19. Noć muzeja u Poreču

B. V.

23.01.2024.

Hrvatsko muzej­sko druš­tvo i ove godi­ne orga­ni­zi­ra popu­lar­nu mani­fes­ta­ci­ju Noć muze­ja. Ovogodišnja, devet­na­es­ta po redu, Noć muze­ja odr­žat će se u petak, 26. siječ­nja. Posjetitelji će tako ponov­no moći pot­pu­no bes­plat­no raz­gle­da­ti broj­ne muze­je, ali i dru­ge baštin­ske, znans­tve­ne i obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je. Organizatori su ove godi­ne iza­bra­li temu „Muzeji i nova publi­ka“ kroz koju će pro­go­va­ra­ti o sve većoj potre­bi priv­la­če­nja novi­jih gene­ra­ci­ja u muzeje.

Zanimljivim pro­gra­mom koji poči­nje u 18 i tra­je do 23 sata u obi­lje­ža­va­nje Noći muze­ja i ove se godi­ne uklju­čio Zavičajni muzej Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio paren­ti­no. Program uklju­ču­je struč­no vod­stvo sta­ro­grad­skom jez­grom, gra­fič­ku radi­oni­cu za dje­cu, pro­mo­ci­ju knji­ge Gianpaola Polesinija, izlož­bu kera­mič­kih skul­p­tu­ra, pre­da­va­nja, kao i već tra­di­ci­onal­ni raz­go­vor s kazi­va­či­ma, ove godi­ne na temu „Anton Restović – pionir poreč­kog turiz­ma“, dok će večer zaokru­ži­ti doma­ći zvuč­ni i mul­ti­me­dij­ski umjet­nik Alex Brajković. Manifestacija će se odr­ža­ti u Istarskoj sabor­ni­ci, dok će se radi­oni­ca za dje­cu odvi­ja­ti u Centru za posje­ti­te­lje „La mula de Parenzo“.

U Centru za posje­ti­te­lje „La mula de Parenzo“ od 18 do 19,30 sati naj­mla­đoj će publi­ci biti ponu­đe­na gra­fič­ka radi­oni­ca, koju će vodi­ti kus­to­si­ce Sabina Damiani i Vltava Muk. Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka, potreb­ne su pri­ja­ve na lamuladeparenzo@muzejporec.hr. U 18 sati ispred Istarske sabor­ni­ce kre­će struč­no vod­stvo sta­ro­grad­skom jez­grom u prat­nji višeg kus­to­sa Davora Munde. Program se nas­tav­lja u 19 sati pred­stav­lja­njem knji­ge „Pole. Il figlio uni­co“ mar­ki­za i novi­na­ra Gianpaola Polesinija, pos­ljed­njeg potom­ka zna­me­ni­te poreč­ke ple­mić­ke obi­te­lji. U 20 sati kre­će raz­go­vor s kazi­va­či­ma na temu „Anton Restović – pionir poreč­kog turiz­ma“ koji će mode­ri­ra­ti rav­na­te­lji­ca Elena Uljančić. Svoja svje­do­čans­tva i sje­ća­nja na pioni­ra poreč­kog i jugos­la­ven­skog turiz­ma, čovje­ka koji je šez­de­se­tih i sedam­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća snaž­no, vizi­onar­ski  i neiz­bri­si­vo obi­lje­žio turis­tič­ki i kul­tur­ni razvoj Poreča i Istre, s pri­sut­ni­ma će podi­je­li­ti: Drago Restović, Oreste Cossetto, Franco Palma, Antun Tonči Tomičić,  Drago Krulčić i Branko Gulić. U 21 sat sli­je­di otvo­re­nje izlož­be rado­va polaz­ni­ka kera­mi­čar­ske radi­oni­ce koja se orga­ni­zi­ra pri muze­ja a koju vodi Elena Uljančić. Kustos Gaetano Benčić pred­sta­vit će nove arhe­olo­ške nala­ze veza­ne uz antič­ku bron­ča­nu skul­p­tu­ru. U 22 sata zapo­či­nje pre­zen­ta­ci­ja foto­gra­fi­ja kojom će se pri­ka­za­ti kon­ti­nu­itet dje­lo­va­nja muze­ja koji je u 140 godi­na dugom raz­dob­lju pos­tao neza­obi­laz­no mjes­to pro­mi­ca­nja kul­tu­re i bašti­ne na lokal­noj i naci­onal­noj razi­ni. Završna toč­ka pro­gra­ma bit će mul­ti-ins­tru­men­tal­ni, elek­tro-akus­tič­ni, mul­ti­ka­nal­ni per­for­mans „Lineworks“ Alexa Brajkovića koji istra­žu­je rav­no­te­žu izme­đu kom­po­zi­ci­je i impro­vi­za­ci­je, sin­te­ti­zi­ra­nih i akus­tič­nih zvu­ko­va, kru­tog i elas­tič­nog glaz­be­nog mate­ri­ja­la, inten­ziv­nih rit­mo­va i ambi­jen­tal­nih tek­s­tu­ra. Skladbe će se izvo­di­ti uz kori­šte­nje modu­lar­nih sin­te­saj­ze­ra, raču­na­la, glaz­be­nih i ins­tru­me­na­ta i mani­pu­li­ra­nih zvu­ko­va iz pri­ro­de i studija.

