Izložba Jadranke Ostić i Breze Žižović „Zemlja“ u galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

16.01.2024.

Izložba Jadranke Ostić i Breze Žižović nazi­va „Zemlja“ bit će otvo­re­na u petak, 19. siječ­nja u 19 sati u gale­ri­ji HDLU‑a Istre. Izložba osta­je otvo­re­na do 9. veljače.

„Moj prvi susret s rado­vi­ma u tera­ko­ti auto­ri­ca Jadranke Ostić i Breze Žižović reflek­s­no mi je potak­nuo mis­li o zem­lji kao mate­ri­ji, nje­noj podat­nos­ti kao umjet­nič­kom medi­ju i zem­lji kao naj­sa­vr­še­ni­jem mjes­tu za sve obli­ke živo­ta koje u ovom tre­nut­ku mi kao vrsta poz­na­je­mo. Povezanost čovje­ka i zem­lje je iskon­ska i dubo­ka, ona je Velika Majka, hra­ni­te­lji­ca, ona je naš jedi­ni i vječ­ni dom u uni­ver­zu­mu. U legen­da­ma, ona je izvor sve­ga. U svi­je­tu umjet­nos­ti, ako govo­ri­mo o zem­lji kao mate­ri­ji, nje­na plas­tič­nost poti­če na mode­li­ra­nje i potra­gu za novim for­ma­ma, ona je veli­ki iza­zov i ins­pi­ra­ci­ja za umjet­nič­ku prak­su“, piše Milan Marin u kata­lo­gu izložbe.