19. Noć muzeja u Puli

B. V.

25.01.2024.

Ovogodišnja, 19. Noć muze­ja kon­ci­pi­ra­na je kao dina­mič­na mani­fes­ta­ci­ja s foku­som na važ­nu ulo­gu muze­ja u zajed­ni­ci i, poseb­no u tom kon­tek­s­tu, na razvoj Nove publi­ke, novih pro­gra­ma i razvoj muze­ja, na dobre i pozi­tiv­ne muzej­ske prak­se, raz­li­či­te surad­nje muzej­skih i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja s orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva, raz­mje­nu zna­nja i opće­ni­to razvi­ja­nje partnerstva.

Ovoj se mani­fes­ta­ci­ju u Puli pri­klju­ču­ju Arheološki muzej Istre, MEMO muzej, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre, Povijesni i pomor­ski muzej Istre i Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli

 

PROGRAM 19. NOĆI MUZEJA U PULI

 

Arheološki muzej Istre

- 18.00 – 01.00

AMFITEATAR U PULI, BESPLATAN POSJET

Arena, slo­bod­no raz­gle­da­va­nje Arene od 18 do 01 h u druš­tvu pre­to­ri­jan­ske gar­de (od 19 do 21 h), uz kuha­no vino i čaj

- 18.00 – 01.00

MILO MANARA: IZMEĐU STRIPA, KNJIŽEVNOSTI I FILMA

Muzejsko-gale­rij­ski pros­tor Sveta srca slo­bod­no raz­gle­da­va­nje izlož­be “Milo Manara: Između stri­pa, knji­žev­nos­ti i fil­ma”, auto­ri­ce Paole Bristót od 18 do 01 h uz nas­tup mla­dih glaz­be­ni­ka s pul­ske Glazbene aka­de­mi­je (19 do 21 h)

- 18.00 – 01.00

GALERIJA C8, IZLOŽBA ALTAMIRA: REMEK-DJELO PRVE UMJETNOSTI

Galerija C8, raz­gle­da­va­nje izlož­be “Altamira: Remek-dje­lo prve umjet­nos­ti” auto­ra Pilar F. Monforte, Enrique G. Cuenca, Ramón M. Barquín, Pedro S. Ramos. U 18 h struč­no vodstvo:“Altamira: Remek-dje­lo prve umjet­nos­ti. U 19 h pre­da­va­nje: “Brodovi i pomor­stvo na antič­kom nov­cu”. U 20 h struč­no vod­stvo: “Altamira: Remek-dje­lo prve umjet­nos­ti”. U 21 h: snim­ka pre­da­va­nja Pilar F. Monforte o Altamiri.

- 18.00 – 01.00

CARRARINA 4, PROZOR U PROŠLOST

Prozor u proš­lost: “Ulomci i teh­no­lo­gi­ja izra­de rano­ne­oli­tič­kih kera­mič­kih posu­da s loka­li­te­ta Sveti Mihovil kod Bala “, slo­bod­no raz­gle­da­va­nje izlož­be, na adre­si Carrarina 4

- 18.00 – 01.00

ONLINE SADRŽAJI

snim­ka pre­da­va­nja “Nezakcij. Od izvo­ra do prvih isko­pa­va­nja”, Gino Bandelli i Marzia Vidulli Torlo (na tali­jan­skom jezi­ku, opci­ja auto­mat­skog pri­je­vo­da) pro­mo­ci­ja 53. bro­ja časo­pi­sa Histria Archaeologica

 

MEMO – muse­um of good memories

- 19.00 – 23.00

RADIONICA ANALOGNE FOTOGRAFIJE

Posjetitelji će unu­tar pros­to­ra muze­ja moći sudje­lo­va­ti u radi­oni­ci izra­de ana­log­ne i pola­ro­id foto­gra­fi­je koju će vodi­ti čla­no­vi Školskog foto klu­ba Gimnazije Pula. Građani će na dar dobi­ti vlas­ti­tu pola­ro­id foto­gra­fi­ju u izra­di čla­no­va Foto kluba.

