Izložba „YUGO.LOGO – Grafička identifikacija u Jugoslaviji“ u galeriji HUiU

B. V.

23.01.2024.

Izložba nazi­va „YUGO.LOGO – Grafička iden­ti­fi­ka­ci­ja u Jugoslaviji“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 25. siječ­nja u 19 sati u pul­skoj HUiU gale­ri­ji. Postav izlož­be osla­nja se na isto­ime­ni onli­ne arhiv koji je pri­je neko­li­ko godi­na pokre­nuo beograd­ski dizaj­ner Ognjen Ranković. Izložba sadr­ži pre­ko 400 zna­ko­va i logo­ti­pa s pros­to­ra neka­daš­nje Jugoslavije nas­ta­lih od polo­vi­ce 20. sto­lje­ća do 1990-ih godi­na i svo­je­vr­s­ni “hall of fame” nekih od naj­z­na­čaj­ni­jih i naj­pro­duk­tiv­ni­jih dizaj­ne­ra u ovom podru­čju dizaj­na vizu­al­nih komunikacija.

“Ako uzme­mo u obzir da je povi­jest pro­ši­ri­va­nje sli­ke o druš­tvu, a ne pot­vr­da pris­tra­nih sta­vo­va, onda može­mo sagle­da­ti zna­čaj pro­jek­ta Yugo.logo kao istra­ži­vač­kog i edu­ka­tiv­nog resur­sa. Na prvom mjes­tu korist digi­tal­ne arhi­ve ovog tipa ogle­da se u činje­ni­ci da je ovak­va zbir­ka gra­fič­ke iden­ti­fi­ka­ci­je širo­ko dos­tup­na, inte­rak­tiv­na i dopu­nji­va. Kroz opci­je dije­lje­nja, čuva­nja i prav­lje­nja ins­pi­ra­tiv­nih mapa, Yugo.logo pos­ta­je istra­ži­vač­ki i didak­tič­ki alat za stu­di­oz­ne ana­li­ze for­mal­nih (likov­nih) i zna­čenj­skih (semi­otič­kih) karak­te­ris­ti­ka iden­ti­fi­ka­cij­skog znaka.

„Kao dru­go, zna­čaj ovog mode­la arhiv­ske gra­đe je taj što ubla­ža­va razve­de­nost pos­to­je­ćih loka­li­zi­ra­nih arhi­va. Treba napo­me­nu­ti da je mate­ri­jal­nost sva­ka­ko dru­ga­či­je kva­li­te­te kad se ruko­vo­di pri­mar­nim (objekt u fizič­kom pros­to­ru) i sekun­dar­nim (objekt u vir­tu­al­nom pros­to­ru) izvo­ri­ma. Postoje odre­đe­na karak­ter­na svoj­stva koja nisu pre­no­si­va kroz digi­tal­ni zapis. Međutim, svr­ha vir­tu­al­nog arhi­va Yugo.logo nije u tome da osi­gu­ra cje­lo­kup­no iskus­tvo pred­me­ta već u tome da bude pola­zi­šte za dalj­nje aktivnosti.

„Virtualno iskus­tvo Yugo.logo se sada dopu­nju­je kroz izlož­bu i tiska­nu publi­ka­ci­ju. Radovi 142 jugos­la­ven­ska dizaj­ne­ra nas­ta­li u peri­odu od 1945. do 1992. godi­ne pred­stav­lje­ni su kroz 12 kate­go­ri­ja. Prikaz rado­va auto­ra poput Milana Vulpea, Judite Skalar, Dževada Hoze, Mirjane Martinović, Miloša Ćirića, Sanje Iveković, Kostadina Tančeva, Blaženke Kučinac, Borisa Ljubičića, Majde Dobravec, Matjaža Vipotnika, Mojce Vogelnik, Josipa Estera, Zorice Janjić, Vasila Micevskog, Milene Lazarević, Jania Bavčera, i mno­gih dru­gih nudi pre­gled razvo­ja likov­nih ele­me­na­ta kao idej­nih nosi­la­ca u svr­hu identifikacije.

„Pored toga, ovi rado­vi pru­ža­ju moguć­nost da se sagle­da razvoj­ni put idej­nih reše­nja pod okri­ljem druš­tve­no-poli­tič­kih eta­pa koje su obi­lje­ži­le nas­ta­ja­nje, uspon i kraj Jugoslavije. Zanimljivo je istak­nu­ti da su auto­ri pove­za­ni s raz­li­či­tim sfe­ra­ma kre­ativ­ne prak­se. Neki od njih zavr­ša­va­ju arhi­tek­ton­ske stu­di­je, neki stu­di­je pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti, a neki ima­ju kari­je­ru koje zna­čaj­no defi­ni­ra inter­dis­ci­pli­nar­nost kao što je slu­čaj Mojce Vogelnik koja pored stu­di­ja arhi­tek­tu­re zavr­ša­va i stu­di­je reži­je i filo­zo­fi­je”, piše Irma Puškarević.

Ognjen Ranković (Beograd, 1991.) je gra­fič­ki dizaj­ner čije sfe­re inte­re­sa obu­hva­ća­ju dizajn amba­la­že, bren­di­ra­nje, tra­di­ci­onal­ne teh­ni­ke tiska, ulič­nu umjet­nost i foto­gra­fi­ju. Veliki dio ins­pi­ra­ci­je pro­na­la­zi u nas­lje­đu “mid-cen­tury” dizaj­na i moder­nis­tič­ke arhi­tek­tu­re. Samostalno i kao dio tima sudje­lu­je u reali­za­ci­ji pre­ko 100 komer­ci­jal­nih pro­je­ka­ta. Sudjeluje na više grup­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Osnivač istra­ži­vač­kog pro­jek­ta yugo.logo. Povremeni surad­nik na pro­jek­ti­ma https://www.logo-archive.org/ i www.spomenikdatabase.org. Dio fes­ti­va­la umjet­nos­ti na uli­ci “Rekonstrukcija” od 2018 – 2020. Čovjek iza stre­et art pro­jek­ta @orbot.life.

Izložba je finan­ci­ra­na sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Gradskog ure­da za kul­tu­ru, među­grad­sku i među­na­rod­nu surad­nju i civil­no druš­tvo Grada Zagreba, Grada Pule – odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva i Istarske župa­ni­je – odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost. Izložbeni i diskur­ziv­ni pro­gram HDD gale­ri­je sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Zaklade Kultura nova.