Izložba Davora Hlatkija “Slika u strukturi” u Dnevnom boravku

B. V.

19.01.2024.

Otvorenje samos­tal­ne izlož­be Davora Hlatkija nazi­va “Slika u struk­tu­ri” bit će odr­ža­no u petak, 19. siječ­nja u 19.30 sati, u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

Davor Hlatkij kroz kolo­rit­ne rado­ve istra­žu­je svo­je ide­je stva­ra­ju­ći tako har­mo­nič­ni cik­lus nazvan “Slika u struk­tu­ri” iz kojeg se išči­ta­va­ju duža pro­miš­lja­nja, iskri­ča­vi impul­si te povre­me­ne sin­te­ze neuta­ži­ve radoznalosti.

Istražujući svoj artis­tič­ki izri­čaj od rane mla­dos­ti, Davor Hlatkij se kroz izlož­be kao samo­uki autor pred­stav­ljao jav­nos­ti zad­njih 4 deset­lje­ća, čes­to se udru­žu­ju­ći s dru­gim auto­ri­ma u svo­je­vr­s­nim pros­la­va­ma eks­pre­siv­nos­ti regi­onal­ne scene.

Kroz raz­no­li­ke for­me, suvre­me­ne te tra­di­ci­onal­ne teh­ni­ke svo­jih rado­va otva­ra nova polja vlas­ti­te eks­pre­si­je, inter­pre­ti­ra­ju­ći svo­je viđe­nje onog opip­lji­vog u sta­pa­nju s aps­trak­t­nim čes­to ete­rič­nim razi­na­ma. Umjetnost živ­lje­nja i živ­lje­nje umjet­nos­ti pre­zen­ti­ra kroz slo­je­ve boja i mate­ri­ja­la putem kojeg i pro­ma­trač doživ­lja­va emo­tiv­ne dubi­ne auto­ra zado­vo­lja­va­ju­ći nji­ho­vu žeđ za tran­sfe­rom i zrcaljenjem.

Bez osob­nih oko­va zarob­lje­nih u tvr­dim odred­ni­ca­ma kla­sič­nih smje­ro­va, Davor Hlatkij dopu­šta si slo­bo­du eks­pe­ri­men­ti­ra­nja kroz boga­te nijan­se akril­nih boja smje­šta­ju­ći ih na zavod­lji­ve povr­ši­ne plat­na, drva i gip­sa­nih plo­ča. Autor svjes­no kro­či putem aps­trak­ci­je, istra­žu­ju­ći nje­mu tri ključ­na smje­ra; onaj geome­trij­ski, struk­tur­ni i potom pej­zaž­ni. Svaki potez kis­ta, sva­ka lini­ja na plat­nu, nosi sa sobom dubo­ko uko­ri­je­njen smi­sao, ispre­ple­ta­ju­ći se u har­mo­ni­ju koja pozi­va posma­tra­ča na inte­lek­tu­al­no i emo­ci­onal­no putovanje.

Boje pos­ta­ju jezik kojim autor izra­ža­va svo­ju eks­pre­si­ju, stva­ra­ju­ći ritam i dina­mi­ku nekad poz­na­tih, a čes­to i tajans­tve­nih struktura.

Izložba osta­je otvo­re­na do 9. velja­če, a može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do pet­ka, od 9 do 21 sat.

Ova izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Saveza udru­ga Rojca reali­zi­ra­na je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Zaklade Kultura nova.