 

Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre

- 18.00 – 01.00

ARTSTAIRS – PRILOG STALNOM POSTAVU

Koncept pro­mje­nji­vog tipa stal­nog pos­ta­va koji ver­ti­ka­lom zgra­de (od sute­re­na do pri­la­za tre­ćoj eta­ži) pra­ti kre­ta­nja posje­ti­te­lja pred­stav­lja direk­t­nu vezu s muzej­skim fun­du­som i budu­ćim stal­nim pos­ta­vom, a čine ga manje izla­gač­ke mikro – cje­li­ne u koji­ma prev­la­da­va­ju objek­ti i ins­ta­la­ci­je. Zastupljeni auto­ri: Tomislav Brajnović, Predrag Pavić, Nikolina Ivezić, Snježana Ban, Nikola Ražov i dr.

- 18.00 – 01.00

MUSEUM SHOP: ART2GO – PREDSTAVLJANJE NOVITETA IZ MUZEJSKE TRGOVINE

ART2GO ima za cilj po pris­tu­pač­nim cije­na­ma na nefor­ma­lan i prak­ti­čan način pro­mo­vi­ra­ti suvre­me­nu umjet­nost i nje­ne akte­re u real­nom vre­me­nu i pros­to­ru – sva­kod­nev­ni­ci. Ciljevi pro­jek­ta ključ­ne akcen­te pos­tav­lja­ju na dos­tup­nos­ti, šire­nju infor­ma­ci­ja i zna­nja, surad­nič­koj prak­si i novim vido­vi­ma imple­men­ta­ci­je vizu­al­nih i umjet­nič­kih vri­jed­nos­ti. Potražite novitete…

- 18.00 – 01.00

NAGRADNI KVIZOVI U DIGITALNOM I FIZIČKOM PROSTORU

Produbite svo­je zna­nje o aktu­al­noj izlož­bi… Uključite se u nagrad­ne kvi­zo­ve u onli­ne ver­zi­ji (Facebook https://www.facebook.com/MSUIMACI) ili pri­li­kom posje­ta Muzeju i odgo­vo­rom na pita­nja sudje­luj­te u nagrad­noj utr­ci. Očekuje Vas vri­je­dan pok­lon paket. Ime dobit­ni­ka / dobit­ni­ca obja­vit ćemo u čet­vr­tak, 1. velja­če 2024.

- 19.00 – 01.00

ZDENKO BAŠIĆ: ZABORAVLJENE PRIČE – STORIE DIMENTICATE

Osim ilus­tra­ci­ja iz autor­skih knji­ga Sjeverozapadni vje­tar, Mjesečeve sje­ne i Čarobna Istra, vidjet ćemo prvi put i nove rado­ve za pro­ši­re­no izda­nje knji­ge o Istri, te neo­bjav­lje­ne rado­ve iz cik­lu­sa Starohrvatska mito­lo­gi­ja i Zaboravljeni dnev­nik, ali i ani­mi­ra­ne i doku­men­tar­ne fil­mo­ve te ins­ta­la­ci­je i lut­ke koji­ma umjet­nik gra­di svo­ja mul­ti­me­dij­ska djela.

- 18.00 – 01.00

DRUŽENJE UZ KUHANO VINO I ČAJ

 

Povijesni i pomor­ski muzej Istre

- 18.00 – 01.00

NAŠI : NOSTRI – POVIJEST NOGOMETA U PULI

Pulski nogo­met rije­dak je nosi­telj kon­ti­nu­ite­ta i zabo­rav­lje­nih tra­di­ci­ja gra­da raz­li­či­tih i suprot­stav­lje­nih iden­ti­te­ta. Događaji veza­ni uz nogo­met jedi­ni su zajed­nič­ki naziv­nik svih držav­nih upra­va koje su se izmje­nji­va­le i jedan od zna­čaj­nih tre­nu­ta­ka okup­lja­nja lokal­ne zajed­ni­ce, a time i neizos­tav­ni dio nje­go­ve memorije.

