Održana 19. Noć Muzeja u Puli

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije Paola ALBERTINI i Ivana-Nataša TURKOVIĆ

29.01.2024.

Ove godi­ne mani­fes­ta­ci­ja Noć muze­ja odr­ža­la se po 19. put i poka­za­la kako ite­ka­ko priv­la­či posje­ti­te­lje. Nije to bez raz­lo­ga, Noć muze­ja otva­ra vra­ta muze­ja, knjiž­ni­ca i gale­ri­ja, dono­si niz pre­da­va­nja i izlož­bi, kvi­zo­ve i ono naj­bit­ni­je, pri­li­ku da posje­ti­te­lji vide kako to nisu i ne tre­ba­ju biti samo pros­to­ri za izla­ga­nje. Privukla je mnoš­tvo zna­ti­želj­ni­ka, od dje­ce do onih sta­ri­jih, gra­đa­na i nji­ho­vih gostiju.

Ovogodišnja mani­fes­ta­ci­ja kon­ci­pi­ra­na je kao dina­mič­na mani­fes­ta­ci­ja s foku­som na važ­nu ulo­gu muze­ja u zajed­ni­ci i, poseb­no u tom kon­tek­s­tu, na razvoj nove publi­ke, novih pro­gra­ma i razvoj muze­ja, na dobre i pozi­tiv­ne muzej­ske prak­se, raz­li­či­te surad­nje muzej­skih i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja s orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva, raz­mje­nu zna­nja i opće­ni­to razvi­ja­nje partnerstva.

Pula se mani­fes­ta­ci­ji, koja se odr­ža­va i u dru­gim gra­do­vi­ma Hrvatske, pri­dru­žio Arheološki muzej Istre, MEMO muzej, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre, Povijesni i pomor­ski muzej Istre i Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli.

Otvorenje izložbe u MSUI

U MSUI-ju se mogao vidje­ti pri­log stal­nom pos­ta­vu, Artstairs, kon­cept pro­mje­nji­vog tipa stal­nog pos­ta­va koji ver­ti­ka­lom zgra­de (od sute­re­na do pri­la­za tre­ćoj eta­ži) pra­ti kre­ta­nja posje­ti­te­lja pred­stav­lja direk­t­nu vezu s muzej­skim fun­du­som i budu­ćim stal­nim pos­ta­vom, a čine ga manje izla­gač­ke mikro – cje­li­ne u koji­ma prev­la­da­va­ju objek­ti i ins­ta­la­ci­je. Zastupljeni auto­ri: Tomislav Brajnović, Predrag Pavić, Nikolina Ivezić, Snježana Ban, Nikola Ražov i dr.

Predstavljeni su novi­te­ti iz muzej­ske trgo­vi­ne. ART2GO ima za cilj po pris­tu­pač­nim cije­na­ma na nefor­ma­lan i prak­ti­čan način pro­mo­vi­ra­ti suvre­me­nu umjet­nost i nje­ne akte­re u real­nom vre­me­nu i pros­to­ru – sva­kod­nev­ni­ci. Ciljevi pro­jek­ta ključ­ne akcen­te pos­tav­lja­ju na dos­tup­nos­ti, šire­nju infor­ma­ci­ja i zna­nja, surad­nič­koj prak­si i novim vido­vi­ma imple­men­ta­ci­je vizu­al­nih i umjet­nič­kih vrijednosti.

Održani su onli­ne nagrad­ni kvi­zo­vi te nagrad­ni kviz u samom muze­ju, a odno­si­la su se na zna­nje o aktu­al­noj izlož­bi. Dobitnici pok­lon pake­ta bit će pro­gla­še­ni 1. veljače.

Centralni doga­đaj u MSUI sva­ka­ko je bilo otvo­re­nje nesva­ki­daš­nje izlož­be koja je odu­še­vi­la posje­ti­te­lje. Zdenko Bašić pos­ta­vio je dois­ta impo­zant­nu izlož­bu nazi­va „Zaboravljene pri­če – Storie dimenticate“.

