Besplatna godišnja članarina u knjižnici za gimnazijalce

Gradska knjižnica i čitaonica Pula i Gimnazija Pula potpisale Sporazum o suradnji

B. V.

08.01.2024.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i Gimnazija Pula su kon­cem proš­le godi­ne pot­pi­sa­le su spo­ra­zum o surad­nji, zahva­lju­ju­ći koje­mu će odsad pul­ski gim­na­zi­jal­ci ima­ti bes­pla­tan upis u Knjižnicu.

Pravo na bes­pla­tan upis u Knjižnicu uče­ni­ci mogu isko­ris­ti­ti u raz­dob­lju od 2. siječ­nja do 29. velja­če 2024., a čla­na­ri­na će im biti važe­ća do kon­ca kolo­vo­za 2024. godi­ne, nakon čega će se bes­plat­ni upi­si ostva­ri­va­ti ili pro­du­ža­va­ti na godi­nu dana, odnos­no tije­kom nado­la­ze­ćih škol­skih godina.

Sporazum su pot­pi­sa­li rav­na­te­lji­ca Knjižnice Nadia Bužleta i rav­na­telj Gimnazije Nikola Vujačić koji su nagla­si­li da nisu želje­li čeka­ti do ruj­na da pokre­nu ovu surad­nju jer se na ovaj način i ovo­go­diš­njim matu­ran­ti­ma pru­ža pri­li­ka za kva­li­tet­no pri­pre­ma­nje za pola­ga­nje matu­re i upi­se na fakultete.

Vujačić je pojas­nio da su uče­ni­ci­ma Gimnazije uslu­ge Gradske knjiž­ni­ce pri­je­ko potreb­ne, budu­ći da se knjiž­nič­ni fond škol­ske knjiž­ni­ce ne može­mo uspo­re­di­ti s fon­dom grad­ske knjiž­ni­ce, dok je rav­na­te­lji­ca Knjižnice istak­nu­la veli­ku ulo­gu knjiž­ni­ca i u digi­tal­nom dobu te poti­ca­nja kul­tu­re čita­nja i infor­ma­cij­ske pisme­nos­ti mla­dih. Naglašeno je i da iako je sli­je­dom ovog Sporazuma čla­na­ri­na za uče­ni­ke bes­plat­na, sufi­nan­ci­ra­ju je Gimnazija i Knjižnica.

Ovaj spo­ra­zum nas­ta­vak je više­go­diš­nje plod­ne surad­nje Knjižnice i Gimnazije te poti­caj za broj­ne dru­ge, nado­la­ze­će zajed­nič­ke projekte.