ener­gi­ju i samo pre­tva­ra­ti cure u deč­ke . nije nam bilo dopu­šte­no biti emo­tiv­ni­ma i osjet­lji­vi­ma, mora­le smo biti jake, s ocem smo čak išle u lov i ubi­ja­le životinje.

Je li i danas tako u bugarskim obiteljima i ostatku Balkana?

Da, čak i za deč­ke. Naime, i oni mora­ju „pra­vi deč­ki“, ne dopu­šta im se da poka­žu emo­ci­je, pla­ću. Često čuje­mo: „Budi muško, deč­ki ne pla­ću“ i slič­no. To je ite­ka­ko kri­vo jer onda to vodi fizič­kom zlos­tav­lja­nju žena, to je sje­me za nešto jako loše u buduć­nos­ti. Moja maj­ka je na pri­mjer, iako je ima­la posao s punim rad­nim vre­me­nom, sve obav­lja­la po kući i skr­bi­la za nas, dje­cu, dok je otac nakon pos­la odma­rao. To je tipič­na bal­kan­ska pri­ča i danas. Raspodjela pos­lo­va je bit­na, svi smo mi jed­na­ka ljud­ska bića, i žena­ma je potre­ban odmor, a time što rade kućan­ske pos­lo­ve muškar­ci ne poka­zu­ju slabost.

Što ste sve morali istražiti za ispričati tu priču?

Pročitala sam mno­go knji­ga o tom zako­nu u Albaniji, zove se Kanon, inter­v­ju­ira­la sam vir­dži­ne i poku­ša­la saz­na­ti kako raz­miš­lja­ju, kako se pona­ša­ju… Za to mi je tre­ba­lo dvi­je godi­ne. Knjiga nije duga, ima oko 100 stra­ni­ca, ali je pri­ča jako zbi­je­na. Kad sam je poka­za­la izda­va­či­ci pita­la me je li ta knji­ga ozbilj­na koli­ko je tan­ka. No nakon čita­nja je pla­ka­la i rek­la da knji­ga i ne može biti duža zbog teške tema­ti­ke i da je savr­še­na tak­va kak­va je.

Osnovali ste akademiju za pisce. Kako ona funkcionira i kakav je odaziv?

Da, riječ je o Akademiji za kre­ativ­no pisa­nje. Okupljam naše emi­nent­ne pis­ce i pjes­ni­ke koji uče lju­de da bolje pišu. Neki kažu da ako si talen­ti­ran to ne tre­baš, a ako nisi, iona­ko ti nema pomo­ći. Ali ja ne mis­lim tako jer vidim napre­dak kod lju­di koji pro­đu aka­de­mi­ju koja tra­je dva mje­se­ca i raz­li­ku na počet­ku i nakon što je zavr­še. To je moja misi­ja, uči­ti pis­ce da bolje pišu. Akademija je jedi­na tak­vo­ga tipa u Bugarskoj. Ljudima koji pišu teško je objav­lji­va­ti jer poša­lju svo­je rado­ve izda­va­či­ma koje oni ni ne pro­či­ta­ju. Mi im i u tome poma­že­mo. Sad je već osam godi­na da Akademija dje­lu­je i super nam ide.

Mislite li da svatko može naučiti pisati?

Ako imaš potre­bu za pisa­njem, pisat ćeš. Tijekom godi­na ima­li smo pis­ce koji nisu toli­ko talen­ti­ra­ni, ali puno rade i napre­do­va­li su, obja­vi­li knji­ge. Što će ti talent ako ne pišeš i ne razvi­jaš ga? To je težak posao, talent je samo 10 pos­to, osta­lo je težak rad. Tako da se pisa­nje sva­ka­ko može nauči­ti i usavršavati.

Što vam je sada u planu? Radite li već na drugoj knjizi?

Knjiga „Ona koja osta­je“ bit će film i sad radim na sce­na­ri­ju. Film će se sni­ma­ti na jesen idu­će godi­ne u kopro­duk­ci­ji s Albanijom, Rumunjskom, Njemačkom i Italijom. Postavljam i jedan kaza­liš­ni komad, „Posljednje isku­še­nje“, u jed­nom od naj­ve­ćih kaza­li­šta u Bugarskoj. Nakon toga ću nas­ta­vi­ti s pisa­njem novog roma­na na kojem radim već dvi­je godi­ne. Priča je o manas­ti­ru na jed­nom oto­ku u Grčkoj za koju tre­ba viza i u koju ne može ući niti jed­na žena. Tamo žive samo redov­ni­ci koji se po cije­li dan mole. No jed­na žena ipak tamo dola­zi i ima afe­ru s jed­nim od redov­ni­ka. Tu je i jed­na para­lel­na pri­ča o muškar­cu koji je čis­ta suprot­nost tom redov­ni­ku, kao nje­gov dvoj­nik i oni cije­lo vri­je­me jedan dru­go­ga sanja­ju. I ovaj je moj roman malo metafizičan.

 

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.