Otvoren je treći poziv natječaja Europskog festivalskog fonda za perspektivne umjetnike

B. V.

16.01.2024.

Europski fes­ti­val­ski fond za per­s­pek­tiv­ne umjet­ni­ke EFFEA, ini­ci­ja­ti­va Europske udru­ge fes­ti­va­la (EFA) – otva­ra poziv fes­ti­va­li­ma za pot­po­ru per­s­pek­tiv­nim umjet­ni­ci­ma diljem Europe. EFFEA je sus­tav izgra­đen kako bi osna­žio fes­ti­va­le i ponu­dio per­s­pek­tiv­nim umjet­ni­ci­ma plat­for­mu za eta­bli­ra­nje na među­na­rod­noj pozor­ni­ci. Rok za pri­ja­vu je 19 ožujka.

EFFEA Call#3 podr­žat će pri­bliž­no 50 rezi­den­ci­ja koje uklju­ču­ju 50 per­s­pek­tiv­nih umjet­ni­ka na 50 vode­ćih fes­ti­va­la, u surad­nji s naj­ma­nje jed­nim (kate­go­ri­ja Discovery) ili dva part­ner­ska fes­ti­va­la (kate­go­ri­ja Springboard). Otprilike 40 pot­po­ra od 8.000 € bit će dodi­je­lje­no u kate­go­ri­ji Discovery, a deset pot­po­ra od 15.000 € bit će dodi­je­lje­no kate­go­ri­ji Springboard. Umjetničke rezi­den­ci­je tre­ba­le bi se odr­ža­ti izme­đu 1. lip­nja 2024. i 31. svib­nja 2025.

EFFEA je umjet­nič­ki rezi­den­ci­jal­ni pro­gram čiji je cilj poti­ca­nje među­na­rod­ne kari­je­re per­s­pek­tiv­nih umjet­ni­ka. U kopro­duk­ci­ji vode­ćeg fes­ti­va­la u surad­nji s part­ner­skim fes­ti­va­li­ma, sva­ki iz raz­li­či­te zem­lje s popi­sa zema­lja niže, rezi­den­ci­ja pru­ža umjet­ni­ci­ma u uspo­nu posve­će­no vri­je­me, pros­tor i podr­šku za istra­ži­va­nje nji­ho­vih ide­ja i kre­ativ­nih pro­je­ka­ta, bilo da se radi o novim dje­li­ma ili razvo­ju pos­to­je­ćih. Unutar tog okvi­ra, umjet­ni­ci ostva­ru­ju pos­lov­ne odno­se s vodi­te­lji­ma fes­ti­va­la, nagla­ša­va­ju­ći pre­da­nost umjet­nos­ti koja pre­la­zi gra­ni­cu poje­di­nač­ne izved­be. Cilj je uspos­ta­vi­ti traj­ne i zna­čaj­ne odno­se izme­đu umjet­ni­ka, fes­ti­va­la i publike.

Tijekom otvo­re­nog pozi­va pri­dru­ži­te se kole­ga­ma s fes­ti­va­la i umjet­ni­ci­ma na sesi­ja­ma koje će vam pru­ži­ti moguć­nost za umre­ža­va­nje, dodat­ne infor­ma­ci­je, kao i moguć­nost pos­tav­lja­nja rele­vant­nih pita­nja. Sesije pru­ža­ju plat­for­mu za pove­zi­va­nje s poten­ci­jal­nim part­ner­skim fes­ti­va­li­ma i umjet­ni­ci­ma, dok nude odgo­vo­re na vaša pita­nja. Zabilježite datu­me za nado­la­ze­će termine:

26.1.2024. – Registrirajte se ovdje

9.2.2024. – Registrirajte se ovdje

1.3.2024. – Registrirajte se ovdje