Osim ilus­tra­ci­ja iz autor­skih knji­ga Sjeverozapadni vje­tar, Mjesečeve sje­ne i Čarobna Istra, publi­ka je mogla po prvi put vidje­ti i nove rado­ve za pro­ši­re­no izda­nje knji­ge o Istri, te neo­bjav­lje­ne rado­ve iz cik­lu­sa Starohrvatska mito­lo­gi­ja i Zaboravljeni dnev­nik, ali i ani­mi­ra­ne i doku­men­tar­ne fil­mo­ve te ins­ta­la­ci­je i lut­ke koji­ma umjet­nik gra­di svo­ja mul­ti­me­dij­ska djela.

Prilikom otvo­re­nja izlož­be, rav­na­te­lji­ca MSUI, Ketrin Miličević Mijošek rek­la je kako se autor slu­žio istra­ži­va­njem, pro­uča­va­njem, slu­ša­nja kazi­va­ča, teme­ljem raču­nal­nih teh­ni­ka, foto­gra­fi­ja – sve u duhu novih medi­ja, suvre­me­ne umjet­nos­ti, spe­ci­fič­no po tome što se Bašić bavi narod­nom pre­da­jom i mitologijom.

„Ono što je poseb­no važ­no, a na neki način nas potak­nu­lo da s Upravnim odje­lom za kul­tu­ri i zavi­čaj­nost pri­re­di­mo ovu retros­pek­ti­vu je upra­vo Čarobna Istra, sli­kov­ni­ca koja je proš­le godi­ne ugle­da­la svje­tlo dana“, rek­la je dodav­ši kako je Bašić bave­ći se hrvat­skom mito­lo­gi­jom, počeo istra­ži­va­ti našu nema­te­ri­jal­nu bašti­nu te tako sura­đi­vao i s Istarskom županijom.

Vladimir Torbica, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost istar­ske župa­ni­je, rekao je kako je izlož­ba zad­nji korak europ­skog pro­jek­ta „Take it slow“ tije­kom kojeg su uspje­li otvo­ri­ti Kuću kašte­la u Momjanu.

„Nakon toga je Sandra Ilić doš­la na sjaj­nu ide­ju da spo­ji­mo kašte­le s likov­nom, suvre­me­nom umjet­noš­ću jed­nim novim izri­ča­jem. Srećom, naiš­li smo na Bašića koji je uči­nio za nas nešto dra­go­cje­no, ono što u Županiji nepres­ta­no poku­ša­va­mo uči­ni­ti – saču­va­ti našu bašti­nu, tra­di­ci­ju i kori­je­ne, ali i biti u duhu s vre­me­nom, sto­ga mu zahva­lju­jem“, rekao je Torbica.

„Siguran sam da ćete uži­va­ti u sve­mu ovom baj­ko­vi­tom što se nala­zi oko nas“, dodao je.

Lidija Mikočević, etno­lo­gi­nja koja ima veli­ko iskus­tvo i zna­nje iz podru­čja nema­te­ri­jal­ne bašti­ne, istak­nu­la je da kad se okre­ne­mo oko sebe i pogle­da­mo pos­tav­lje­ne ilus­tra­ci­je sigur­no može­mo reći da će nas uvu­ći u čaro­ban svi­jet Istre i kad ih nakon lis­ta­nja sli­kov­ni­ce vidi­mo uve­ća­ne može­mo biti fascinirani.

„Ovdje vidim deta­lje koji me uve­se­lja­va­ju – doku­men­ta­ris­tič­ke momen­te, ali jako mi se svi­đa i auto­ro­va duho­vi­tost. On uspješ­no spa­ja tra­di­ci­ju sa suvre­me­noš­ću“, rek­la je dodav­ši kako je Bašić sam pos­ta­vio instalacije.

„Ja kao oso­ba koja se bavi nema­te­ri­jal­nom kul­tur­nom bašti­nom mogu biti sret­na jer ovi­me svu ovu bašti­nu čini vid­lji­vi­jom i mito­lo­gi­ju čini cje­nje­ni­jom što je važ­no jer ima­mo veli­ko bogat­stvo“, nagla­si­la je.

Dodala je kako je to veli­ka afir­ma­ci­ja i za kašte­le upra­vo zbog toga što se ti čarob­ni pros­to­ri pove­zu­ju sa sadr­ža­jem i onda je doživ­ljaj pot­pu­ni­ji. Bašić je zahva­lio posje­ti­te­lji­ma i Županiji kojoj je čes­ti­tao na valo­ri­za­ci­ji bašti­ne koju čuva više nego ijed­na hrvat­ska županija.

