Više od 50 tisuća posjetitelja na 29. Sajmu knjige u istri – pulskom festivalu knjiga i autora

Roman „Slučaj vlastite pogibelji“ Kristiana Novaka predvodi „veličanstvenih sedam“ 29. Sajma

B. V.

07.12.2023.

Novi roman Kristana Novaka „Slučaj vlas­ti­te pogi­be­lji“ (OceanMore) pre­dvo­di  „veli­čans­tve­nih sedam“ netom zavr­še­nog 29. Sajma knji­ge u Istri. Naime, prvo mjes­to na ljes­tvi­ci sedam naj­pro­da­va­ni­ji nas­lo­va na ovo­go­diš­njem pul­skom Sajmu zauzi­ma upra­vo novi roman Kristiana Novaka za čiju je pre­mi­je­ru – ovaj, ina­če naj­či­ta­ni­ji autor u istar­skim knjiž­ni­ca­ma dvi­je godi­ne zare­dom – oda­brao upra­vo Pulu. Zanimljivo je da je Novak, koji je i jedan od naj­na­gra­đi­va­ni­jih doma­ćih auto­ra, svoj prvi roman „Črna mati zemla“ pred­sta­vio upra­vo u Puli na 19. Sajmu knji­ge u Istri 2012. godi­ne. Od tada je uvi­jek vje­ran Sajmu, na radost i uz veli­ko pošto­va­nje orga­ni­za­to­ra i sajam­ske publike.

Upravo je uz veli­ku zahva­lu publi­ci ovo­go­diš­nji 29. Sajam knji­ge u Istri – Pulski fes­ti­val knji­ga i auto­ra pro­gla­si­la zatvo­re­nim Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sa(n)jam knji­ge u Istri, te naj­a­vi­la temu 30. jubi­lar­nog Sajma – Mirkokozmos. Uvod u obljet­nič­ku temu na ovo­go­diš­njem Sajmu bio je i odlič­no posje­ćen Histokozmos, novi sadr­žaj­no i pro­gram­ski bogat „sajam u saj­mu“, koji je pred­sta­vio temu Saga o vinu s posve­tom Franku Lukežu.

„Procjenjuje se da je ove godi­ne Sajam posje­ti­lo više od 50 tisu­ća lju­di, a ono što poseb­no vese­li je poda­tak da je na sajam­skim pro­gra­mi­ma bilo do sada rekord­nih, goto­vo 16 tisu­ća posje­ti­te­lja. Naši su se pro­gra­mi kao ni jed­ne godi­ne do sada „pre­li­li“ i u pro­daj­ni dio Sajma, što je još jed­na pot­vr­da da Sajam diše zajed­no sa svo­jom publi­kom, kaza­la je Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sa(n)jam knji­ge u Istri rezi­mi­ra­ju­ći rezul­ta­te netom zavr­še­nog 29. Sajma knji­ge u Istri, koji je uz glav­nu temu Život u obla­ci­ma, a pro­gram­sku okos­ni­cu Strip, odr­žan od 24. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca 2023. u Puli. To pot­vr­đu­je i ljes­tvi­ca naj­pro­da­va­ni­jih nas­lo­va na 29. Sajmu knji­ge u Istri, na kojoj nakon prvo­pla­si­ra­nog „Slučaja vlas­ti­te pogi­be­lji“ Kristiana Novaka, dru­go mjes­to drži nova knji­ga Aleksandra Stankovića „Depra“ (Telegram).

Na tre­ćem je mjes­tu pos­t­hum­no objav­lje­na knji­ga „Trošenje živo­ta: Gdje li je život što ga izgu­bih žive­ći“ (Hrvatska sve­uči­liš­na nak­la­da) pro­fe­so­ra Miroslava Bertoše, a kojem je bio i posve­ćen ovo­go­diš­nji Sajam. Na čet­vr­tom mjes­tu naj­pro­da­va­ni­jih nas­lo­va je gra­fič­ki roman „Il nome del­la rosa“ slav­nog tali­jan­skog strip-auto­ra i počas­nog gos­ta 29. Sajma Mila Manare nas­tao pre­ma roma­nu Umberta Eca, a objav­ljen u izda­nju Oblomov edi­zi­oni. Peto mjes­to na ljes­tvi­ci zauzi­ma „Bili libar 2“(Telegram) Borisa Dežulovića, koji dono­si pri­če o Hajduku, a šes­ta je „ Knjiga o knjiž­ni­ci“ Susan Orlean (Sandorf). Zanimljivo je da su broj­ne knjiž­ni­čar­ke iz cije­le Hrvatske nakon pro­mo­ci­je ovog roma­na tra­ži­le pot­pis slav­ne ame­rič­ke spi­sa­te­lji­ce i publi­cis­ti­ce Susan Orlean i to za pri­mjer­ke kup­lje­ne za svo­je knjiž­ni­ce. Roman „Knjiga o knjiž­ni­ci“ pred­stav­ljen je upra­vo na Dan knjiž­ni­ča­ra na Sajmu.

Ljestvicu „sedam veli­čans­tve­nih“ naj­pro­da­va­ni­jih nas­lo­va na 29. Sajmu zaklju­ču­je strip „Kao pas“ slav­nog hrvat­skog strip-auto­ra svjet­skih refe­ren­ci Danijela Žeželja (Bodoni) nas­tao pre­ma Kafkinoj pripovijetci.

Važnost veli­čans­tve­nih sedam nas­lo­va po izbo­ru sajam­skih kupa­ca još je veća istak­ne­mo li da se na 29. Sajmu u pul­skom Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja pred­sta­vi­lo 300-tinjak izda­va­ča, s 25 tisu­ća nas­lo­va iz Hrvatske i regije.