19. Noć muzeja: Izložba Zdenka Bašića „Zaboravljene priče“ u MSUI‑u

B. V.

23.01.2024.

Otvorenje izlož­be reno­mi­ra­nog i nagra­đi­va­nog mul­ti­me­dij­skog umjet­ni­ka i ilus­tra­to­ra Zdenka Bašića pod nazi­vom „Zaboravljene pri­če – Storie dimen­ti­ca­te“ bit će odr­ža­no u petak, 26. siječ­nja u 19 sati, u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre, a u okri­lju mani­fes­ta­ci­je Noć muzeja.

Zdenko Bašić cije­nje­ni je umjet­nik jedins­tve­nog izri­ča­ja, ilus­tra­tor, ani­ma­tor, pisac i umjet­nič­ki direk­tor fes­ti­va­la zabo­rav­lje­nih pri­ča i narod­nih pre­da­ja „Perunfest“. Poznat po svo­jem jedins­tve­nom, fan­taz­ma­go­rič­nom, a isto­dob­no sen­zi­bil­nom izri­ča­ju, oku­šao se u mno­gim žan­ro­vi­ma i ilus­tra­ci­ja­ma za koja je dobio važ­na doma­ća i među­na­rod­na priz­na­nja. No svoj autor­ski vrhu­nac daje u knji­ga­ma u koji­ma spa­ja pre­da­ju, pri­če i svo­je začud­no likov­no umi­je­će – tak­ve su nje­go­va sada već kul­t­ne knji­ge Sjeverozapadni vje­tar i Mjesečeve sje­ne, koje su pos­lu­ži­le kao pola­zi­šte za ani­mi­ra­ne fil­mo­ve, TV-seri­ju i kaza­liš­nu pred­sta­vu, a odne­dav­na im se pri­dru­ži­la i Čarobna Istra – skri­ve­ne taj­ne istar­skih gra­di­na, knji­ga u izda­nju Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je. Upravo su rado­vi za te autor­ske pro­jek­te, uz posve nove i neo­bjav­lje­ne rado­ve, okos­ni­ca važ­ne i veli­ke, pre­kras­ne, začud­ne i posve ori­gi­nal­ne izlož­be Zaboravljene pri­če u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u Puli.

Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u kon­tek­s­tu ovo­go­diš­njeg izda­nja Noći muze­ja uz izlož­bu iz podru­čja suvre­me­ne umjet­nos­ti koja uobi­ča­je­no pred­stav­lja cen­tral­ni dio pro­gra­ma mani­fes­ta­ci­je, pri­pre­mio je i temat­ske nagrad­ne kvi­zo­ve, a uz stal­ni pos­tav i pred­stav­lja­nje novi­te­ta iz muzej­ske trgo­vi­ne publi­ku oče­ku­je tra­di­ci­onal­na ponu­da toplih napi­ta­ka – kuha­nog vina i  čaja. Ulaz je slobodan.

Izložba tra­je do 7. trav­nja i može se pogle­da­ti sva­kim danom od 10 do 19 sati, osim pone­djelj­ka i blag­da­na, a u Noći Muzeja, u petak, 26. siječ­nja od 18 do 1 sat.