Javne potrebe u kulturi Istarske županije u 2024. godini

Tekst Boris VINCEK

31.01.2024.

Istarska župa­ni­ja je 17. siječ­nja doni­je­la odlu­ku o dodje­li finan­cij­skih sred­sta­va za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je u 2024. godini.

Ovom Odlukom dodje­lju­ju se finan­cij­ska sred­stva usta­no­va­ma u kul­tu­ri, umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma, udru­ga­ma i dru­gim nepro­fit­nim orga­ni­za­ci­ja­ma, umjet­ni­ci­ma, dru­gim fizič­kim i prav­nim oso­ba­ma te jedi­ni­ca­ma lokal­ne samo­upra­ve čiji su programi/projekti oda­bra­ni po Javnom pozi­vu za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je koji je objav­ljen 6. ruj­na 2023. godine.

Financijska sred­stva u izno­su od 743.000 eura osi­gu­ra­na su u Proračunu Istarske župa­ni­je za 2024. godinu.

Za stav­ku Kulturni pro­gra­mi – jav­ne potre­be osi­gu­ra­no je 279.000 eura koji se dije­le po slje­de­ćim stav­ka­ma: Književnost i izda­vaš­tvo – 30.000 eura, Glazbeno – scen­ska i film­ska dje­lat­nost – 34.000 eura, Zaštita mate­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne i muze­olo­gi­ja – 84.000 eura, Vizualne umjet­nos­ti – 24.000 eura, Nove medij­ske kul­tu­re – 13.000 eura, Nematerijalna kul­tur­na bašti­na – 44.000 eura, Međunarodna surad­nja – 20.000 eura i Ostali pro­gra­mi 30.000 eura.

Za stav­ku Kulturni pro­gra­mi – osta­lo osi­gu­ra­no je 464.000 eura, a naj­ve­ći dobit­ni­ci su već tra­di­ci­onal­no Pula Film Festival – 71. Pulski film­ski fes­ti­val (45.000 eura), Udruga Sa(n)jam knji­ge u Istri – 30. Sa(n)jam knji­ge u Istri (45.000 eura) te Kazalište Ulysses – Brijunsko lje­to 2024 (43.000 eura), a sli­je­de ih Zagrebački ples­ni ansambl – 25. Festival ple­sa i never­bal­nog kaza­li­šta Svetvinčenat (25.000 eura) i SAKUD Pula – 30. Međunarodni kaza­liš­ni fes­ti­val PUF (25.000 eura).

Cjelovit tekst odlu­ke nala­zi se na ovoj povez­ni­ci.