Kritičko rešeto 14. Production in‑a Pulske filmske tvornice

B. V.

23.01.2024.

Šest krat­ko­me­traž­nih igra­nih, doku­men­tar­nih, eks­pe­ri­men­tal­nih i hibrid­nih fil­mo­va nas­ta­lih na 14. mara­to­nu izra­de krat­kog fil­ma Production in‑u Pulske film­ske tvor­ni­ce bit će pred­stav­lje­no u sri­je­du, 24. siječ­nja s počet­kom u 18 sati u Spomen domu Pazin.

Filmska večer će se odr­ža­ti uži­vo i putem Zoom‑a, a goš­ća Kritičkog reše­ta ovog puta bit će nagra­đi­va­na reda­te­lji­ca Sunčica Ana Veldić koja će ana­li­zi­ra­ti i komen­ti­ra­ti fil­mo­ve polaz­ni­ka te im pru­ži­ti smjer­ni­ce za even­tu­al­ne dora­de. Razgovor će mode­ri­ra­ti vodi­telj pro­jek­ta Marko Zdravković-Kunac.

Production In je bes­plat­na radi­oni­ca nami­je­nje­na svi­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u tri dana. Desetak auto­ra pod vod­stvom iskus­nih edu­ka­to­ra reali­zi­ra svoj film u vre­men­ski ogra­ni­če­nom stva­ra­lač­kom pro­ce­su i dobroj atmo­sfe­ri prak­tič­nog rada. 14. Production in odr­žao se u Pazinu od 12. do 14. siječ­nja 2024.

Mentori 14. Production in su: Zorko Sirotić, Mario Papić, Alen Stanković, Davor Vuković, Sanda Letonja-Marjanović i Marko Zdravković-Kunac.

Program:

Matko Jalušić: Dostavna služ­ba – krat­ko­me­traž­ni igrani

Sanna Aničić: Tajna ukle­te kuće – krat­ko­me­traž­ni igrani

Kristina Mijandrušić Ladavac: Teacher, Tai chi! – krat­ko­me­traž­ni igrani

Tomislav Cvjetičanin: Tko te par­ki­rao? – krat­ko­me­traž­ni dokumentarni

Max Karreiter: Stvaranje his­to­ri­je – krat­ki hibridni

Angelo Curiel: Kažun Šambala – krat­ki hibridni

14. Production in odr­žao se u sklo­pu pro­jek­ta Production in – Istarska tur­ne­ja. Partneri 14. Production In‑a su Istarska kul­tur­na agen­ci­ja, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Pazin, MedVid pro­duk­ci­ja i Hrvatski film­ski savez. 14. Production in finan­cij­ski podu­pi­ru Istarska župa­ni­ja, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Grad Pula i Zaklada Kultura nova.

Sunčica Ana Veldić vete­ri­nar­ka je i fil­ma­ši­ca iz Zagreba. Godine 2006. diplo­mi­ra­la je na Veterinarskom fakul­te­tu, 2014. zavr­ša­va magis­te­rij iz kirur­gi­je malih živo­ti­nja, a 2019. MA iz reži­je doku­men­tar­nog fil­ma na ADU. Filmom se poče­la bavi­ti 2013. godi­ne nakon zavr­še­nog teča­ja sce­na­ri­ja, reži­je i mon­ta­že u Kinoklubu Zagreb. Od tada sni­ma niz doku­men­tar­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih krat­kih fil­mo­va u pro­duk­ci­ji Kinokluba Zagreb, od kojih su neki među­na­rod­no zapa­že­ni poput fil­ma “Hux Flux, Smokvin sin” kojeg je reži­ra­la s Martinom Semenčićem a fil­mo­vi “Festivalski turi­zam” i “Hrvatska dje­vi­ca” pri­ka­za­ni i nagra­đe­ni na doma­ćim fes­ti­va­li­ma. U sklo­pu stu­di­ja reži­je doku­men­tar­nog fil­ma sni­mi­la je film “White Trash” (2017) i “Precijenjenu dra­ma­tur­gi­ju” (2017) koji su doži­vje­li doma­ću i među­na­rod­nu fes­ti­val­sku dis­tri­bu­ci­ju. “White Trash” pri­ka­zan je i u natje­ca­telj­skom pro­gra­mu Tampere film fes­ti­va­la. Trenutno sni­ma dva nova doku­men­tar­na fil­ma, kas­tri­ra mač­ke po zabi­tim mjes­ti­ma bez vete­ri­nar­ske skr­bi i sni­ma ton na igra­nim i doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma dru­gih autora.