„Priče su mi pri­ča­le moje bake i to je nešto čega se tre­ba­mo sje­ti­ti izno­va i naše klin­ce poti­ca­ti da svo­je noni­će pita­ju da im pri­ča­ju pri­če jer one poput vile­nja­ka tonu u zabo­rav kako gubi­mo bake i dje­do­ve“, rekao je na kraju.

Na Kaštelu kviz i DJ

U Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre mogla se raz­gle­da­ti izlož­ba Naši: Nostri – povi­jest nogo­me­ta u Puli te mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu Pulski for­ti­fi­ka­cij­ski sus­tav u Pula fort cen­ter te Pulski elek­trič­ni tra­mvaj u tunel­skim pros­to­ri­ma Zerostrasse.

Okupljeni su se mogli oku­ša­ti u kvi­zu iz dome­ne nogo­me­ta koji je bio usko vezan uz izlož­bu Naši – Nostri, a sve uz glaz­bu koju je puštao DJ Filjo.

Članovi udru­ge upri­zo­ra­va­te­lja povi­jes­ti Valter bili su odje­ve­ni u povi­jes­ne uni­for­me i foto­gra­fi­ra­li se s posjetiteljima.

Noću muze­ja pri­dru­ži­la se i Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli te je orga­ni­zi­ra­no struč­no vod­stvo Spomen-sobe A. Smareglia, Mornaričke knjiž­ni­ce, Središnje knjiž­ni­ce sa Spomen-sobom Mije Mirkovića te Malom čita­oni­com u kojoj se odr­ža­lo pre­da­va­nje dr. sc. Nataše Urošević “Kulturna bašti­na Pule u europ­skim puto­pi­si­ma – valo­ri­za­ci­ja poseb­nih zbir­ki digi­ta­li­za­ci­jom i umre­ža­va­njem u europ­ske kul­tur­ne programe”.

U izla­ga­nju su se ela­bo­ri­ra­le moguć­nos­ti valo­ri­za­ci­je vri­jed­ne knjiž­nič­ne bašti­ne koja se čuva u poseb­nim zbir­ka­ma pul­ske Sveučilišne knjiž­ni­ce kroz digi­ta­li­za­ci­ju i umre­ža­va­nje s baštin­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma širom Europe.

U Spomen-sobi Antonija Smareglie su odr­ža­ni i kon­cer­ti stu­de­na­ta s odsje­ka Solo pje­va­nja, Klasične har­mo­ni­ke i Klavira, Muzičke aka­de­mi­je u Puli.

Arheološki muzej Istre ponu­dio je posje­ti­te­lji­ma mani­fes­ta­ci­je bes­pla­tan raz­gled Arene u druš­tvu pre­to­ri­jan­ske gar­de, uz kuha­no vino i čaj, raz­gled izlož­be „Milo Manara: izme­đu stri­pa, knji­žev­nos­ti i fil­ma“, uz nas­tup mla­dih glaz­be­ni­ka s pul­ske Glazbene akademije.

Galerija C8, ponu­di­la je raz­gle­da­va­nje izlož­be “Altamira: Remek-dje­lo prve umjet­nos­ti” auto­ra Pilar F. Monforte, Enrique G. Cuenca, Ramón M. Barquín, Pedro S. Ramos. Tu je bilo i struč­no vod­stvo: “Altamira: Remek-dje­lo prve umjet­nos­ti, pre­da­va­nje: “Brodovi i pomor­stvo na antič­kom nov­cu” te snim­ka pre­da­va­nja Pilar F. Monforte o Altamiri.

Prozor u proš­lost: “Ulomci i teh­no­lo­gi­ja izra­de rano­ne­oli­tič­kih kera­mič­kih posu­da s loka­li­te­ta Sveti Mihovil kod Bala “, donio je slo­bod­no raz­gle­da­va­nje izlož­be, na adre­si Carrarina 4.

Memo muzej ponu­dio je radi­oni­cu izra­de ana­log­ne i pola­ro­id foto­gra­fi­je koju će vodi­ti čla­no­vi Školskog foto klu­ba Gimnazije Pula. Građani su na dar dobi­li vlas­ti­tu pola­ro­id foto­gra­fi­ju u izra­di čla­no­va Foto kluba.