„(Ne)prilagođen“ i „Beskrilci u oblacima“ u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

15.01.2024.

Istarsko narod­no kaza­li­šte – Gradsko kaza­li­šte Pula nas­tav­lja s pro­gra­mom u uto­rak, 16. siječ­nja u 20 sati kada će na Maloj sce­ni igra­ti repri­za mono­dra­me „(Ne)prilagođen“ auto­ra i reda­te­lja Luke Mihovilovića i Gee Gojak. Izvođač je Luka Mihovilović.

„“(Ne)Prilagođen“ je kaza­liš­na pred­sta­va, nas­ta­la kao autor­ski pro­jekt glum­ca i reda­te­lja Luke Mihovilovića u surad­nji s glu­mi­com i reda­te­lji­com Geom Gojak. Kroz for­mu mono­dra­me ispri­čat će se pri­ča o raz­li­či­tos­ti, pri­ka­zu­ju­ći život oso­be od nje­go­ve naj­ra­ni­je dobi pa do saz­ri­je­va­nja. Na tom život­nom putu publi­ka će biti svje­dok nje­go­vom odras­ta­nju i gra­đe­nju iden­ti­te­ta u odno­su na druš­tve­ne i moral­ne vri­jed­nos­ti. Ovo je pred­sta­va koja na nje­žan, ali sna­žan način govo­ri o tema­ma koje se u našem druš­tvu podra­zu­mi­je­va­ju i rijet­ko pre­is­pi­tu­ju, a naj­te­že pri­hva­ća­ju. Predstava je ima­la svo­ju pre­mi­je­ru 2017. godi­ne i od tada je odi­gra­na mno­go puta pred pul­skim sred­njo­škol­ci­ma, dobi­la je Grand Prix za Najbolju pred­sta­vu na Međunarodnom fes­ti­va­lu komor­nog teatra Zlatni lav u Umagu.

U petak, 19.siječnja u 18 sati na Maloj sce­ni na pro­gra­mu je repri­za dje­čje ples­ne pred­sta­ve „Beskrilci u obla­ci­ma“ auto­ri­ce i kore­ograf­ki­nje Andree Gotovina.

„„Beskrilci u obla­ci­ma“ je ples­na pred­sta­va za dje­cu  snaž­nog vizu­al­nog i zvu­kov­nog doživ­lja­ja koja publi­ku uvo­di u unu­tar­nji mikro­svi­jet. U tom mikro­svi­je­tu upoz­na­je­mo život, kre­ta­nje i habi­tus kuka­ca. Promatrajući taj svi­jet kuka­ca i tran­sfor­ma­ci­jom istog u ljud­sko tije­lo svje­do­či­mo zanim­lji­vom i iza­zov­nom tje­les­nom voka­bu­la­ru“, navo­di se u opi­su predstave.