HUiU: Produžen rok Natječaja „Reci to stripom 2!“

B. V.

11.01.2024.

Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU i Istarska kul­tur­na agen­ci­ja-Agenzia cul­tu­ra­le Istriana (IKA) pozi­va­ju sve pos­to­je­će i budu­će strip crta­če i obo­ža­va­te­lje stri­pa od 13 do 19 godi­na, odnos­no polaz­ni­ke osnov­nih (od 5. do 8. raz­re­da) i sred­njih (od 1. do 4. raz­re­da) ško­la iz Istarske župa­ni­je da se pri­ja­ve na nagrad­ni natje­čaj „Reci to stri­pom 2!“. Rok za natje­čaj pro­du­žen je do 29. veljače.

Cilj natje­ča­ja Reci to stri­pom 2! je među dje­com i mla­di­ma pro­mi­je­ni­ti per­cep­ci­ju o stri­pu kako isklju­či­vo zabav­noj deve­toj umjet­nos­ti te ih edu­ci­ra­ti da ne pro­ma­tra­ju strip samo kao vizu­al­nu, nego i kao druš­tve­nu činje­ni­cu uz pomoć koje mogu pro­go­va­ra­ti o naj­raz­li­či­ti­jim druš­tve­no-odgo­vor­nim temama.

Natječaj tra­je do 29. velja­če 2024. godi­ne Sudjelovati mogu uče­ni­ci viših raz­re­da osnov­nih ško­la Istarske župa­ni­je (od V. do VIII.) te uče­ni­ci svih raz­re­da sred­njih ško­la Istarske županije.

Tema ovo­go­diš­njeg natje­ča­ja Reci to stri­pom 2! je „Različitost u bilo kojem smislu“.

Iako je tema natje­ča­ja, za raz­li­ku od pro­tek­le godi­ne, u ovoj stro­go defi­ni­ra­na, vje­ru­je­mo da nije ogra­ni­ča­va­ju­ća. Imajte na umu da je raz­li­či­tost svu­da oko nas. Istražite što je za vas raz­li­či­tost i pre­to­či­te svo­je mis­li, osje­ća­je i doživ­lja­je raz­li­či­tos­ti u strip.

Stripovi mora­ju biti nacr­ta­ni na samo jed­nom papi­ru for­ma­ta A4. Mogu se koris­ti­ti bilo koje teh­ni­ke crta­nja. Stripovi mogu biti crno-bije­li ili u boji. Stripove je potreb­no ske­ni­ra­ti i pos­la­ti u digi­tal­nom for­ma­tu (PDF, JPG i TIFF, viso­ke rezo­lu­ci­ja 300 dpi, dimen­zi­ja A4) na E‑mail adre­su info@huiu.hr Uz strip je potreb­no pos­la­ti i svo­je ime i pre­zi­me, kon­takt br. mobi­te­la; naziv ško­le, broj godi­na i naziv stripa.

Sve pris­ti­gle rado­ve ocje­nji­vat će struč­ni žiri u sas­ta­vu Vjeran Juhas, Vibor Juhas i Tihomir Tikulin Tico koji se i sami bave ilus­tra­ci­jom, crta­njem stri­po­va, gra­fič­kim dizaj­nom i sl.

Stripove će ocje­nji­va­ti u dvi­je kate­go­ri­je te će iz sva­ke kate­go­ri­je oda­bra­ti po tri naj­bo­lja stri­pa: Prva kate­go­ri­ja: učenici/ice istar­skih osnov­nih ško­la od 5. do 8. raz­re­da; Druga kate­go­ri­ja: učenici/ice istar­skih sred­njih ško­la od 1. do 4. razreda.

Svi stri­po­vi pris­ti­gli na natje­čaj bit će objav­lje­ni u publi­ka­ci­ji Reci to stri­pom! te pred­stav­lje­ni na zajed­nič­koj izlož­bi u Zajednici Talijana Circolo u Puli tije­kom 2024. godi­ne kada će i naj­bo­lje oci­je­nje­nim strip crta­či­ma biti uru­če­ne zas­lu­že­no osvo­je­ne nagra­de. O datu­mu odr­ža­va­nja izlož­be sva­ka će ško­la i sva­ki sudi­onik natje­ča­ja biti oba­vi­je­šten E mailom. Svaki sudi­onik natje­ča­ja i sva­ka ško­la dobit će svoj tiska­ni pri­mje­rak publi­ka­ci­je Reci to stri­pom!. Publikaciju Reci to stri­pom! ćemo u digi­tal­nom obli­ku obja­vi­ti i pro­mo­vi­ra­ti u svim lokal­nim, regi­onal­nim i naci­onal­nim medi­ji­ma, na druš­tve­nim mre­ža­ma FaceBook i Instagram, na služ­be­noj stra­ni­ci HUiU‑a www.huiu.hr i na inte­rak­tiv­noj digi­tal­noj plat­for­mi IN DIS PLODOVI http://www.huiu.hr/indisplodovi/.