- 18.00 – 01.00

PULA FORT CENTER – PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV

Pula Fort Center posje­ti­telj­ski je cen­tar čiji je cilj upoz­na­va­nje posje­ti­te­lja s for­ti­fi­ka­cij­skim sus­ta­vom gra­da Pule. Kroz mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu pri­ka­zan je sus­tav s oko 28 utvr­da i više od dvi­je sto­ti­ne raz­li­či­tih voj­nih obje­ka­ta koji svje­do­če o razvo­ju voj­ne teh­no­lo­gi­je, obram­be­nih stra­te­gi­ja i iznim­nih gra­đe­vin­skih moguć­nos­ti u 19. i počet­kom 20. stoljeća.

- 18.00 – 01.00

PULSKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ (1904. – 1934.)

Izložba o povi­jes­ti pro­me­to­va­nja pul­skog elek­trič­nog tra­mva­ja pos­tav­lje­na je u tunel­skim pros­to­ri­ma Zerostrasse.

- 19.00 – 21.00

NOGOMETNI KVIZ

Kviz vezan uz zanim­lji­vos­ti iz doma­ćeg i svjet­skog nogo­me­ta, a sadr­žaj pita­nja bit će usko vezan za izlož­bu „Naši : Nostri – povi­jest nogo­me­ta u Puli“.

- 18.00 – 01.00

DJ FILO – GLAZBENI PROGRAM

Cjelovečernji glaz­be­ni program.

- 18.00 – 01.00

FOTOGRAFIRANJE S ČLANOVIMA UDRUGE UPRIZORAVATELJA POVIJESTI “VALTER”

Fotografiranje uz čla­no­ve Udruge upri­zo­ra­va­te­lja povi­jes­ti “Valter” odje­ve­ne u povi­jes­ne uniforme.

 

Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli

- 18.00 – 00.00

SPOMEN-SOBA A. SMAREGLIA, MORNARIČKA KNJIŽNICA I SREDIŠNJA KNJIŽNICA SA SPOMEN-SOBOM MIJE MIRKOVIĆA TE MALOM ČITAONICOM

Posjet uz struč­no vod­stvo: 1. Spomen-soba A. Smareglia, 2. Mornarička knjiž­ni­ca, 3. Središnja knjiž­ni­ca sa Spomen-sobom Mije Mirkovića te Malom čita­oni­com u kojoj će se odr­ža­ti predavanje.

- 18.00 – 19.30

PREDAVANJE DR. SC. NATAŠE UROŠEVIĆ “KULTURNA BAŠTINA PULE U EUROPSKIM PUTOPISIMA – VALORIZACIJA POSEBNIH ZBIRKI DIGITALIZACIJOM I UMREŽAVANJEM U EUROPSKE KULTURNE PROGRAME”

Predavanje dr. sc. Nataše Urošević “Kulturna bašti­na Pule u europ­skim puto­pi­si­ma – valo­ri­za­ci­ja poseb­nih zbir­ki digi­ta­li­za­ci­jom i umre­ža­va­njem u europ­ske kul­tur­ne pro­gra­me” U izla­ga­nju će se ela­bo­ri­ra­ti moguć­nos­ti valo­ri­za­ci­je vri­jed­ne knjiž­nič­ne bašti­ne koja se čuva u poseb­nim zbir­ka­ma pul­ske Sveučilišne knjiž­ni­ce kroz digi­ta­li­za­ci­ju i umre­ža­va­nje s baštin­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma širom Europe.

- 19.00 – 10.00

KONCERTI U SPOMEN-SOBI ANTONIJA SMAREGLIE

Koncertna večer stu­de­na­ta odsje­ka Solo pje­va­nja, Klasične har­mo­ni­ke i Klavira Muzičke aka­de­mi­je u Puli