Moda budućnosti ili što ćemo nositi 2050. godine

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Održana promocija rezultata projekta MODOMETRIJA

Tekst i fotografije Boris VINCEK

22.01.2024.

Predstavljanje pro­mo­tiv­nog videa i Story Book‑a MODOMETRIJA 2050. – moda buduć­nos­ti, reali­zi­ra­nog u surad­nji HUiU‑a i Strukovne ško­le Pula, odr­ža­no je u pone­dje­ljak, 22. siječ­nja u pul­skoj HUiU galeriji.

- Ovo je sed­ma godi­na da pro­vo­di­mo pro­jekt MODOMETRIJA i sura­đu­je­mo sa Strukovnom ško­lom Pula. S nama su danas rav­na­telj Strukovne ško­le Ivo Bebek, men­to­ri­ca-pro­fe­so­ri­ca koz­me­ti­ča­ra Ivna Bevanda i Katja Velkavrh kao men­to­ri­ca smje­ra fri­ze­ra. Ono što je bit­no napo­me­nu­ti je da je MODOMETRIJA natje­čaj za mla­de dizaj­ne­re iz Hrvatske i šire – dak­le iz cije­le ex-Yu regi­je. Nakon oda­bi­ra prvog kru­ga pa zad­njeg kru­ga dizaj­ne­ra i onih koji su oda­bra­ni za poten­ci­jal­ne pobjed­ni­ke u gru­pi od 14 do 19 te u gru­pi od 20 do 25 godi­na – ti dizaj­ne­ri ima­ju pri­li­ku sudje­lo­va­ti u sni­ma­nju pro­mo­tiv­nog videa nji­ho­vog rada. Za taj su video, u pro­duk­cij­skom smis­lu, zas­luž­ne upra­vo uče­ni­ce iz Strukovne ško­le Pula. One rade kom­ple­tan styling za mode­le koji se sni­ma­ju i koje ćete vidje­ti kas­ni­je u videu kojeg je reži­rao Alen Špionjak. Ove godi­ne smo išli korak dalje pa su dje­voj­ke iz ško­le bile i mode­li za video. Tiskali smo i jedan mali Story Book u kojem su pri­ka­za­ne dizaj­ne­ri­ce pobjed­ni­ce, a cije­li mate­ri­jal pot­pi­su­ju Ivana Tomić za foto­gra­fi­ju i Vjeran Juhas za gra­fič­ki dizajn, kaza­la je Kristina Nefat iz Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka i pre­da­la riječ rav­na­te­lju Bebeku.

- MODOMETRIJA je iz godi­ne u godi­nu sve popu­lar­ni­ja. Najbolji dokaz tome je broj­nost danas okup­lje­nih i zain­te­re­si­ra­nih za ova­kav pro­jekt. Ne sum­njam da će se i slje­de­ćih godi­na pro­jekt odr­ža­ti s ovak­vim uspje­hom jer stva­ra vese­lje među uče­ni­ci­ma, a kada ima­te tak­vu zain­te­re­si­ra­nost onda nema veće sre­će, zado­volj­stva i pono­sa, kazao je rav­na­telj Bebek te zahva­lio i čes­ti­tao svi­ma uključenima.

Mentorica koz­me­ti­ča­ra Ivna Bevanda je napo­me­nu­la da nas­to­ji uklju­či­ti svo­je uče­ni­ce u izvan­nas­tav­ne aktiv­nos­ti i surad­nje s part­ne­ri­ma u pri­vat­nom sektoru.

- Suradnja s HUIU je nama iznim­no važ­na jer sva­ke godi­ne ima sve ljep­šu konač­nu for­ma­ci­ju. Ove godi­ne su dje­voj­ke, koje po meni ima­ju i vanj­sku i unu­tar­nju lje­po­tu, sudje­lo­va­le i kao mode­li i kao šmin­ke­ri. One su sa zado­volj­stvom i vrlo ozbilj­no pris­tu­pi­le ovom pro­jek­tu. Bile su sret­ne što su sudje­lo­va­le i dale dio svo­ga poten­ci­ja­la, a to će im zasi­gur­no biti koris­no u dalj­njem radu i usa­vr­ša­va­nju. Moje je miš­lje­nje da današ­nje gene­ra­ci­je, ako ih uklju­čiš, vole sudje­lo­va­ti i dati sve od sebe te poka­za­ti ono što naj­bo­lje zna­ju, zaklju­či­la je Bevanda.

Katja Velkavrh je pred­sta­vi­la uče­ni­ce koje su sudje­lo­va­le u pro­jek­tu i pohva­li­la nji­hov trud i angažman.

Ovogodišnjim pobjed­ni­ca­ma Nastasiji Vasić iz Srbije u kate­go­ri­ji od 14 do 19 godi­na i Valentini Pliško iz Hrvatske u kate­go­ri­ji od 20 do 25 godi­na dodi­je­lje­na je nov­ča­na nagra­da u izno­su od 200 eura za sva­ku kate­go­ri­ju kao poti­caj za dalj­nji rad. Gošće dizaj­ne­ri­ce u pro­mo­tiv­nom videu su Valentina Sedlić iz Rijeke, pobjed­ni­ca u 2021. i Lorena Vitez iz Varaždina, pobjed­ni­ca u 2022.

MODOMETRIA je infor­ma­tiv­no-edu­ka­tiv­ni pro­jekt HUiU‑a koji se kon­ti­nu­ira­no pro­vo­di od 2017. godi­ne. Okosnica pro­jek­ta je pro­duk­ci­ja isto­ime­nog onli­ne mul­ti­me­di­jal­nog doga­đa­ja na kojem svoj rad jav­nos­ti pred­stav­lja­ju neafir­mi­ra­ni mod­ni dizaj­ne­ri od 14 do 25 godi­na koji dola­ze iz Pule, ali iz drža­va biv­še Jugoslavije. Događanje, uz pomoć men­to­ra (čla­no­vi HUiU‑a, afir­mi­ra­ni mod­ni dizaj­ne­ri, pro­fe­so­ri SŠ, gra­fič­ki dizaj­ne­ri i sl.), pro­du­ci­ra­ju pul­ski sred­njo­škol­ci. Projekt MODOMETRIJA zamiš­ljen je kao siner­gi­ja pri­mi­je­nje­nih i audi­ovi­zu­al­nih umjet­nos­ti kojem pret­ho­di istra­ži­va­nje i edu­ka­tiv­na radi­oni­ca za dje­cu i mla­de od 14 do 19 godi­na u surad­nji sa Strukovnom školom.

Stručni žiri u sas­ta­vu: Elica Iljoska, Lara Bagar, Katja Kliba, Ivana Tomić i Kristina Nefat dodje­lju­je nagra­du naj­bo­ljem dizajneru/ici pri čemu se vred­nu­je uskla­đe­nost s temom natje­ča­ja, ski­ce mini kolek­ci­je, izved­ba oda­bra­nog mode­la za zavr­š­ni krug natje­ca­nja, uskla­đe­nost izved­be sa ski­com mode­la te teh­nič­ka izvedba.

Projekt MODOMETRIJA sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Zaklade Kultura nova, Grada Pule i Istarske županije.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.