Porečki muze­al­ci ovom mani­fes­ta­ci­jom otva­ra­ju niz pro­gra­ma obi­lje­ža­va­nja 140. godiš­nji­ce rada svo­ga muze­ja, ujed­no i naj­sta­ri­je­ga u Istri. Zavičajni muzej Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio paren­ti­no nas­ljed­nik je Pokrajinskog arhe­olo­škog muze­ja Istre (Museo arc­he­olo­gi­co pro­vin­ci­ale dell’Istria), prve muzej­ske usta­no­ve na podru­čju Istre osno­va­ne 1884. Prvi muzej­ski fun­dus pri­kup­ljen je dona­ci­ja­ma i arhe­olo­škim istra­ži­va­nji­ma loka­li­te­ta na širem poreč­kom i istar­skom podru­čju. Glavnina arhe­olo­škog fun­du­sa pre­mje­šte­na je dva­de­se­tih godi­na 20. sto­lje­ća iz Poreča u Pulu, u današ­nji Arheološki muzej Istre, a osta­tak gra­đe uklo­pio se u 1926. godi­ne osno­va­ni Gradski muzej za umjet­nost i povi­jest (Civico museo d’ar­te e sto­ria), sa sje­di­štem u Istarskoj sabor­ni­ci, koje­ga je vodio rav­na­telj Ranieri Mario Cossar. Arheološka je zbir­ka i dalje zauzi­ma­la zna­čaj­no mjes­to u Muzeju, ali se sve veći inte­res počeo usmje­ra­va­ti na upot­pu­nja­va­nje fun­du­sa pred­me­ti­ma povi­jes­no-umjet­nič­kog zna­ča­ja. Značajan dio fun­du­sa uni­šten je u poža­ru 1943. godi­ne. Preostali muzej­ski fun­dus oba­ju muzej­skih usta­no­va uklju­čen je u današ­nji muzej koji se od 1952. nala­zi u barok­noj pala­či Sinčić. Osnivanje i dje­lo­va­nje pos­li­je­rat­nog Muzeja gra­da i kota­ra Poreč, kas­ni­je Zavičajnoga muze­ja Poreštine, pove­za­no je s radom Ante Šonje, koji se na čelu usta­no­ve nala­zio od 1953. On je goto­vo tri deset­lje­ća sus­tav­no pri­kup­ljao pred­me­te koji su čini­li glav­ni­nu muzej­skog pos­ta­va, podi­je­lje­nog u neko­li­ko cje­li­na. Od 1981. muzej­ska se dje­lat­nost odvi­ja­la unu­tar poreč­kog Narodnog uči­li­šta, odnos­no Pučkog uči­li­šta iz koje­ga se muzej 2008. izdvo­jio u samos­tal­nu usta­no­vu pod nazi­vom Zavičajni muzej Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio paren­ti­no. Kontinuiranim dje­lo­va­njem pos­ljed­njih 140 godi­na poreč­ki su muze­al­ci bri­nu­li i skr­bi­li o kul­tur­noj i spo­me­nič­koj bašti­ni, kao i povi­jes­nom nas­lje­đu Poreča i nje­go­ve oko­li­ce. Muzej je pre­poz­nat po istra­ži­vač­kim, izda­vač­kim i arhe­olo­škim pro­jek­ti­ma među koji­ma su mno­gi nagra­đe­ni i među­na­rod­no prepoznati.

Program:

18:00 Stručno vod­stvo po sta­ro­grad­skoj jez­gri (Davor Munda)

18:00 Mala gra­fič­ka radi­oni­ca za dje­cu* (Sabina Damiani, Vltava Muk)

19:00 Predstavljanje knji­ge: Gianpaolo Polesini „Polle. Il figlio uni­co“ (Elena Uljančić)

20:00 Razgovor s kazi­va­či­ma: „Anton Restović – pionir poreč­kog turiz­ma“ (Elena Uljančić)

Sudjeluju: Drago Restović, Oreste Cossetto, Franco Palma, Antun Tonči Tomičić,  Drago Krulčić i Branko Gulić

21:00 Otvorenje izlož­be rado­va polaz­ni­ka radi­oni­ce kipar­stva (Elena Uljančić)

21:30 Novi nala­zi: antič­ka bron­ča­na skul­p­tu­ra (Gaetano Benčić)

22:00 Fotovremeplov: „140 godi­na poreč­kog muze­ja“ (Elena Uljančić, Elena Poropat Pustijanac)

22:30 Live-elec­tro­nics per­for­man­ce: „Lineworks“ (Alex Brajković)